Przetargi unieważnione z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Pielgrzymowo oznaczona numerami działek 128,129,130 o powierzchni 0,5100 ha, KW 9312

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 8000 zł
termin składania ofert: 28 grudnia 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo w obrębie Pielgrzymowo oznaczona numerami działek 128,129,130 ogłoszony na dzień 28 grudnia 2007 roku nie został rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Michałki oznaczona numerem działki 89/1 o powierzchni 0,1100 ha, KW 19987.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 6.000 zł
termin składania ofert: 28 grudnia 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo w obrębie Michałki oznaczona numerem działki 89/1 ogłoszony na dzień 28 grudnia 2007 roku nie został rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Browina oznaczona numerem działki 65 o powierzchni 0,7300 ha, KW 19988.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 29.000 zł
termin składania ofert: 28 grudnia 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo w obrębie Browina oznaczona numerem działki 65 ogłoszony na dzień 28 grudnia 2007 roku nie został rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Zaborowo oznaczona numerem działki 74 o powierzchni 0,0900 ha, KW 19991.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 6.500 zł
termin składania ofert: 28 grudnia 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo w obrębie Zaborowo oznaczona numerem działki 74 ogłoszony na dzień 28 grudnia 2007 roku nie został rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja energooszczędnego programu modernizacji systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Kozłowo, finansowanego z uzyskanych oszczędności w okresie nie dłuższym niż 118 miesięcy po zrealizowaniu prac modernizacyjnych, bez zaciągania lub poręczania kredytu przez Zamawiającego Modernizacją objętych jest 547 punktów świetlnych demontażu oraz montażu. W ramach kompleksowego zadania Wykonawca powinien wykonać następujące czynności: - zrealizować energooszczędny program modernizacji systemu oświetlenia ulic i dróg w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację, - sfinansować całe zadanie, - zapewnić spłacenie zadania z uzyskanych oszczędności za zużycie energii elektrycznej. - udzielić gwarancji na wykonane prace i użyte materiały na okres 36 miesięcy.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 211 000 EURO
termin składania ofert: 28 listopada 2007  14:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Energooszczędny program modernizacji systemu oświetleniowego na terenie gminy Kozłowo”, gdyż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 93 pkt.1 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) 

zamówienie na:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę w miejscowości Kozłowo biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 211 000 EURO
termin składania ofert: 15 października 2007
przyczyna unieważnienia: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 93 pkt. 1 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na ,,Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę w miejscowości Kozłowo biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków. " 

zamówienie na:

sprzdaż nieruchomości nr 223/15 połóżonej w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Wójt Gminy Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 11.882,00 zł
termin składania ofert: 9 marca 2007
przyczyna unieważnienia: Przetarg ogłoszony na dzień 09 marca 2007 na sprzedaż działki budowlanej nr 223/15 położonej w obrębie Kozłowo został ODWOŁANY. Powodem odwołania jest złożenie pisemnego oświadczenia uczestnika przetargu o próbie przekupstwa w zamian za odstąpienie od przetargu. Jest to działanie na szkodę Gminy Kozłowo, aby nie dopuścić do uzyskania najwyższej ceny za działkę. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)