Protokół 39/2009


Protokół Nr XXXIX/2009
z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 22 października 2009 rokuPoczątek sesji o godz.15.05
Zakończenie o godz. 16.55

Podjęto uchwały Nr 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290.
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Bogdan Kowalik i Marek Bieliński.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
5. Dorota Pietrzak – Kierownik GCKiS
6. Bartosz Banaś – Podinspektor UG
7. Wanda Kowalik – Inspektor UG
8. Marlena Mańka – Referent UG
 
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) 
i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).
 
 
   Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009.
6. Rozpatrzenie skarg na działalność Wójta Gminy Kozłowo.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w Statucie Gminy Kozłowo,
- zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie,
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
O/T w Olsztynie,
- wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie,
- podatku od nieruchomości,
- zwolnień w podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku do ustalenia podatku rolnego na 2010 rok,
- przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania,
- przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością gminy Kozłowo,
- zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Pan Kazimierz Pieckowski – Radny z Kamionek zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący projektu  uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością gminy Kozłowo. Zaproponował, aby Rada zajęła się jeszcze raz tym projektem uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski poddał pod głosowanie wniosek radnego Pieckowskiego. Rada, w wyniku głosowania  -  przy czterech głosach wstrzymujących – opowiedziała się za zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością gminy Kozłowo.
Do pozostałych punktów porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła poprawiony porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej ósmej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

 
do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Kazimierz Pieckowski zapytał, dlaczego Radni nie dostali zaproszeń na rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Rogożu?
Pan Jan Skwarski powiedział, że zaproszenia wysyłała Pani Dyrektor, która mogła nie wiedzieć, że Pan Kazimierz jest radnym.
Pan Piotr Borkowski dodał, że faktycznie nastąpiło jakieś przeoczenie i radni nie otrzymali zaproszeń.
Pan Dariusz Motacki zadał pytanie do Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące najmu lokalu Joker. Poinformował, że w styczniu złożył pismo o kontrolę Komisji Rewizyjnej, w kwietniu dostał odpowiedź, że zostanie wszczęte postępowanie, najprawdopodobniej w maju na sesji dowiedział się, że dzierżawca ma odroczoną sprawę do końca czerwca. W lipcu na sesji dowiedział się, że poszedł do sądu o wniosek o nakaz komorniczy. Od tego czasu sesji nie było i nie wie, na jakim etapie jest przedmiotowa sprawa.
Pan Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że sprawa ta była omawiana na ostatnim posiedzeniu Komisji i powiedział, że jak się orientuje, to zostało wszczęte postępowanie komornicze wobec dzierżawcy tego lokalu. W tej chwili lokal jest nieczynny, ma odcięty prąd, tak że lokal nie funkcjonuje, a co będzie dalej, czy komornik będzie to skutecznie ściągał, to już nie jest w gestii Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Dariusz Motacki  zapytał Pana Wójta, co w związku z tym, że lokal jest od paru tygodni zamknięty, no i czy Wójt zamierza cos z tym zrobić.
Pan Wojciech Wojtyra – Sołtys z Kozłowa zapytał, czy zostanie uzupełnione oświetlenie uliczne na kolonii w Kozłowie.
 
 
do p-ktu 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009.
 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009 przedstawiła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy.
Rada przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009 do akceptującej wiadomości.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009 stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
 
W tym miejscu o zabranie głosu poza porządkiem obrad poprosił Pan Maciej Prażmo, a Przewodniczący Rady Gminy mu go udzielił. Pan Prażmo przedstawił informację dotyczącą ogłoszenia roku 2010 Rokiem Grunwaldzkim. Poinformował o możliwości pozyskania za jego pośrednictwem, jako Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych gadżetów z Urzędu Wojewódzkiego dla organizatorów imprez związanych z obchodami Roku Grunwaldzkiego.
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy dodała, że przedstawicielem Urzędu do reprezentowania gminy jest Karol Malonek.
Dodatkowo Pan Maciej Prażmo poinformował o odbytej 2-3 października Wojewódzkiej Konferencji z okazji Światowego Dnia Seniora. Na tej konferencji ukształtowała się sieć seniorów Warmii i Mazur, która będzie się zajmować integracją, a on  został przewodniczącym tej sieci.
 

do p-ktu 6. Rozpatrzenie skarg na działalność Wójta Gminy Kozłowo.
 
Treść skargi złożonej przez Pana Janusza Dregera do Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  oczytała Olga Zych.
Pan Piotr Borkowski poinformował, że tą skargą  zajmowali radni się na posiedzeniu Komisji w ubiegłym tygodniu i w trakcie posiedzenia Komisji wypracowano  projekt uchwały.
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Janusza Dregera  na działania Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem odczytała Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
O udzielenie głosu poprosił Pan Janusz Dreger, poinformował, że na posiedzeniu Komisji rozmawiano tylko na temat naliczania mu odsetek od podatku. Z racji tego, ze nie można się domówić na drodze polubownej, dokumenty przeciwko Urzędowi dostarczył do biura prawnego, które będzie go reprezentowało w sądzie .
 
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że  szczegółowo była rozpatrzona druga skarga - dotycząca naliczania odsetek, ponieważ do pierwszej  Pan Dreger nie sprecyzował zarzutów i nie dostarczył dokumentów.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie przeciw :
Uchwałę Nr XXXIX/278/2009 w sprawie skargi Pana Janusza Dregera  na działania Wójta Gminy - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Olgę Zych o przedstawienie treści drugiej skargi złożonej przez Pana Janusza Dregera do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Dregera  na działania Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem odczytała Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie przeciw i jednym głosie wstrzymującym:
Uchwałę Nr XXXIX/279/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Dregera  na działania Wójta Gminy - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
 
do p-ktu 7. Podjęcie uchwał.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w Statucie Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/280/2009 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
 
Następnie Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozłowie Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.  
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/281/2009 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie przedstawił Pan Bartosz Banaś – Podinspektor UG.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/282/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
 
Następnie Pan Bartosz Banaś – Podinspektor UG przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie wraz z załącznikiem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/283/2009 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział
w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
 
Następnie Pani Wanda Kowalik – Inspektor UG przedstawiła projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/284/2009 w sprawie podatku od nieruchomości - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawiła Pani Wanda Kowalik – Inspektor UG.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/285/2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.
 
Następnie Pani Marlena Mańka – Referent UG przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/286/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - stanowiącą
zał. Nr 14 do protokołu.
                                                                                                                        
Kolejny projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku do ustalenia podatku rolnego na 2010 rok przedstawiła Pani Wanda Kowalik – Inspektor UG.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie przeciwko:
Uchwałę Nr XXXIX/287/2009 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku do ustalenia podatku rolnego na 2010 rok - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.  
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/288/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy.  
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/289/2009 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2009 wraz z uzasadnieniem. Poinformowała o zmianach w zakresie następujących działów: rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, różnych rozliczeń, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
 
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XXXIX/290/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 18 do protokołu.
 
 
do p-ktu 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
Odpowiedzi na pytanie Pana Dariusza Motackiego udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że administratorem lokalu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie,  o przyszłość tego lokalu należy pytać kierownika.
Na pytanie Pana Wociecha Wojtyry – Sołtysa z Kozłowa również odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że były prace związane z konstruowaniem Planu Odnowy Miejscowości Kozłowo, to był moment zgłaszania takich spraw. Dodał, że niedawno zapraszał wszystkich sołtysów na spotkanie, na którym planowano budżet na przyszły rok, a Pana Sołtysa nie było na tym spotkaniu. Ponadto poinformował Pana  Sołtysa, że na bieżąco wykonywane są  prace związane z naprawą oświetlenia miejsc niebezpiecznych i zaludnionych. Ponadto Pan Wójt przywołał sołtysa do porządku i poprosił o wywiązywanie się z obowiązków ciążących na sołtysie.
 
Następnie  Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy w imieniu  Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie, Rady Rodziców i uczniów zaprosił wszystkich radnych, sołtysów i osoby zgromadzone na sesji  na Gminne Obchody 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędą się 9 listopada br. roku (we wtorek) o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowe.
 
 
                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Piotr Borkowski


Protokołowała: 
Olga Zych 
 

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (22 października 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 marca 2010, 15:02:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2258