zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 211 000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Olsztynie z siedzibą: 10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 59. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych na podstawie kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.