zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości nr 223/15 położonej w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Wójt Gminy Kozłowo
tryb zamówienia: drugi ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 11.882,00 zł
termin składania ofert: 15 czerwca 2007
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 15 czerwca 2007 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, oznaczonej numerem działki 223/15 o powierzchni 0,1749 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 16.200 zł 

WÓJT GMINY KOZŁOWO
o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość położona w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 223/15 o powierzchni 0,1749 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW 19557.
Nieruchomość zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kozłowo o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT / 22 % / wynosi 11.882 zł.
/ jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote /.

Ustala się wadium upoważniające do udziału w przetargu w wysokości 2.000 zł./ dwa tysiące złotych /.
Wadium należy wpłacić na konto BS Nidzica O/Kozłowo nr 88 8834 1022 2002 0300 0101 0006 z takim wyprzedzeniem aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 12 czerwca 2007 roku – pod rygorem, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kupna, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Osobie, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy notarialnej wadium nie zostanie zwrócone.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2007 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie.

Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kozłowo w pokoju nr 23 i 24 lub telefonicznie / 089 / 626-75-05.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (17 kwietnia 2007, 07:19:50)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (5 lipca 2007, 08:42:47)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2143