Uchwała nr IV/13/2006Rady Gminy w Kozłowiez dnia 22 grudnia 2006w sprawie: podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku) oraz Uchwały Rady Gminy w Kozłowie Nr V/50/92 z dnia 16 listopada 1992 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia za inkaso dla poszczególnych sołectw

Uchwała nr IV/13/2006
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 grudnia 2006


w sprawie: podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku) oraz Uchwały Rady Gminy w Kozłowie Nr V/50/92 z dnia 16 listopada 1992 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia za inkaso dla poszczególnych sołectw


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku wynosi rocznie:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,55 zł. od 1 m ² powierzchni użytkowej 2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,00 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,00 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej
4. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2,00 zł. od 1m² powierzchni użytkowej
5. Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,20 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej, a w zastosowaniu:
a) do rencistów i emerytów 2,91 zł. od 1 m ² powierzchni użytkowej
b) od domków letniskowych 6,23 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej
6. Od budowli 2 % ich wartości 7. Od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,50 zł. od 1 m² powierzchni
b) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, 0,12 zł. od 1 m² powierzchni
c) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 zł. od 10.000 m² powierzchni

§ 2

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób wymienionych w art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku ustala się sołtysów poszczególnych sołectw.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso tych należności ustala się w wysokości jak za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXV/179/2005 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku


Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 16:51:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3661