Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP/01/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 30 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 529 z dnia 25 czerwca 2010 r., zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy - Kodeks cywilny. Z uwagi na niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia Publicznego. Zamawiający w specyfikacji podał błędnie sposób obliczenia punktacji oceny oferty co powoduje, że niemożliwe jest dokonanie prawidłowej oceny ofert na warunkach wskazanych w specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 

zamówienie na:

I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Kozłowo, położonej nad jeziorem Kownatki na cele wypoczynkowo-rekreacyjne

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: RGT 6017-1/2010
wartość: Cena wywoławcza 40 zł + 22% VAT
termin składania ofert: 8 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg na dzierżawę nieruchomości dla działki nr 43/4 o powierzchni 1,3231 ha położonej w miejscowości Kownatki, zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Budowę i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Turówko i Niedanowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GCKiS/ZP/01/201
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 22 marca 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)