Protokół 34/2009


Protokół Nr XXXIV/2009
z trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 21 kwietnia 2009 rokuPoczątek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 12.10

Podjęto uchwały Nr 256, 257, 258, 259.
 
W sesji uczestniczyło 10 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski, Roman Pergoł, Bogdan Kowalik, Marek Bieliński i Danuta Meredyk.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Młodszy inspektor Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy
2. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
3. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
4. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
5. Henryk Klimaszewski – Kierownik RGT
6. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
 
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu).
 
 
     Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie za 2008 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska za lata 2007-2008.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
- wystąpienie Skarbnika Gminy,
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
-  dyskusja,
-  podjęcie uchwały.  
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kozłowo,
- ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kozłowo, do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej trzeciej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

 
do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  3 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Pana Dariusza Załogę – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy, aby przedstawił krótką informację na temat działalności Policji i udzielił odpowiedzi na zapytania uczestników sesji.
Pan Dariusz Załoga poinformował, że jeżeli chodzi o przestępczość na terenie gminy Kozłowo to zdarzenia mają miejsce na poziomie porównywalnym jak w roku poprzednim.
Pojawił się kolejny problem dotyczący spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Pan Komendant zaapelował do rodziców, aby baczniej pilnowali swoje pociechy i w miarę możliwości sprawdzali z kim i co porabiają, kiedy znajdują się poza domem.
Kolejnym zdarzeniem, przed którym przestrzegał Pan komendant jest organizacja nielegalnych wyścigów motorowych na pasie startowym, gdzie podczas ostatniej imprezy zginął człowiek.
Nadmienił również, że coraz częściej policja podejmuje interwencje na terenie Kozłowa związane z awanturami wszczynanymi przez klientów lokalu Joker.
Pan Kazimierz Pieckowski –Radny z Kamionek zapytał, jak można zlikwidować „meliny”
w których nielegalnie można nabyć alkohol.
Pan Komendant poinformował, że to nie jest taka prosta sprawa, bo nikt nie chce w takich sprawach wystąpić w roli świadka, a żeby komuś udowodnić nielegalny handel alkoholem,
to niezbędne są niezbite dowody.
Pan Kazimierz Pieckowski zaproponował, że może można byłoby zorganizować „zakup kontrolowany”, gdzie policjant wystąpiłby w roli kupującego i wtedy policja miałaby niezbite dowody.
Pan Komendant poinformował, że policja nie może w taki sposób interweniować. Do przeprowadzenia kontroli niezbędny jest szereg zezwoleń.
Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo poinformował, że  dobrze byłoby, aby odnowić akcję „posesja”, podczas której wspólnie policjant, strażak i pracownik z urzędu kontrolowaliby posesje. Osoby te miałyby sprawdzać czy zostały zawarte umowy na wywóz śmieci i ścieków, ale zanim akcja zostałaby wznowiona Pan Wójt proponowałby dokończenie podpisywania umów.
Pani Barbara Krauze – Sołtys z Turówka zapytała, kiedy będą podpisane umowy, ponieważ mieszkańcy nie chcą kupować koszy bo nie mają umowy.
Pan Ryszard Doliński – Sołtys z Pielgrzymowa zapytał, co z osobami, których nie było w domu, a chcieliby podpisać umowy.
Pan Wójt poinformował, że umowy są zawierane sukcesywnie przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie. Obecnie pracownicy ci zawierają umowy w południowej części gminy, a w dalszej kolejności udadzą się na tereny północne.
Natomiast jeżeli chodzi o podpisanie umowy przez osoby, których nie było w domu, to muszą zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie i zawrzeć umowę.
Pan Wojciech Wojtyra – Sołtys z Kozłowa zapytał o możliwość uzupełnienia oświetlenia ulicznego na kolonii w Kozłowie oraz poinformował, że zgłaszał potrzebę uprzątnięcia drogi na wysypisko śmieci w Kozłowie. Była tam równiarka, ale Pan Sołtys uważa, że odwołał ją  Pan Wójt.
 
 
do p-ktu 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
za 2008 rok.
 
Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie za 2008 rok. Sprawozdanie stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
 
do p-ktu 6. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska za lata 2007-2008.
 
Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska za lata 2007-2008. Sprawozdanie stanowi zał. Nr  5 do protokołu.
 
 
do p-ktu 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenie absolutorium   Wójtowi Gminy
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok rozpatrywane było przez wszystkie Komisje Rady Gminy.
 
 
 
- Wystąpienie Skarbnika Gminy
 
Następnie poprosił o zabranie głosu Panią Teresę Wiecińską – Skarbnika Gminy
i przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
 
Rada wysłuchała sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, które przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy.
 
- Wniosek Komisji Rewizyjnej
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym wykonanie budżetu gminy opiniuje Komisja Rewizyjna, która występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 
Następnie poprosił Panią Krystynę Kukwę – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok. Wniosek stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
 
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie przedstawiła:
- Uchwałę Nr RIO.IV-0121-87/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2008 rok. Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
- Uchwałę Nr RIO.IV-0121-153/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
 
- Dyskusja
 
Na zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie wykonania budżetu, nikt z radnych i obecnych na sali uczestników sesji nie zabrał głosu.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
 
Przewodniczący podsumował działania Rady zmierzające do udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy: zarówno wniosek Komisji Rewizyjnej, jak i uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażają pozytywną opinię o realizacji budżetu gminy za 2008 rok i opowiadają się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
Przypomniał, że absolutorium udzielane jest w związku z prowadzoną działalnością finansową gminy i zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i w głosowaniu jawnym - 10 głosami „za” – udzielili absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
 
Rada liczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
 
- Podjęcie uchwały
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawiła Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie.
Następnie Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIV/256/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozłowo za 2008 rok - stanowiąca zał. Nr 9 do protokołu.
 
Podsumowując Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy.
 
 
 do p-ktu 8. Podjęcie uchwał.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kozłowo wraz z Regulaminem przyznawania stypendium i wzorem wniosku o przyznanie stypendium.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie:
Uchwałę Nr XXXIV/257/2009 w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kozłowo, do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wraz z Regulaminem dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kozłowo, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIV/258/2009 w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kozłowo, do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
 
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 wraz
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIV/259/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.
 
do p-ktu 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi na pytanie Pana Wojciecha Wojtyry – Sołtysa z Kozłowa udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, już kiedyś już Pan Sołtys zgłaszał uprzątnięcie drogi na wysypisko i wówczas przez trzy dni pracował tam Det, który tę drogę uprzątnął, a ponieważ w okolicy drogi leży gróz, to nawet Detem nie można usunąć. Co do równiarki, to nie Wójt odwołał ją z pracy na drodze na wysypisko, tylko operator równiarki wycofał się z udrożnienia tej drogi, ponieważ równiarka porusza się na gumowych kołach, a to jest droga do wysypiska, gdzie łatwo można byłoby uszkodzić opony równiarki. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, to w miarę możliwości zostanie uzupełnione.
 
 
 
                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                 Piotr Borkowski


Protokołowała: 
Olga Zych
 

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (21 kwietnia 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 marca 2010, 10:59:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2159