Uchwała nr III/10/2002Rady Gminy w Kozłowiez dnia 20 grudnia 2002w sprawie: podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Kozłowie Nr V/50/92 z dnia 16 listopada 1992 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia za inkaso dla poszczególnych sołectw

Uchwała nr III/10/2002
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2002


w sprawie: podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Kozłowie Nr V/50/92 z dnia 16 listopada 1992 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia za inkaso dla poszczególnych sołectw


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2003 roku wynosi rocznie:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,51 zł. od 1 m ² powierzchni użytkowej

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 11,50 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 5,50 zł. od 1 m² powierzchni

4. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych 1,80 zł. od 1m²

4. Od pozostałych budynków 4,00 zł. od 1 m² powierzchni, a w zastosowaniu do rencistów i emerytów 2,89 zł. od 1 m²
a) od domków letniskowych 5,78 zł. od 1 m²

5. Od budowli 2 % ich wartości

6. od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,50 zł. od 1 m² powierzchni

b) od pozostałych gruntów 0,10 zł. od 1 m² powierzchni

c) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,38 zł. od 10.000 m² powierzchni


§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki i zakłady budżetowe gminy, otrzymujące dotacje z budżetu gminy na realizację zadań własnych.


§ 3

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób wymienionych w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku ustala się sołtysów poszczególnych sołectw.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso tych należności ustala się w wysokości jak za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego.


§ 4

W zakresie poboru podatku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa i egzekucji administracyjnej.


§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIV/147/2001 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie podatku od nieruchomości.§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:26:22)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (24 kwietnia 2007, 17:12:28)
Zmieniono: w danych podstawowych uchwały zmieniono ,,Rady Gminy,, na ,,Rady Gminy w Kozłowie,,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3465