Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli w lokalu Informacji Turystycznej w Kozłowie, w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.(numer postępowania RTG.ZP.271.4.2011 w związku z ZP.272.1.22.11.2011).

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RTG.ZP.271.4.2011
wartość: -
termin składania ofert: 25 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu, do wyznaczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu złożenia ofert, została złożona jedna oferta. Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o 5174,96 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)