zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bartki-Szymany do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1597N długości 2100 m

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3.2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 września 2012  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Osiedleńcza 3A, 13-200 Działdowo