Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez GOPS w Kozłowie

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo.
1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: iod.gops@kozlowo.pl

2. Podstawy prawne przetwarzania:

a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 •   w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych,
 •   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 •  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności ustaw:
 •  o pomocy społecznej,
 •  o świadczeniach rodzinnych,
 •  o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów,
 •  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 •  o dodatkach mieszkaniowych,
 •  prawo energetyczne,
 •  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 •  o ochronie zdrowia psychicznego,
 •  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 •  o zatrudnieniu socjalnym,
 •  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 •  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 •  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 •  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 •  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 Państwa dane osobowe przetwarzane są:
- w celu weryfikacji Państwa uprawnień do otrzymania pomocy materialnej i niematerialnej oraz udzielaniu i rozliczaniu tej pomocy, a także w celu realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO,
- ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 •  w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 •  na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 •  ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
3.   Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:
a) określonych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,
b) określonych w lit. c: do czasu obowiązywania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska lub dostawcy oprogramowania.

5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Wytworzył: Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie (25 maja 2018)
Opublikował: Karol Malonek (25 maja 2018, 12:02:57)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (4 czerwca 2018, 10:36:04)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij