Protokół 35/2009

Protokół Nr XXXV/2009
z trzydziestej piątej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 21 maja 2009 rokuPoczątek sesji o godz.10.10
Zakończenie o godz. 11.50

Podjęto uchwały Nr 260, 261, 262, 263.
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
5. Aleksandra Kubrowska – Radca Prawny z Kancelarii Prawnej
 
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) 
i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).
 
 
     Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Sarnowo,
- zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kozłowo na zadania określone w uchwale budżetowej na 2009 r.,
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała list od Pani Dyrektor
i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Kozłowie z życzeniami z okazji Dnia Samorządowca dla Pana Wójta Jacka Jankowskiego, pracowników Urzędu Gminy, Radnych i Sołtysów.
   
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej czwartej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 

do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Maciej Prażmo – Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo Non Omnis Moriar poinformował, że przystąpił do realizacji projektu, do którego trwa rekrutacja chętnych, mogą to być osoby w wieku od 14 do 25 lat. Nadmienił, że projekt Uniwersytet III Wieku nie uzyskał finansowania, w związku z czym został przełożony.
Pani Alicja Eidtner zapytała, czy w związku z tym iż uczestnicy projektu, to najczęściej osoby będące uczniami, to czy spotkania nie będą kolidowały z zajęciami w szkole, czy będą one organizowane popołudniami.
Pan Maciej Prażmo odpowiedział, że spotkania w większości odbywać będą się w wakacje, więc nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi. Ponadto uczestnicy nie będą ponosili kosztów dojazdu, ponieważ zapewniony jest darmowy przywóz i powrót uczestników,
a każdy uczestnik uzyska certyfikat Młodego Lidera.
Pan Tomasz Kucmus zauważył, że w informacji z działalności międzysesyjnej przedstawione zostały działania Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie i Sołtysa
z Pielgrzymowa, zapytał jak to się ma do działalności Wójta.
Pan Ryszard Doliński – Sołtys z Pielgrzymowa zapytał jakie jest zainteresowanie budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
 
 do p-ktu 5. Podjęcie uchwał.
 
Olga Zych przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Sarnowo. Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo poinformował, że uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości w obrębie Sarnowo będących wyrobiskami po żwirze, które na prośbę mieszkańców zostaną sprzedane w przetargu nieograniczonym.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXV/260/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Sarnowo - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2009 wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXV/261/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kozłowo na zadania określone w uchwale budżetowej na 2009 r. przedstawiła i omówiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXV/262/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kozłowo na zadania określone w uchwale budżetowej na 2009 r.
- stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXV/262/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
- stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
 
do p-ktu 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi na pytanie Pana Tomasza Kucmusa udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował że wójt reprezentuje nie tylko urząd ale wszystkie jednostki podległe, dlatego ma pełne prawo informować co się w nich dzieje.
Na pytanie Pana Sołtysa z Pielgrzymowa odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował że zostało złożonych 10 wniosków, które najprawdopodobniej zostaną rozpatrzone pozytywnie, ponieważ pozwalają na to posiadane środki finansowe.
Pan Jan Skwarski – Radny ze Sławki Wielkiej zaprosił wszystkich chętnych na festyn organizowany w Sławce Wielkiej w dniach 5 i 6 czerwca w godzinach popołudniowych.
Pani Barbara Krauze – Sołtys z Turówka również zaprosiła wszystkich obecnych na festyn do swojego sołectwa tj. do Turówka na dzień 27 czerwca br.
Pan Ryszard Dolinski – Sołtys z Pielgrzymowa podziękował Panu Wójtowi za pomoc
w organizacji imprezy w Sołectwie Pielgrzymowo oraz Pani Elżbiecie Świgoń za podarowanie na nagrody rękodzieł wykonanych w Klubie Integracji Społecznej.
 
                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                  Piotr Borkowski

Protokołowała:
Olga Zych  
 

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (21 maja 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 marca 2010, 10:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2074