Protokół 42/2010

Protokół Nr XLII/2010
z czterdziestej drugiej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 24 lutego 2010 rokuPoczątek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 11.50
Podjęto uchwały Nr 306,307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Ireneusz Sokołowski i Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2.Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3.Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4.Grażyna Banaś – Kierownik USC
5.Monika Kowalik – Referent UG
6.Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
7.Martyna Klimek – Głowna księgowa GCKiS

oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu)  
i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).


  Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:

1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
4.Zapytania i wolne wnioski.
5.Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2010 rok.
6.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozłowo na 2010 rok.
7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
- ogłoszenia II edycji konkursu na „Najpiękniejszą wieś w Gminie Kozłowo w 2010 roku,
- nadania imienia dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rogożu,
- zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Sławka Wielka,
- zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kozłowo,
- zmiany w Statucie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie,
- szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych gminy i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa,
- pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego,
- zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- powołania Komisji do opracowania zmiany Statutu Gminy Kozłowo.
9.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.


do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad Pan Kazimierz Pieckowski – Radny z Kamionek wniósł uwagę, a mianowicie zapytał, czy w tym roku będzie organizowany tylko konkurs na najpiękniejszą wieś, a nie będzie konkursu na najładniejszą posesję.
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że uchwała mówi o organizacji obu konkursów, i że ponownie obydwa konkursy odbędą się na terenie gminy.
Po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z czterdziestej pierwszej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.


do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.

Pan Maciej Prażmo przedstawił dwie informacje. Poinformował, że 11 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nidzicy Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego będzie organizować II Forum Inicjatyw Pozarządowych, na które serdecznie wszystkich zaprasza. Następnie Pan Prażmo poinformował, że tradycyjnie od czterech lat przystępują do Programu Europejskiej Pomocy Żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy. Poprosił o informację o rodzinach, osobach, które potrzebowałby pomocy, aby podać nazwiska tych osób, ażeby pomoc mogła do nich dotrzeć.
Po przedstawieniu informacji Pan Maciej Prażmo podziękował za poprzedni rok współpracy Pani Elżbiecie Świgoń – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
Pan Wojciech Wojtyra zwrócił się z prośba, aby posypywać chodniki piaskiem przed pójściem dzieci do szkoły, a nie po godzinie dziesiątej jak dzieci już są w szkole. Następne pytanie skierował do po. sołtysa z Kozłowa. Powiedział, że na ostatniej sesji zadał mu pytanie i nie uzyskał odpowiedzi. Dodał, że jeśli wstydzi się mu udzielić odpowiedzi publicznie to może odpowiedzi udzielić na piśmie. Następnie zapytał, co kierowało Panią Sekretarz
i Panem Wójtem, że został odwołany sołtys, a rada pozostała i kiedy wybory.
Pani Barbara Krauze –Sołtys z Turówka zapytała czy na wiosnę odbędą się kontrole dotyczące wywozu nieczystości i posiadanych przez mieszkańców umów na świadczenie usług związanych z odbiorem nieczystości, ponieważ wie że nie wszyscy mieszkańcy zakupili kosze na odpady, a część z tych, którzy jeśli nawet zakupili pojemniki nie wystawiają ich do opróżnienia przez firmy zbierające odpady tylko odpady wywożone są w miejsca do tego nie przeznaczone.
Pani Krystyna Kukwa – Radna z Kownatek zapytała, czy w związku z uchwałą dotyczącą powołania Komisji do opracowania zmiany Statutu Gminy Kozłowo, jaką za chwilę Rada podejmie, można byłoby wprowadzić zmiany w statucie dotyczące tworzenia nowych sołectw, ponieważ dotychczasowe kryteria są bardzo trudne do spełnienia, aby powstało nowe sołectwo.
Ponownie o udzielenie głosu poprosił Pan Wojciech Wojtyra, który poinformował, że wczoraj odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Kozłowo, a do tego sołectwa należą także miejscowości Sątop i Zakrzewo, gdzie też należałoby wywiesić zawiadomienia
o zwoływanym zebraniu, a w Sątopiu zawiadomienie nie zostało wywieszone.


do p-ktu 5. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2010 rok.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2010 rok przedstawiła i omówiła Pani Grażyna Banaś – Kierownik USC.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/306/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2010 rok - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.


do p-ktu 6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozłowo na 2010 rok.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozłowo na 2010 rok przedstawiła i omówiła Pani Grażyna Banaś – Kierownik USC.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/307/2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozłowo na 2010 rok - stanowiącą zał. Nr 6
do protokołu.


do p-ktu 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo przedstawiła
i omówiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy.
Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. Rada przyjęła sprawozdanie
do akceptującej wiadomości.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo stanowi zał. Nr  7 do protokołu.


do p-ktu 7. Podjęcie uchwał.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu na „Najpiękniejszą wieś w Gminie Kozłowo w 2010 roku wraz
z regulaminem konkursu.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/308/2009 w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu na „Najpiękniejszą wieś w Gminie Kozłowo w 2010 roku - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

Następnie Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania imienia dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rogożu.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/309/2009 w sprawie nadania imienia dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rogożu - stanowiącą  zał. Nr 9 do protokołu.

Pani Monika Kowalik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Sławka Wielka wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/310/2009 w sprawie zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Sławka Wielka - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

Następnie Pani Monika Kowalik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kozłowo wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/311/2009 w sprawie zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 11
do protokołu.

Pani Martyna Klimek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/312/2009 w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych gminy i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/313/2009 w sprawie szczegółowych zasad
i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych gminy i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa - stanowiącą zał. Nr 13
do protokołu.

Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/314/2009 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wraz
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy. Poinformowała
o zmianach w zakresie następujących działów: transportu i łączności, administracji publicznej, gospodarki mieszkaniowej, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/315/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/316/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.

Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do opracowania zmiany Statutu Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLII/317/2009 w sprawie powołania Komisji do opracowania zmiany Statutu Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.


do p-ktu 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

    Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo udzielił odpowiedzi na pytania Pana Wojciecha Wojtyry. Poinformował, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i posypywanie chodnika przy drodze wojewódzkiej należy to do administratora drogi, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Pracownicy, których kierujemy do posypywanie chodników od 7.30 zaczynają od posypywania tych chodników, które są własnością gminy i w ramach dobrej współpracy i zachowania bezpieczeństwa również posypują chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej.
Na pytanie Pana Wojtyry dotyczące odwołania sołtysa Pan Wójt poinformował, że zgodnie ze statutem sołectwa, sołtysa może odwołać tylko zebranie wiejskie i tak też się stało.
Na kolejne pytanie Pana Wojciecha Wojtyry również odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który poinformował, iż zawiadomienie dotyczące odbycia zebrania wiejskiego zostały rozwieszone we wszystkich miejscowościach należących do sołectwa Kozłowo. Natomiast jeżeli chodzi
o pytania do Pana Bohdana to na poprzedniej sesji Pan Wojtyra już je zadawał i wówczas zaznaczył, że nie oczekuje odpowiedzi na nie, po czym wyszedł z sesji.
    Także na pytanie Pani Sołtys z Turówka odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który poinformował, że w najbliższym czasie planuje spotkanie z sołtysami, ponieważ zbliża się okres wiosenny i należy pewne rzeczy ustalić. Na tym spotkaniu ustalono by charakter
i sposób kontrolowania, być może z pomocą dzielnicowych, czy może wypracuje się jakąś inną metodę, ponieważ należy na to zwrócić uwagę.
     Na koniec Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo powiedział jeszcze o jednej bardzo istotnej sprawie, a mianowicie o wielkim zaangażowaniu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie i Pana Sołtysa w remont szkoły, który odbył się w czasie ferii zimowych.
      Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że
w zeszłym tygodniu zarejestrowano Stowarzyszenie, które jest stowarzyszeniem gminnym
o tematyce ekologicznej. Założycielami tego stowarzyszenia są pojedyncze osoby z terenu całej gminy. Działalnością Stowarzyszenia jest przede wszystkim ekologia. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc rolnikom w sprzedaży ich produktów. Zachęciła do zakładania swoich stowarzyszeń, ponadto jeżeli komuś ekologia jest równie bliska to zachęciła do zapisywania się do przedstawianego przez nią Stowarzyszenia. Dodała, że aby ubiegać się
o środki unijne na terenie gminy musi działać stowarzyszenie.
      Pan Wojciech Wojtyra powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie kiedy odbędą się wybory sołtysa w sołectwie Kozłowo.
      Pan Wójt poinformował, że na razie nie ma potrzeby organizowania wyborów sołeckich ze względu na nawał prac związanych z pisaniem wniosków, ich rozliczaniem i z aplikowaniem.

 
                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    Piotr Borkowski
                                                                           

Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (24 lutego 2010)
Opublikował: Karol Malonek (21 kwietnia 2010, 14:55:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2429