zamówienie na:

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 9 lutego 2007  11:45
wynik postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „GRAMAX” z siedzibą: 06-500 Mława, ul. Dzierzgowska 140, która zaoferowała cenę: 1 litr oleju napędowego – 3,49 zł brutto 1 litr benzyny bezołowiowej – 3,59 zł brutto 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/02/02-1486392


Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Adres pocztowy:
Ulica: Kozłowo 60A, Miejscowość: Kozłowo, Kod pocztowy: 13-124 Województwo: warmińsko-mazurskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Sławomir Klimek, tel. 089 626 70 63 e-mail: zgkim.kozlowo@poczta.fm, Fax: 089 626 75 02
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kozlowo.pl/ - zakładka przetargi


Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej pobieranych w różnych partiach ilościowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2008r.
Średnie zapotrzebowanie wynosi około:
E – 95
Kod CPV 23111200
(benzyna bezołowiowa)
600 l/rok


ON
Kod CPV 23121100
(olej napędowy)
2500 l/miesiąc

Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
- cena 1 l oleju napędowego – waga 95%
- cena 1 l benzyny bezołowiowej – waga 5%

Punkty za cenę będą liczone następująco;
C1 – olej napędowy

C1 = najniższa cena oferty brutto x 95 pkt.
cena brutto oferty badanej

C2 – benzyna bezołowiowa

C2 = najniższa cena oferty brutto x 5 pkt.
cena brutto oferty badanej

Łączna ocena oferty C = C1 + C2Termin składania ofert: Data: 2007/02/09
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. nr 15 (I piętro/sekretariat). Zamawiający dopuszcza przesyłanie ofert w inny sposób (poczta, firmy kurierskie).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (124kB) word

metryczka


Opublikował: Sławomir Klimek (2 lutego 2007, 19:22:48)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (19 marca 2007, 10:39:57)
Zmieniono: rozstrzygniecie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2392