Uchwała nr III/9/2002Rady Gminy w Kozłowiez dnia 20 grudnia 2002w sprawie: ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami), art. 17 i art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) i zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Olsztyńskiego z dnia 14 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 16)

Uchwała nr III/9/2002
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2002


w sprawie: ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami), art. 17 i art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) i zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Olsztyńskiego z dnia 14 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 16)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:
§ 1
Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w miejscowości Kownatki w kwocie 1,60 zł.
§ 2
1. Opłata miejscowa pobierana będzie przez inkasenta zatrudnionego przez Wójta Gminy Kozłowo na zasadzie umowy z osobą fizyczną
2. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 50 % zainkasowanej opłaty
3. Opłata płatna jest z góry za cały okres w pierwszym dniu pobytu. W razie przedłużenia się pobytu opłatę za dalsze dni pobiera się przy przedłużeniu pobytu.
4. Inkasent przy pobieraniu opłaty wystawiał będzie dowody jej przyjęcia.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXIV/146/2001 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobierania. § 4 Uchwała podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:31:01)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (24 kwietnia 2007, 17:05:50)
Zmieniono: w danych podstawowych uchwały zmieniono ,,Rady Gminy,, na ,,Rady Gminy w Kozłowie,,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3263