zamówienie na:

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu, Szkotowie, Kozłowie i Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2007
wynik postępowania: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Marek Szpejna z siedzibą: 13-100 Nidzica, ul. Warszawska 15/17, która zaoferowała cenę: 1.071,07 zł brutto za jeden dzień usługi. 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/05/16-1029304


Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Gmina Kozłowo

Adres pocztowy:
Ulica: Kozłowo 60A
Miejscowość: Kozłowo
Kod pocztowy: 13-124 Kozłowo
Województwo: warmińsko-mazurskie

Osoba upoważniona do kontaktów:
Telefon: Kazimierz Torym 0-89 626 75 05 wew. 21
e-mail:asia7912@wp.pl
Fax: 0-89 626 75 02


Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Rogożu, Szkotowie, Kozłowie i Szkoły Podstawowej w Sarnowie”

CPV 60113100-4

Wymagany termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2007/2008
Żadna z części zamówienia nie może być wykonana przez podwykonawcę.
Zamawiający nie będzie żądać od Oferentów wniesienia wadium jako warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza się składania propozycji rozwiązań wariantowych lub równoważnych.

Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1. cena ofertowa ryczałtowa:
- waga: 100 %

Termin składania ofert:
Data: 2007/05/25

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kozłowie, 13-124 Kozłowo 60 A pokój nr 15 nie później niż do dnia 25 maja 2007 roku do godziny 14.00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (95kB) word

Załącznik Nr 1 do SIWZ (45kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ (31kB) word
Załącznik Nr 3 do SIWZ (32kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ (49kB) word


metryczka


Opublikował: Karol Malonek (16 maja 2007, 11:08:32)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (31 maja 2007, 10:19:30)
Zmieniono: rozstrzygniecie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2126