Zmiany w obowiązku meldunkowym

   Referat Organizacyjny informuje, że w związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 07 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407), która weszła w życie 31.12.2012 roku wprowadzone zostały ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego.

   Wprowadzona została możliwość zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania z pobytu stałego w poprzednim miejscu zameldowania dokonuje za osobę organ gminy.

Ustawa znosi obowiązki:
- zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
- zameldowania wczasowiczów i turystów;
- właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
- przedkładania książeczki wojskowej oraz podawania informacji o wykształceniu przy zameldowaniu;
- sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Równocześnie informuje się, że obowiązek meldunkowy ciąży na osobie i polega na:
- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego oraz pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

   Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.

   Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
(Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej).

   Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi (właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu). Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

   Jednocześnie informuje się, że ustawa przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 01 stycznia 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Ewelina Szymańska (15 stycznia 2013)
Opublikował: Karol Malonek (15 stycznia 2013, 11:36:15)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (17 maja 2013, 09:06:18)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11846