NULL string(0) ""

Uchwała nr III/ 5/2006Rady Gminy w Kozłowiez dnia 15 grudnia 2006w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr III/ 5/2006
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15 grudnia 2006


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)


- Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się Pana Ireneusza Sokołowskiego – radnego Gminy Kozłowo - jako dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (4 stycznia 2007, 17:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2783