Protokół 37/2009


Protokół Nr XXXVII/2009
z trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 29 czerwca 2009 rokuPoczątek sesji o godz.9.00
Zakończenie o godz. 9.35

Podjęto uchwały Nr 271, 272, 273.
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski, Marek Bieliński
i Jan Skwarski. Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
 
 
     Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1.  Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Szkotowie oraz ustanowienie zabezpieczenia,
- zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- przyjęcia do harmonogramu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2013 kierunków działań wynikających z realizacji zadania pod nazwą „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”.
5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
   
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej szóstej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

 
do p-ktu 3. Zapytania i wolne wnioski.
 
 
 do p-ktu 4. Podjęcie uchwał.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Szkotowie oraz ustanowienie zabezpieczenia wraz z uzasadnieniem. Uchwała zostaje podjęta w związku z przystąpieniem Gminy Kozłowo do złożenia wniosku do programu „Rozwój bazy sportowej województwa warmińsko-mazurskiego”. Zgodnie z wytycznymi Ministra Sportu i Turystyki środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznane na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Szkotowie” wymagają ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” lub ustanowienia hipoteki na nieruchomość.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVII/271/2009 w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Szkotowie oraz ustanowienie zabezpieczenia - stanowiącą zał. Nr 2 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2009 rok wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVII/272/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.
 
Pani Elżbieta Świgoń przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do harmonogramu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2013 kierunków działań wynikających z realizacji zadania pod nazwą „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVII/273/2009 w sprawie przyjęcia do harmonogramu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2013 kierunków działań wynikających z realizacji zadania pod nazwą „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
 
 
 
do p-ktu 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
 
                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                Piotr Borkowski

Protokołowała: 
Bożena Judycka  
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (29 czerwca 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 marca 2010, 11:23:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3138