Dobry start

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  

Świadczenie "Dobry Start" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom,

  • opiekunom faktycznym,

  • opiekunom prawnym,

  • rodzinom zastępczym,

  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko,

  • osobom uczącym się – raz w roku.

Wnioski o świadczenie przyjmowane i realizowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo- -terapeutycznej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia w formie tradycyjnej czyli papierowej.

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowych informacji na temat przepisów w zakresie świadczenia wychowawczego udzielą pracownicy GOPS w Kozłowie pod nr tel. (89) 625-08-46.


Wzór wniosku do pobrania stronie www.gov.pl - ZOBACZ


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu jest obowiązkowe. Dane te będziemy przetwarzać w celu załatwienia Pani/Pana sprawy.
Podanie nr telefonu/ adresu email jest dobrowolne i służy do skontaktowania się z Panią/ Panem w sprawie niniejszego wniosku.
Przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora danych osobowych, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start".
Zgodnie z przepisami ww. ustawy podane dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 10 lat, licząc od stycznia kolejnego roku po załatwieniu Pani/Pana sprawy.
W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
    • prawo dostępu do danych osobowych,
    • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
    • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nidzicka 31 13-124 Kozłowo, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /w6vq2a15gx/gops.
Może Pani/ Pan również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nidzicka 31 13-124 Kozłowo lub poprzez pocztę elektroniczną na adres iod.gops@kozlowo.pl.
Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Kozłowie, bezpośrednio u pracownika oraz na stronie internetowej http://www.bip.kozlowo.pl/?cid=232&bip_id=3675.

metryczka


Wytworzył: GOPS Kozłowo (22 czerwca 2018)
Opublikował: Karol Malonek (22 czerwca 2018, 09:50:21)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (7 czerwca 2019, 12:52:34)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 936