Protokół 43/2010


Protokół Nr XLIII/2010
z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 09 marca 2010 rokuPoczątek sesji o godz.10.40
Zakończenie o godz. 12.05

Podjęto uchwały Nr 318, 319, 320, 321, 322, 323 i 324.
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Piotr Jaskólski – Podinspektor d/s inwestycji
5. Elżbieta Świgoń – Kierownik GOPS
6. Aleksandra Nowogórska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
 
oraz mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 2 do protokołu).
 
 
    Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krokowo,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zakrzewko,
- wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie,
- wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie,
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku,
- zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.


do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Pan Wiesław Jacyno – Radny z Sątopia poinformował, że po rozmowie z radnymi, chciałby zaproponować wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Wojciecha Wojtyrę, ponieważ radni mieli zbyt mało czasu żęby zapoznać się ze sprawą.
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych, w celu ustalenia, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanej zmiany w porządku obrad, po czym poprosił o przegłosowanie, kto z radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przełożeniem rozpatrzenia skargi Pana Wojtyry na następne posiedzenie.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z czterdziestej drugiej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


 
do p-ktu 3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.
 
Pani Aleksandra Nowogórska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy przedstawiła informację o bezrobociu w Gminie Kozłowo w 2009 roku. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja o bezrobociu w Gminie Kozłowo w 2009 roku stanowi zał. Nr  3 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.
 
    Pan Tomasz Kucmus zauważył, że w związku z odwołaniem Pana Wojciecha Wojtyry z funkcji sołtysa powinno odbyć się spotkanie zarówno z radnymi, mieszkańcami sołectwa Kozłowo jak i z samym zainteresowanym w celu możliwości wypowiedzenia się przez wszystkie strony. Ponadto Pan Tomasz Kucmus zapytał, co się zmieniło po połączeniu Przedszkola z Zespołem Szkół w Kozłowie, ponieważ minął już prawie rok od połączenia obydwu placówek. Jakie Przedszkole miało kłopoty, o jakich Pan Wójt wspominał w odpowiedzi na składane pisma, żeby połączyć Przedszkole z Zespołem Szkół? Jak ekonomicznie poprawiła się sytuacja placówki po połączeniu, jakie oszczędności wyniknęły z połączenia tych dwóch placówek, dodał, iż interesują go konkretne kwoty, bo w uzasadnieniu do uchwały była mowa o podwójnym finansowaniu placówek. Pan Tomasz Kucmus nadmienił, jako rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola, że z powodu nieobecności Pani Anny Jaskulskiej jest problem z maluszkami w Przedszkolu, ponieważ co godzinę przychodzi do nich inny nauczyciel, nie ma należytej opieki, można byłoby zastanowić się nad ewentualnym zatrudnieniem jakiegoś pracownika do Przedszkola. Kolejna sprawa jaką poruszył Pan Kucmus dotyczyła budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rogożu. Pan Kucmus poinformował, że do Zespołu Szkól w Rogożu uczęszcza 170 dzieci z czego z samego Rogoża tylko 22 osoby, pozostałe 150 jest dowożona. Sam Rogóż liczy 139 mieszkańców. Jak widać więcej dzieci się dowozi do szkoły jak miejscowość ma mieszkańców.
Pan Kucmus zapytał dlaczego nie było robionej diagnozy środowiska, czyli konsultacji z mieszkańcami Gminy, odnośnie pomysłu budowy sali gimnastycznej w Rogożu?
Dodał, że uważa, iż tego typu inwestycje wykonuje się patrząc w przyszłość w miejscowościach rozwojowych, a nie kurczących się w liczbę mieszkańców. Ponadto nadmienił, że decyzja Wójta i Rady Gminy odnośnie tej inwestycji jest nie do końca przemyślana i  w odniesieniu do innych braków w naszej gminie, jak oczyszczalnia ścieków w Kozłowie, drogi czy wodociągi nierozważna finansowo. Zapytał, co będzie z salą gimnastyczną, jeżeli w przyszłości dojdzie do zamknięcia szkoły ze względów ekonomicznych, czy też małej ilości uczniów? Następnie Pan Tomasz Kucmus zapytał dlaczego też nie była robiona diagnoza środowiska odnośnie pomysłu Pana Wójta powstania skyteparku w Kozłowie, bo z tego co wie Kozłowo nie jest jakąś mekką deskorolkowców, żeby tutaj stawiać skytepark? Ostatnie pytanie zadane przez Pana Kucmusa dotyczyło modernizacji kotłowni osiedlowej. Poinformował, że od czasu kiedy przedstawiał ten problem na sesji rady gminy minęły prawie dwa lata, został ogłoszony przetarg przez gminę i Zakład Gospodarki Komunalnej na dostawę dwóch pieców o mocy 470 do 500 kW wraz z oprzyrządowaniem. Zakupiono piece za kwotę 158 600 zł, które zostały wymienione w środku sezonu grzewczego, podczas bardzo dużych mrozów, co zakłóciło dostawy ciepła do mieszkań i w tym sezonie często dochodziło do niedogrzania mieszkań. Pan Kucmus zapytał, kto obliczał moc pieców i na jakiej podstawie była ona obliczana, bo podczas mrozów piece te nie były w stanie ogrzać tych budynków. Dodał, że z jego ustaleń wynika, że moc tych pieców jest za mała na ogrzanie 10 bloków, Urzędu Gminy i budynku biurowca z Domem Kultury, a co będzie jak podłączony zostanie jeszcze blok przy szkole i szkoła? Ponadto zapytał, jak znacznie obniżą się koszty ogrzewania, bo w Biuletynie podano, że koszty ogrzewania zostaną obniżone? Eko groszek, którym te piece są opalane nie należy do taniego opału. Następnie Pan Tomasz Kucmus odczytał wniosek Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo Non Omnis Moriar, który następnie przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy Kozłowo. Wniosek stanowi zał. Nr  4 do protokołu.

    Pan Wojciech Wojtyra zapytał, czy są jakieś środki w Urzędzie Gminy, żeby naprawić drogę w kierunku Ośrodka Zdrowia? Ponadto poprosił o uzupełnienie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z poprzednich sesji.

  Pani Dorota Pietrzak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie poinformowała, że pod koniec listopada 2009 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosili konkurs pod nazwą EURO-GMINA. Do tego konkursu zostały zaproszone gminy wiejskie, miasta, a także firmy prosperujące w województwie warmińsko-mazurskim. Wśród 119 gmin wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do ścisłej czołówki zostało zaproszone 36 gmin wiejskich. Gminy te zostały poproszone o przesłanie do Kapituły swoich zasług od 2007 roku. Były to gminy, które według Kapituły najszybciej się rozwijały od 2007 roku. Wspólnie z pracownikami Urzędu opracowano zestawienie zasług i przesłano je do Kapituły w połowie grudnia 2009 roku. Pan Wójt otrzymał zaproszenie na galę w dniu 26.02.2010 r., podczas której Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas wręczyli pamiątkowe statuetki Laureatom Plebiscytu EURO-GMINA 2008/2009. Zaszczytne statuetki Laureatom przyznała Kapituła Plebiscytu złożona z przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Starostów Województwa. Poinformowała, że Gmina Kozłowo nominowana była w trzech kategoriach: edukacja, rolnictwo i kultura. Kapituła konkursu przyznała Wójtowi Jackowi Jankowskiemu statuetkę LIDERA KULTURY, jako gminie wiejskiej, która najszybciej rozwija się właśnie w tej dziedzinie. Pani Dyrektor podziękowała Wójtowi Gminy – Panu Jackowi Jankowskiemu, Radnym Gminy Kozłowo oraz wszystkim osobom współpracującym z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie za współpracę i zaangażowanie w działania GCKiS.
 
do p-ktu 5. Podjęcie uchwał.
 
Pan Piotr Jaskólski – Podinspektor d/s inwestycji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIII/318/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.
 
Następnie Pan Piotr Jaskólski – Podinspektor d/s inwestycji przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krokowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIII/319/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Krokowo - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
Pan Piotr Jaskólski – Podinspektor d/s inwestycji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zakrzewko
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIII/320/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zakrzewko - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
Pan Piotr Jaskólski – Podinspektor d/s inwestycji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie wraz z załącznikiem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIII/321/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział
w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
        
  Pan Piotr Jaskólski – Podinspektor d/s inwestycji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie wraz z załącznikiem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIII/322/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.
 
Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIII/323/2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wraz
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy. Poinformowała
o zmianach w zakresie następujących działów: administracji publicznej, różnych rozliczeń, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIII/324/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.
 
 
do p-ktu 7. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

   Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania Pan Wójt poprosił Pana Przewodniczącego Rady Gminy, aby uczestnicy sesji zadający pytania formułowali do kogo konkretnie zadają swoje pytanie. Na pytania Pana Tomasza Kucmusa odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo. Odpowiadając na pytanie dotyczące połączenia Przedszkola z Zespołem Szkół w Kozłowie, Pan Wójt poinformował, że wszyscy znają zasady ekonomii i wiedzą, że łączenie wszelkich przedsiębiorstw generuje dochody. Przykładem może być problem z chorobą nauczyciela przedszkola. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim powoduje, iż nie ma w pracy nauczyciela, w takim wypadku po połączeniu nieobecny jest tylko nauczyciel, którego można zastąpić nauczycielem ze szkoły i tak też się stało. W wypadku, gdybyśmy mieli odrębną placówkę przedszkola musielibyśmy zatrudnić nauczyciela i ponosić dodatkowe koszty.
Odpowiadając na zapytanie dotyczące budowy hali w Rogożu Pan Wójt poinformował, że przytoczone przez Pana Kucmusa dane rzeczywiście się zgadzają. Dodał, że dyskutowali z Radnymi na temat budowy hali. Wspólnie uznali, że jest to największa szkoła zaraz po Gimnazjum w Kozłowie i dzieci zarówno te mieszkające w centrum naszej gminy w Kozłowie powinny mieć taki sam dostęp do infrastruktury sportowej jak dzieci z pozostałej części gminy, więc uznaliśmy, że budowa hali jest jak najbardziej zasadna.
Jeżeli chodzi o diagnozę środowiskową na temat budowy skyteparku, Pan Wójt poinformował, że nie ma czegoś takiego w procesie inwestycyjnym jak diagnoza środowiskowa, są albo konsultacje społeczne, albo jest diagnoza środowiskowa dotycząca budowy inwestycji pod kontem zagrożenia środowiska. Dodał, że skytepark nie będzie budowany.  
Odpowiadając na pytania dotyczące modernizacji kotłowni Pan Wójt poinformował, że projekt został zlecony wykwalifikowanemu projektantowi i to projektant określił moc kotłów, która jest wystarczająca zarówno do ogrzania osiedla jak też wszystkich budynków, które w tej chwili są do tej kotłowni podpięte łącznie z budynkiem szkoły i bloku, który stoi przy szkole.
Na pytania Pana Wojciecha Wojtyry odpowiedzi również udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo. Poinformował, że temat budowy drogi, czy remontu drogi był zgłaszany i zostały podjęte działania, droga ta będzie remontowana w tym roku. Natomiast odpowiadając na prośbę Pana Wojtyry dotyczącą uzupełnienia w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji Pan Wójt poinformował, że staramy się protokoły z sesji umieszczać systematycznie w miarę naszych możliwości.
 
 
                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                        Piotr Borkowski
Protokołowała:
Olga Zych 

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (9 marca 2010)
Opublikował: Karol Malonek (29 czerwca 2010, 09:26:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2272