zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2018
wartość: -
termin składania ofert: 21 lutego 2018  09:30
wynik postępowania: wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniej