Postanowienie Wójta Gminy Kozłowo w sprawie raportu oddziaływania na śrdowisko

Kozłowo, 28.08.2006r.

RGT-7624-1/2006

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r, Nr 129, poz. 902) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy oraz Starosty Powiatu Nidzickiego.

Postanawiam

Uznać za dopuszczalne odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Sątop w obrębie geodezyjnym Santop na działkach o numerach ewidencyjnych: 12/3, 27, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 58/1, 58/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 95, 97, 98, 99, 9/3

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 31.07.2006 roku Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A, zwróciła się do Wójta Gminy Kozłowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Sątop w obrębie geodezyjnym Santop na działkach o numerach ewidencyjnych: 12/3, 27, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 58/1, 58/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 95, 97, 98, 99, 9/3.

Wójt Gminy Kozłowo wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy oraz do Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem: ZNS-4313/40/06 z dnia 10.08.2006r. postanawia nie stwierdzić obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Starosta Powiatowy w Nidzicy postanowieniem znak: G-7633-1/24/06 z dnia 10.08.2006r. orzeka nie uznać za konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia wyżej wymienionego.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Wójt Gminy Kozłowo

inż. Henryk Dzwonkowski

Otrzymują:

1. Gmina Kozłowo,m 13-124 Kozłowo

2. Strony w postępowaniu administracyjnym (Wykaz stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym znajduje się w aktach sprawy)

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Nidzickiego.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy.

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:33:53)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (13 lutego 2014, 11:01:15)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu obwieszczenia/zawiadomienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3233