Protokół 40/2009


Protokół Nr XL/2009
z czterdziestej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 27 listopada 2009 rokuPoczątek sesji o godz.9.40
Zakończenie o godz. 10.55

Podjęto uchwały Nr 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299.
 
W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski, Bogdan Kowalik, Danuta Meredyk i Marek Klęcan.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Bartosz Banaś – Podinspektor UG
5. Edyta Kosewska – Główna Księgowa ZGKiM
6. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
7. Anna Zaroń i Paweł Żywicki – Radcy Prawni z Kancelarii Prawnej
 
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) 
i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).
 
 
    Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, kierownictwa Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok:
-  wystąpienie Skarbnika Gminy,
-  opinia Komisji Finansów,
-  opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
-  dyskusja,
-  podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwał w sprawie:
-  wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGIA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie,
-  nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T
w Olsztynie,
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
-  zatwierdzenie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kozłowo,
-  zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzydziestej dziewiątej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

 
do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, kierownictwa Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy.
Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy stanowi zał. Nr  5 do protokołu.
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy w Kozłowie przedstawił informację
o oświadczeniach majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.
Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy stanowi zał. Nr  6 do protokołu.
 
 
do p-ktu 5. Zapytania i wolne wnioski.
 
Nie zgłoszono żadnych zapytań ani wolnych wniosków.
 
   
do p-ktu 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.
 
projekt budżetu
 
Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt budżetu był rozpatrywany i opiniowany zgodnie z procedurą przez Komisje Rady Gminy, a także przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie poprosił o wystąpienie Panią Teresę Wiecińską - Skarbnika Gminy, która przedstawiła projekt budżetu gminy na 2010 rok.
 
opinia Komisji Finansów
 
Następnie Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansów w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok – Pana Ireneusza Sokołowskiego – Przewodniczącego Komisji Finansów. Opinia stanowi zał. nr 7 do protokołu.
 
opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
Po przedstawieniu opinii Komisji Finansów Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Alicję Eidtner – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu gminy na 2010 rok.
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła uchwałę
Nr RIO.IV-0120-335/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2009 r. dotyczące pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu Gminy Kozłowo na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz uchwałę Nr RIO.IV-0120-336/09  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kozłowo w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok. Opinie te stanowią zał. nr 8 i 9 do protokołu.
 
podjęcie uchwały
 
Następnie Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu budżetu na 2010 rok.
Pan Kazimierz Pieckowski – Radny z Kamionek zauważył, że w 2012 roku nie dojdziemy do tego budżetu, który był w tym roku.
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo poprosił o doprecyzowanie swojej wypowiedzi.
Pan Kazimierz Pieckowski dodał, że jemu chodziło o to, że na rok 2010 roku mamy 15 mln dochodu, a w 2009 mamy 18 mln. Podatki mamy takie same, znakiem tego, że od państwa dostaniemy mniejsze subwencje.
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w ciągu roku budżet jest zawsze zwiększany, ponieważ nie zawsze na początku roku mamy informację o stuprocentowych dotacjach czy subwencjach. W ciągu roku jest bardzo dużo tych zwiększeń, dodała, że Radni podejmują uchwały na temat zwiększenia. Przychodzi dużo subwencji z rezerw, przychodzą również dotacje na opiekę społeczną, one nigdy na początku roku nie zaspokajają stuprocentowych wydatków. Również środki, które są przewidziane z Unii Europejskiej, w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest takie założenie, że te środki nie mogą być pokazane po stronie dochodów, a są pokazane po stronie pożyczek. Gdyby dochody z Unii Europejskiej pokazano po stronie dochodów, to dochody o te 3 mln byłyby zupełnie inne, wyższe i nie byłoby takiego deficytu. Jest taki wymóg, że najpierw musi to być wykazane jako pożyczka, dopiero w momencie jak jest podpisana umowa, środki te spływają do budżetu i wtedy wykazane są po stronie dochodów.
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo dodał, że w trakcie roku są dodatkowe dochody, które zwiększają budżet. Ponadto te kwestie, które były związane z inwestycjami były zapisywane jako nasze dochody. W przyszłym roku natomiast nie są zapisywane jako dochody tylko jako pożyczki. I taka jest różnica, dlatego budżet na 2010 rok po stronie dochodów jest o 3 mln niższy.
 
Następnie Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy podsumowując poinformował, że zarówno opinia Komisji Finansów, stałych Komisji Rady Gminy jak i opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat budżetu gminy na 2010 rok są pozytywne, prognozy zadłużenia są zgodne z obowiązującymi przepisami wobec powyższego zaproponował podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy dodała, że tak jak informowała na posiedzeniu Komisji Pan Wójt ma możliwość wniesienia autopoprawek do projektu budżetu. Pani Skarbnik odczytała autopoprawkę dotyczącą przeznaczenia dotacji dla Starosta Powiatowego w Nidzicy w ramach porozumienia na remont drogi powiatowej nr 1550 Kozłowo-Zaborowo na odcinku przez miejscowość Zaborowo.  
 
Następnie Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy zaproponował podjęcie uchwały.
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnika Gminy o przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XL/291/2009 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
 
 
 do p-ktu 7. Podjęcie uchwał.
 
Pan Bartosz Banaś – podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XL/292/2009 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
 
Następnie Pan Bartosz Banaś – podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XL/293/2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T
w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo przedstawił Pan Bartosz Banaś – podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XL/294/2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.
 
Kolejne projekty uchwał przedstawiła Pani Edyta Kosewska – główna księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie. Pierwszy projekt uchwały dotyczył zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Po omówieniu projektu uchwały, przewodniczący zapytał, czy są uwagi.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XL/295/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.
 
Następnie Pani Edyta Kosewska – główna księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kozłowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XL/296/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
 
Następnie Pani Edyta Kosewska – główna księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kozłowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XL/297/2009 w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kozłowo wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XL/298/2009 w sprawie zatwierdzenie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2009 wraz z uzasadnieniem. Poinformowała o zmianach w zakresie następujących działów: transportu i łączności, turystyki, administracji publicznej, oświaty
i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XL/299/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 18 do protokołu.
 
 
do p-ktu 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
W związku, iż w punkcie 5 nie zgłoszono zapytań i wolnych wniosków odpowiedzi nie udzielano.
 
O udzielenie głosu poprosiła Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie, która poinformowała, że przy wyjściu wyłożone są bombki świąteczne wykonane przez dzieci z Zespołu Szkól w Szkotowie, które można nabyć, a pieniądze pozyskane ze sprzedaży przeznaczy na dofinansowanie zakupu sztandaru do w/w szkoły.   
Ponadto poinformowała, że na terenie gminy powstaje nowe Stowarzyszenie, które jest bardzo bliskie w działaniu do ekologii, do zdrowego żywienia. Nazywa się  w skrócie KEKS  tj. Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku. Pani Alicja Eidtner zaprosiła wszystkich chętnych do wstąpienia do Stowarzyszenia.
Pan Dariusz Motacki zapytał, na kiedy przełożone jest otwarcie boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Kozłowie.
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ze względu na nie wywiązanie się z prac przez głównego inwestora termin ten został przesunięty, a data nie została jeszcze ustalona.
Pani Danuta Sadowska – Sołtys ze Szkudaja zwróciła się z prośbą, aby w dniu wpłaty podatku przez sołtysów kasa była zamknięta dla interesantów z zewnątrz. 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy odpowiedział, że będzie to trudne, gdyż nie można zamknąć kasy tylko do dyspozycji sołtysów na kilka godzin.
 
 
 
 
                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                  Piotr Borkowski

Protokołowała: 
Olga Zych  

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (27 listopada 2009)
Opublikował: Karol Malonek (10 marca 2010, 15:09:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3321