Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3. 2014
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej art.11 ust. 8
termin składania ofert: 3 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Wykonanie „ Miejsca aktywnego wypoczynku w Kozłowie”. Niniejsze zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Rozpoznanie cenowe
nr sprawy: RGT.2151.256.2014
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 września 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na to że w terminie określonym w rozpoznaniu cenowym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.270.000,00ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2014
wartość: -
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  11:30
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia została zamieszczona w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)