Protokół 38/2009


Protokół Nr XXXVIII/2009
z trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 11 sierpnia 2009 rokuPoczątek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 10.55

Podjęto uchwały Nr 274, 275, 276, 277.
 
W sesji uczestniczyło 9 radnych. Nieobecni byli radni Ireneusz Sokołowski, Marek Głogowski, Roman Pergoł, Bogdan Kowalik, Marek Bieliński i Marek Klęcan.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3.Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
5. Lech Obara – Radca Prawny z Kancelarii Prawnej
 
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) 
i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).
 
 
   Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  nadania imienia dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie,
-  nadania imienia dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie,
-  pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego,
-  zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej siódmej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


 
do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Dariusz Motacki – zapytał Pana Piotra Borkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie na jakim etapie jest sprawa dotycząca spłaty długu za najem lokalu Joker.
Zapytał również, co Pan Wójt sądzi na temat swojej decyzji o wydzierżawieniu lokalu, której powodem jest, że młodzież nie przychodzi do lokalu tylko siedzi na przystanku.
Pan Tomasz Kucmus – zapytał, czy w Kozłowie będzie pełnowymiarowe przedszkole. Zapytał także, czy są plany aby przenieść oczyszczalnię ścieków i czy są pozyskiwane pieniądze na przeniesienie lub modernizację oczyszczalni.
 
 
do p-ktu 5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
 
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy.
Rada przyjęła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku do akceptującej wiadomości.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
 
 
 do p-ktu 6. Podjęcie uchwał.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania imienia dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie wraz z uzasadnieniem. Poinformowała, że z wnioskiem o nadanie Zespołowi Szkół w Kozłowie imienia Marii Zientary-Malewskiej wystąpili Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Wymienione organy Szkoły przeprowadziły procedurę poprzedzającą wybór Marii Zientary-Malewskiej na patrona szkoły.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVIII/274/2009 w sprawie nadania imienia dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
   
Następnie Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania imienia dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie wraz z uzasadnieniem. Dodała, że z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej w Zaborowie imienia Orła Białego wystąpili Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Wymienione organy Szkoły przeprowadziły procedurę poprzedzającą wybór Orła Białego na patrona szkoły.   
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVIII/275/2009 w sprawie nadania imienia dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy. Poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. remont drogi powiatowej Nr 1587 N Szkotowo-Raogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo w m. Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXVIII/276/2009 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2009 wraz z uzasadnieniem. Poinformowała o zmianach w zakresie następujących działów: rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXV/261/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
  W tym miejscu Przewodniczący obrad zarządził 10-cio minutową przerwę.
 
  do p-ktu 7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi na pytanie Pana Dariusza Motackiego udzielił Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, według jego informacji że sprawa została  skierowana do sądu.
Na dalszą część pytania Pana Dariusza Motackiego odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że wydzierżawienie lokalu Joker danemu najemcy to nie była decyzja wójta, gdyż dzierżawca został wyłoniony w konkursie, w którym zresztą Pan Motacki brał udział.
Na pytania Pana Tomasza Kucmusa odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że przedszkole nasze jest nieodpłatne, dlatego czynne jest przez pięć godzin dziennie. Jest taka możliwość aby przedszkole funkcjonowało 8 godzin, ale wiąże się to z organizacją dożywiania i odpłatnością rodziców, decyzja w tej sprawie będzie należała do rodziców.
Jeżeli chodzi o lokalizację oczyszczalni ścieków, to Pan Wójt przyznał, że jej lokalizacja nie była trafna, ale to jest decyzja sprzed wielu lat, na którą nie mieliśmy wpływu. Działamy w tym kierunku, aby ograniczyć uciążliwość tej oczyszczalni, zrzuca się mniej ścieków. Planowane jest także przyłączenie kolejnych miejscowości, z których obecnie dowożone są ścieki, aby docierały one do oczyszczalni na bieżąco co wówczas zmniejszy wydzielanie nieprzyjemnego zapachu, po zrzuceniu ścieków dostarczonych z szamb przydomowych.
 
Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania mieszkańców Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo podziękował Sołtysom za udział w Dniu Ziemi Kozłowskiej oraz zaprosił wszystkich obecnych do udziału w obchodach Gminno-Parafialnych Dożynek, które odbędą się 6 września br. w Kozłowie.
 
 
                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                  Piotr Borkowski

Protokołowała:  
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (11 sierpnia 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 marca 2010, 14:49:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2019