zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca 211 000 EURO
termin składania ofert: 7 września 2007
wynik postępowania: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUBIP” sp. z o.o. z siedzibą: 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10A, która zaoferowała cenę 286 700 zł brutto.  
Zbiorcze zestawienie ofert (34kB) pdf


Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Kozłowo


Numer ogłoszenia: 144684 - 2007; data zamieszczenia: 20.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kozłowo, Kozłowo 60A, 13-124 Kozłowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6267505, fax 089 6267502.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Kozłowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Kozłowo. Zadanie 1- Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Lipowo - Rogóż - Sławka Wielka wraz z przyłączami. Długości sieci: a) sieć kanalizacyjna - około 2 630 mb b) sieć wodociągowa - około 130 mb c) sieć wodno kanalizacyjna - około 2 530 mb w jednym wykopie Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie : - map do celów projektowych, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, - uzyskanie od właścicieli nieruchomości po których będą projektowane sieci zgody na przejście projektowanej sieci przy współpracy z Zamawiającym, - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przyłączy i ewentualnych przepompowni ścieków z instalacją elektryczną według warunków technicznych, - kosztorys inwestorski - 2 egz. Drukowane, - kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF, - w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno prawnego opracowanie operatu wodno prawnego, - specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umożliwiających uzyskanie pozwolenie na budowę. Zadanie 2 - Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej na odcinku Bartki - Bartki kolonie o długości około 1 400 mb oraz na odcinku Krokowo - Krokowo kolonie (p. Sz. Królicki) o długości około 650 mb wraz z przyłączem Łączna długość sieci wodociągowej - 2 050 mb Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie : - map do celów projektowych, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, - uzyskanie od właścicieli nieruchomości po których będą projektowane sieci zgody na przejście projektowanej sieci przy współpracy z Zamawiającym, - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, - projekt budowlany sieci wodociągowej i przyłączy, - kosztorys inwestorski - 2 egz. Drukowane, - kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF, - w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno prawnego opracowanie operatu wodno prawnego, - specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umożliwiających uzyskanie pozwolenie na budowę. Zadanie 3 - Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji ściekowej i wodociągowej na odcinku Januszkowi - Michałki o długości około 2 500 mb wraz z przyłączami: około 13 przyłączy wody oraz około 13 przyłączy kanalizacji. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie : - map do celów projektowych, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, - uzyskanie od właścicieli nieruchomości po których będą projektowane sieci zgody na przejście projektowanej sieci przy współpracy z Zamawiającym, - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przyłączy i ewentualnych przepompowni ścieków z instalacją elektryczną według warunków technicznych, - kosztorys inwestorski - 2 egz. Drukowane, - kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF, - w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno prawnego opracowanie operatu wodno prawnego, - specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umożliwiających uzyskanie pozwolenie na budowę. Zadanie 4 - Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji ściekowej na odcinku Kownatki - Turowo - Turowo wieś - Turowo kolonie (p. Szymański)- Turówko - Turówko wieś wraz z przyłączami: około 12 przyłączy w Turowie oraz około 27 przyłączy w Turówku. Łączna długość sieci kanalizacji ściekowej wynosi 9 470 mb w tym: a) odcinek Kownatki - Turowo - Turówko - 6 830 mb, b) Turowo wieś - 980 mb, c) Turowo kolonie (p. Szymański) - 400 mb, d) Turówko wieś 1 260 mb. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie : - map do celów projektowych, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, - uzyskanie od właścicieli nieruchomości po których będą projektowane sieci zgody na przejście projektowanej sieci przy współpracy z Zamawiającym, - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i ewentualnych przepompowni ścieków z instalacją elektryczną według warunków technicznych, - kosztorys inwestorski - 2 egz. Drukowane, - kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF, - w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno prawnego opracowanie operatu wodno prawnego, - specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umożliwiających uzyskanie pozwolenie na budowę. Zadanie 5 - Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji ściekowej w części miejscowości Kownatki nie objętej wcześniejszym projektem wraz z około 20 przyłączami. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje wykonanie : - map do celów projektowych, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, - uzyskanie od właścicieli nieruchomości po których będą projektowane sieci zgody na przejście projektowanej sieci przy współpracy z Zamawiającym, - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i ewentualnych przepompowni ścieków z instalacją elektryczną według warunków technicznych, - kosztorys inwestorski - 2 egz. Drukowane, - kosztorys inwestorski z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - przedmiar robót do celów przetargowych z zapisem elektronicznym na płycie CD - 1 egz., - płyta CD z zapisem dokumentacji wykonawczej w formacie PDF, - w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno prawnego opracowanie operatu wodno prawnego, - specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót, - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem, umożliwiających uzyskanie pozwolenie na budowę.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.


III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kozłowie 13-124 Kozłowo 60A pokój nr 1.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2007 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Kozłowie 13-124 Kozłowo 60A, sekretariat - pokój nr 15.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Specyfikacja (141kB) word
Załącznik Nr 1 (39kB) word
Załącznik Nr 2 (35kB) word
Załącznik Nr 3 (35kB) word
Załącznik Nr 4 (36kB) word
Załącznik Nr 5 (26kB) word
Załącznik Nr 6 (74kB) word
Załącznik Nr 7 (689kB) pdf
Załącznik Nr 8 (372kB) pdf
Załącznik Nr 9 (677kB) pdf
Załącznik Nr 10 (2153kB) pdf
Załącznik Nr 11 (199kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (20 sierpnia 2007, 10:39:15)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 października 2007, 15:29:08)
Zmieniono: dodano plik do pobrania - zbiorcze zestawienie ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2343