zamówienie na:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Zaborowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 22 sierpnia 2008  11:00
wynik postępowania: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: SPEED SPORT sp. z o.o., ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa za cenę brutto - 410 518,07 zł.