Protokół 36/2009


Protokół Nr XXXVI/2009
z trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 16 czerwca 2009 rokuPoczątek sesji o godz.11.10
Zakończenie o godz. 12.10

Podjęto uchwały Nr 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270.
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski i Marek Bieliński.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
3. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
4. Aleksandra Kubrowska – Radca Prawny z Kancelarii Prawnej
 
oraz mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 2 do protokołu).
 
 
   Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
O/T w Olsztynie,
- wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 3 lat,
- udostępniania kompleksu sportowego „Orlik 2012” mieszkańcom,
- ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru,
- pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego,
- zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej piątej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

 
do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  3 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Dariusz Motacki zapytał, czy znowu musi składać podanie do Komisji Rewizyjnej z zapytaniem czy wpłynęły pieniądze za dzierżawę lokalu Joker.
Pan Tomasz Kucmus zapytał:
- jakie środki z zewnątrz udało się pozyskać na rozwój gminy,
- gdzie i na bazie jakich obiektów zamierza Pan Wójt utworzyć Dom Pomocy Społecznej,
- ile środków własnych wyłożyła gmina na drogę do Cebulek i o ile skróci się dojazd do Nidzicy,
- kiedy można spodziewać się remontu drogi na kotłownię osiedlową i Osiedle Pólko,
- poinformował, że sprawdził się znak na terenie drogi osiedlowej zakazujący postoju samochodów ciężarowych i poprosił o umieszczenie takiego znaku na drodze do kotłowni osiedlowej.
 
 do p-ktu 5. Podjęcie uchwał.
 
Pan Bartosz Banaś przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVI/264/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.
 
Następnie Pan Bartosz Banaś przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVI/265/2009 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 3 lat  przedstawił Pan Bartosz Banaś.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVI/266/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 3 lat - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
Pani Elżbieta Świgoń przedstawiła projekt uchwały w sprawie udostępniania kompleksu sportowego „Orlik 2012” mieszkańcom wraz z uzasadnieniem i regulaminem korzystania
z kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Kozłowie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVI/267/2009 w sprawie udostępniania kompleksu sportowego „Orlik 2012” mieszkańcom - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
Następnie Pani Elżbieta Świgoń przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVI/268/2009 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy sześciu głosach przeciw:
Uchwałę Nr XXXVI/269/2009 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2009 rok wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie wstrzymującym:
Uchwałę Nr XXXVI/269/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
 
do p-ktu 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi na pytanie Pana Motackiego udzielił Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że Komisja Rewizyjna ustalił, że dzierżawca ma uregulować zaległości do dnia 30 czerwca 2009 r., jeżeli tego nie zrobi to ZGKiM wystąpi na drogę sądową w celu odzyskania należności.
Na pytania Pana Tomasza Kucmusa odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że kwoty jakie gmina pozyskała są niebagatelne. Pozyskano środki na budowę „Orlika”, świetlic wiejskich, na kanalizację w miejscowości Turowo, Turówko, budowę drogi w Cebulkach.
Jeżeli chodzi o budowę Domu Pomocy Społecznej to nie będzie budowany.
Remont drogi znacznie skrócił mieszkańcom Cebulek dojazd do Nidzicy, bo jadąc wyremontowaną drogą pokonują 9 km, natomiast jadąc trasą przez Kozłowo droga ta wynosi około 14 km.
Droga do kotłowni miała być remontowana, ale w związku, iż planowana była budowa kolejnego bloku na osiedlu przesunięto ten remont do czasu wybudowania bloku, ponieważ budowa bloku nie doszła do skutku teraz drogę będzie można wyremontować.
 
 
                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Piotr Borkowski

Protokołowała:  
Olga Zych
 

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (16 czerwca 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 marca 2010, 11:13:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2344