Informacja dla wyborców o ich uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


W obwodach głosowania utworzonych na terenie gminy Kozłowo głosować mogą tylko wyborcy ujęci w spisie wyborców w danym obwodzie głosowania lub posiadający zaświadczenie o prawie głosowania.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.


Spis wyborców

W dniach od 19 września do 7 października br. w Urzędzie Gminy Kozłowo będzie możliwość wglądu do spisu wyborców gminy Kozłowo. Spis wyborców udostępniony będzie zainteresowanym osobom w pok. Nr 17, w godzinach pracy urzędu.

Wyborcy, którzy chcą się dopisać do spisu wyborców mogą to zrobić do dnia 4 października br.

Wniosek o dopisanie do spisu (plik do pobrania) (134kB) pdf


Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie złożony: osobiście w pok. Nr 17, pocztą tradycyjną na adres Urzędu, telefaksem 896267502 lub w formie elektronicznej ewidencjaludnosci@kozlowo.pl , przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Stosowny wniosek należy złożyć w Urzędzie do dnia 7 października br.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (pobierz plik) (69kB) pdf

Zaświadczenie należy odebrać osobiście bądź przez osobę upoważnioną.


Głosowanie przez pełnomocnika

Do 29 września należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Uprawnieni do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania . Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci w wyborach.
Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie osobie upoważnionej przez Wójta Gminy najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do dnia 7 października br.) stosownego oświadczenia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone
w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej.

Informacje na ten temat udzielane są w Urzędzie Gminy Kozłowo, pok. 15 (Pełnomocnik ds wyborów) lub tel. 89 625 08 13.

Pobierz plik - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. (81kB) pdf

Pobierz plik - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa. (77kB) pdf


Głosowanie korespondencyjne

Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy (rozdział 7a) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 19 września br. w tut. urzędzie  w Wydziale Organizacyjnym. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Dodatkowo w zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. 

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (25 sierpnia 2011)
Opublikował: Karol Malonek (25 sierpnia 2011, 14:03:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1676