Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

   Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl).
Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG (wpisy aktualne i zawieszone).

   W związku z powyższym, przypominamy Przedsiębiorcom zarejestrowanym w tutejszej Ewidencji Działalności Gospodarczej o obowiązku aktualizacji danych zawartych we wpisach do ewidencji. Aktualizacja dotyczy wpisów, które nie zawierają numeru NIP, numeru PESEL, aktualnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, aktualnego miejsca zamieszkania oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

   W przypadku, gdy Przedsiębiorca zakończył działalność gospodarczą i nie zgłosił jej zamknięcia w tutejszym urzędzie, prosimy o złożenie wniosku z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
   Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat.
   Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie przekazany do CEIDG bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, z nieaktualnymi adresami, bądź brakiem numeru NIP lub PESEL.
    W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

Zmiany posiadanego wpisu lub jego wykreślenia z ewidencji można :
•  dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy w Kozłowie,
• przesłać wniosek pocztą tradycyjną listem poleconym (podpis na wniosku musi być poświadczony przez notariusza)

Przypominamy także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłaszania wszystkich zmian dotyczących prowadzonej działalności w terminie 14 dni od ich powstania.

Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz wniosku CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 (publikowany na stronie internetowej BIP Ministra Gospodarki). Jest to wniosek dla zgłoszenia wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia bądź zaprzestania działalności gospodarczej.

Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.) - pobierz (100kB) pdf
Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 - pobierz (102kB) pdf

  Do dnia 31 grudnia 2011r. organ gminy może na podstawie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę, dokonać wpisu do CEIDG albo ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej. Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest dotychczasowa gmina (przeniesienie bazy przedsiębiorców z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kozłowo do CEIDG planowane jest w miesiącu październik/listopad 2011). Do tego czasu wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. 

   Z chwilą przeniesienia wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego przejmie Minister Gospodarki, a zmiany we wpisach Przedsiębiorca będzie mógł załatwić w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Posiadacze podpisu elektronicznego bądź zaufanego profilu ePUAP będą mogli zarejestrować firmę bądź dokonać zmian przez Internet, bezpośrednio w nowej bazie.

Wniosek o wpis bądź zmianę wpisu do CEIDG będzie można złożyć:

1) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG; system teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o nieprawidłowości wniosku. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej GEIDG;
2) w wybranym urzędzie gminy:
   a) osobiście (z własnoręcznym podpisem);
   b) poprzez wysłanie listem poleconym (własnoręczność podpisu potwierdzona notarialnie).
W przypadku złożenia wniosku w urzędzie gminy, weryfikacja jego treści pod względem formalnym będzie należała do urzędu gminy. W urzędzie gminy wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG, a Przedsiębiorca otrzyma jedynie potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Organ gminy będzie wydawał zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Wnioski o wpis do CEIDG będą wolne od opłat.

   Dane i informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy będzie miał prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępni dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Sprawy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
w Urzędzie Gminy w Kozłowie prowadzi: Grażyna Banaś- pokój Nr 17- tel. 89 6250816


PRZYDATNE LINKI:


Wyszukaj kody PKD 2007 – www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

Sprawdź numer REGON – http://www.stat.gov.pl/regon/

Sprawdź adres w bazie TERYT – http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

metryczka


Wytworzył: Grażyna Banaś (29 lipca 2011)
Opublikował: Karol Malonek (29 lipca 2011, 11:20:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4201