Protokół 41/2009

Protokół Nr XLI/2009
z czterdziestej pierwszej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 17 grudnia 2009 rokuPoczątek sesji o godz.15.00
Zakończenie o godz. 16.40

Podjęto uchwały Nr 300, 301, 302, 303, 304, 305.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski i Ireneusz Sokołowski.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2.Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3.Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4.Monika Kowalik – Pomoc administracyjna UG
5.Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS

oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu)  
i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).


   Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:

1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4.Informacja Wójta Gminy z działalności za 2009 rok.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za 2009 rok.
6.Zapytania i wolne wnioski.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na 2010 rok,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bartki,
- zmiany uchwały Nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy w Kozłowie  z dnia 22 października 2009 roku w sprawie określenia podatku od środków transportowych,
- przyjęcia zmian w Statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,
- ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2009 roku,
- zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
8.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z czterdziestej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.


do p-ktu 4. Informacja Wójta Gminy z działalności za 2009 rok.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności za 2009 rok w formie prezentacji multimedialnej. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr 5 do protokołu.


do p-ktu 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za 2009 rok.

Informację Rady Gminy z działalności za 2009 rok przedstawiła Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy stanowi zał. Nr 6 do protokołu.


do p-ktu 6. Zapytania i wolne wnioski.

    Pan Maciej Prażmo zapytał jakie było uzasadnienie odwołania sołtysa wsi Kozłowo i jak to wygląda od strony prawnej. Ponadto Pan Maciej Prażmo przedstawił zażalenie na decyzję Pani Barbary Szczepkowskiej – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie dotyczące organizacji wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie. Zażalenie stanowi zał. Nr 7 do protokołu. Następnie Pan Prażmo przedstawił informację dotyczącą inicjatywy Stowarzyszenia „Katyń ocalić od zapomnienia”. Poinformował, że już wkrótce pojawi się płyta z nagraniem całej imprezy, która odbyła się w Kościele oraz z części przykościelnej. Odczytał i wręczył wyróżnienie nadane przez Kapitułę Konkursu Dobroczyńca Roku 2009 dla Pana Piotra Borkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie, dla którego wniosek złożyło Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar.
     Pan Wojciech Wojtyra poinformował, że ma spostrzeżenie dotyczące zebrania wiejskiego odbytego w miejscowości Kozłowo w sprawie odwołania sołtysa. Uważa, że odwołanie sołtysa, zgodnie z prawem, powinno odbywać się w głosowaniu tajnym, a nie jawnym, o czym został powiadomiony Sąd. Drugie spostrzeżenie dotyczyło braku wody w miejscowości Wola. Następnie zapytał Pana Stanisława Bohdana, kiedy był u niego i kto był z nim zgłaszając potrzebę odbycia zebrania. Zaznaczył, że nie czeka na odpowiedź Pana Bohdana.
     Pan Ryszard Doliński – sołtys z Pielgrzymowa zwrócił się do Radnych, żeby wystąpić
z wnioskiem o zgłoszenie Wójta Gminy Kozłowo do konkursu na Wójta Roku 2009.
      Pan Wojciech Wereszczyński – Radny Rady Powiatu zapytał, co z oczyszczalnią ścieków w Kozłowie, jakie są jej moce przerobowe i kiedy skończy się fetor z niej wydzielany.


do p-ktu 7. Podjęcie uchwał.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na 2010 rok.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLI/300/2009 w sprawie uchwalenia Kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w Gminie Kozłowo na 2010 rok - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

Pani Monika Kowalik przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bartki.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLI/301/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bartki - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.

Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie określenia podatku od środków transportowych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLI/302/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy w Kozłowie z dnia
22 października 2009 roku w sprawie określenia podatku od środków transportowych - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

Olga Zych – Inspektor UG przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLI/303/2009 w sprawie przyjęcia zmian
w Statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
- stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2009 roku.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLI/304/2009 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2009 roku  - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 wraz z uzasadnieniem. Poinformowała o zmianach w zakresie następujących działów: administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, oświaty
i wychowania, pomocy społecznej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLI/305/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.


do p-ktu 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

              Na pytanie Pana Macieja Prażmo odpowiedzi udzieliła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że odwołanie sołtysa nastąpiło zgodnie z wolą zebrania wiejskiego. Dodała, że to nie Wójt odwołał sołtysa swoim zarządzeniem. Poinformowała, że kompetencją zebrania wiejskiego jest powołanie i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej. Wyjaśniając dodała, że zebranie wiejskie zwołane zostało w celu uaktualnienia Planu Odnowy Miejscowości Kozłowo. Wyjaśniła, że zwrócono się do Pana Sołtysa o zwołanie tego zebrania, ale Pan Wojtyra odmówił. Wójt korzystając z możliwości, jakie daje Statut zwrócił się na piśmie z wnioskiem do Pana Sołtysa – Wojciecha Wojtyry o zwołanie zebrania wiejskiego na dzień 24 listopada 2009 r. w celu zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości. Przyjęcie zmian w Panie Odnowy Miejscowości Kozłowo pozwoli na realizację zadań współfinansowanych z funduszy pozabudżetowych, w przeciwnym wypadku miejscowość Kozłowo pozbawiona zostanie szansy pozyskania tych środków. Pani Sekretarz poinformowała, że czyniono różne starania dotarcia do Pana Sołtysa, żeby zwołał to zebranie. Pan Sołtys skutecznie odmawiał. Wysłano nawet pocztą wniosek o zwołanie zebrania, lecz Pan Sołtys nie odebrał korespondencji. Wójt korzystając z możliwości jakie dają mu uprawnienia nad działalnością statutową sołectwa zwołał to zebranie, ponieważ zależało nam wszystkim (bo jesteśmy urzędnikami, ale też mieszkańcami miejscowości Kozłowo) żeby pewne rzeczy, które można osiągnąć przy współfinansowaniu środków zewnętrznych, a to był ostatni dzwonek, ponieważ Rada Gminy na sesji zatwierdza zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kozłowo. To, że na zebranie przyszło tyle, a nie więcej mieszkańców, to jest norma w Kozłowie. Pan Sołtys również mógł uczestniczyć w zebraniu, wysłuchać tego co było mówione. Mało tego, w poprzednich zebraniach Pan Sołtys tez nie uczestniczył, nawet jeśli podpisał zawiadomienia na zebranie. Sołtys nie konsultuje się z radą, powinien zwoływać zebranie wiejskie nie rzadziej niż dwa razy w roku i składać conajmniej raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności. Jak trzeba było to członek rady sołeckiej roznosił ulotki. Na próby podjęcia współpracy Pan sołtys wypowiadał się, że z „oszołomami nie będzie nic robić”. Wobec trwającej od dłuższego czasu takiej sytuacji członek rady sołeckiej na zebraniu wiejskim postawił wniosek o jego odwołanie. Osoby uczestniczące w zebraniu poparły wniosek o odwołanie sołtysa. Sołtys został odwołany. Zebranie powierzyło Panu Stanisławowi Bohdan pełnienie obowiązków sołtysa do wyboru nowego sołtysa.
              Na kolejne pytanie Pana Macieja Prażmo odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że pochwala działalność wolontariacką. Dodał, że nie chciałby jednak, aby odbywało się to kosztem zajęć lekcyjnych.
              Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Barbara Szczepkowska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie, która poinformowała, że ona widzi współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie jako współpracę partnerską. Będąc na konferencji z wolontariatu w Olsztynie, na której pojawiły się zdjęcia z wolontariatu - zdjęcia dzieci ze szkoły z Panią Różycką były nie na tle szkoły, tylko na tle chlewka i było napisane Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo non omnis moriar, nie było nic na temat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie, nic na temat, że Pani Różycka zajmowała się tym, żeby prowadzić to za Pana Prezesa. Dodała, że to nie była współpraca. To była praca jednostronna Pani Różyckiej z dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie. Następnie poinformowała, że po ostatniej uroczystości Sadzenia Dębów (na której o Zespole Szkolno-Przedszkolnym też nic nie wspomniano, a w prasie lokalnej szkoła zebrała wielką burę) Pani Różycka przyszła do Dyrektora i poprosiła o zwolnienie jej z bezpośredniej współpracy z Panem Prażmo, bo czuje się wykorzystywana.  Dodała, że poinformowała Pana Prażmo, że Pani Różycka nie chce z nim współpracować, ale wolontariat będziemy uprawiać. Dodała, że ogłoszenia były umieszczone na tablicach informacyjnych w szkole. Pani Dyrektor poinformowała, że była umówiona z Panem Prażmo, że po lekcjach zrobią zebranie z chętnymi uczniami, ale zgłosiło się dwoje uczniów, a Pan Prażmo uznał, że dwoje to za mało żeby robić zebranie.
Odniosła się do tego, że na zakończenie roku nie pozwoliła wręczyć podziękowań wolontariuszom. Poinformowała, że zarówno świadectwa, nagrody, dyplomy jak i wyróżnienia wręczane są na zakończenie roku szkolnego na spotkaniach z wychowawcami w poszczególnych klasach.  Również podziękowania za wolontariat miały tak być wręczone. Podziękowała za współpracę do tej pory stwierdzając, że do tej pory była taka jak trzeba, ale ostatnio, nie wiedząc jak to się stało popsuła się i to nie z winy szkoły.
              Odpowiedzi na pytanie Pana Wojciecha Wereszczyńskiego udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że sprawa oczyszczalni była już kilka razy poruszana. Przypomniał, że głównie w tej oczyszczalni oddziałują ścieki zrzucane i osad tam składowany. Poinformował, że podjął kroki polegające na zakupie urządzenia, które zmniejszy to oddziaływanie. Dodał, że planuje się również miejsce zrzutów przenieść poza teren Kozłowa. Dodatkowo w miarę przyłączania dodatkowych miejscowości (Cebulki, Kozłowo Górka) tych ścieków będzie stosunkowo mniej zrzucanych, bo to one głównie oddziałują.
        Następnie o zabranie głosu poprosiła Pani Krystyna Kukwa – Radna z Kownatek, która złożyła życzenia świąteczne zgromadzonym.
       O udzielenie głosu poprosiła Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, która poinformowała, że jak co roku Izby Rolnicze organizują Bal Rolnika, który odbędzie się 6 lutego, w tej chwili trwają zapisy i jeżeli ktoś ze zgromadzonych wyraża chęć udziału w balu to można się zapisywać u Pani Alicji lub do Pana Piotra Miecznikowskiego. Ponadto podziękowała i pogratulowała wszystkim Sołtysom ich wielkiej pracy, którą bardzo mocno widać w każdej jednej miejscowości.
    Następnie Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne po czym zakończył obrady czterdziestej pierwszej Sesji Rady Gminy.


 
                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                      Piotr Borkowski
                                                                        
Protokołowała:
Olga Zych  

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (17 grudnia 2009)
Opublikował: Karol Malonek (21 kwietnia 2010, 14:31:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1901