Protokół 44/2010


Protokół Nr XLIV/2010
z czterdziestej czwartej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 rokuPoczątek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 12.50

Podjęto uchwały Nr 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 i 333.
 
W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski, Roman Pergoł, Bogdan Kowalik i Marek Bieliński.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Jacek Jankowski - Wójt Gminy Kozłowo
2. Bożena Judycka - Sekretarz Gminy Kozłowo
3. Teresa Wiecińska - Skarbnik Gminy Kozłowo
4. Monika Kowalik - Referent d/s gospodarki nieruchomościami
5. Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
6. Dorota Pietrzak - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
7. Dr inż. Anna Ostręga - Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie
8. Krzysztof Bucholski - Pracownia Autorska COIn Cesje Obsługi Inwestycji Nieruchomości w Warszawie
9. Maciej Prażmo - Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar
10. Tomasz Kucmus - Koordynator Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar
 
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) 
i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).
 
 
    Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Zapytania i wolne wnioski.
4.Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
5.Przedstawienie programu dotyczącego rekultywacji oraz przywracania użyteczności terenom pokopalnianym w Gminie Kozłowo.
6.Informacja Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar.
7.Informacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Ziemia Kozłowska.
8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
9.Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.
10.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
- wystąpienie Skarbnika Gminy,
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11.Rozpatrzenie skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo.
12.Projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sławka Mała,
- wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szkudaj,
- zmiany Uchwały Nr XLIII/320/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zakrzewko,
- wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie,
- wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie,
- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych, których właścicielem jest Gmina Kozłowo,
- zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
13. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z czterdziestej trzeciej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Zapytania i wolne wnioski.
 
1. Pan Krzysztof Kiejziewicz przedstawił pismo Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w Rogożu w sprawie nadania imienia Króla Władysława Jagiełło Zespołowi Szkół w Rogożu.
2. Pan Wojciech Wojtyra zabrał głos i powiedział, że skargę złożył na działalność Wójta, ponieważ zebranie wiejskie zwołuje sołtys, a nie Wójt. Ponadto dodał, że skarga złożona była do zasad odwołania sołtysa, które odbyło się w trakcie głosowania jawnego, a powinno odbyć się w głosowaniu tajnym.
3. Pan Tomasz Kucmus zapytał, czy Pan Wojciech Wojtyra jest nadal sołtysem, a jeżeli nie jest to na jakiej podstawie prawnej, oraz czy musiało dojść do wypadku aby została naprawiona droga w kierunku ośrodka zdrowia?
 
do p-ktu 4. Informacja Wójta Gminy Kozłowo z działalności międzysesyjnej.
 
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr  4 do protokołu.
 
 
do p-ktu 5. Przedstawienie programu dotyczącego rekultywacji oraz przywracania użyteczności terenom pokopalnianym w Gminie Kozłowo.
 
Pani Dr Anna Ostręga z Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Katedry Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie wraz z Panem Krzysztofem Bucholskim z  Pracowni Autorskiej COIn Cesje Obsługi Inwestycji Nieruchomości w Warszawie przedstawili program dotyczący rekultywacji oraz przywracania użyteczności terenom pokopalnianym w Gminie Kozłowo. W/w program stanowi zał. Nr  5 do protokołu.
 
 
do p-ktu 6. Informacja Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar.
 
Informację Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar dotyczącą przystąpienia do ogólnopolskiej akcji posadzenia 21473 Dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej „Katyń ocalić od zapomnienia” przedstawili Pan Maciej Prażmo - Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar i Pan Tomasz Kucmus - Koordynator Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar. Informacja stanowi zał. Nr  6 do protokołu.
Następnie Pan Maciej Prażmo - Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar odczytał pismo Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dotyczące objęcia patronatem projektu „Łączy nas patriotyzm” realizowanego przez Stowarzyszenie. Pismo Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty stanowi zał. Nr  7 do protokołu.
 
 
do p-ktu 7. Informacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Ziemia Kozłowska.
 
Informację Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Ziemia Kozłowska przedstawiła Pani Dorota Pietrzak. Poinformowała, że Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemia Kozłowska powstało 1 września 2008 r. Od tego czasu Stowarzyszeniu udało się zrealizować dwa projekty. Jeden w Gołębiewie, drugi w Turówku. Były to projekty związane z organizacją wolnego czasu dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Następnie przedstawiła działania, które będą realizowane w najbliższym czasie, na które Stowarzyszenie otrzymało już środki finansowe. Pierwszy i największy projekt to – Festiwal Letni Kultury Szkockiej SKOTTAU 2010, który ma trwać 2 dni, tj. w dniach 26-27 czerwca 2010 r. Następnie pokrótce przedstawiła program festiwalu. Drugie działanie wyniknęło na spotkaniu zorganizowanym z okazji Bankietu Seniora, podczas którego okazało się że jest bardzo mało działań zorganizowanych dla tej grupy społecznej. Dlatego postanowiono aktywować seniorów tworząc Super Senior Klub, do którego rekrutacja odbędzie się w czerwcu br. Super Senior Klub będzie realizował zadania od czerwca do grudnia 2010 r. Pani Pietrzak poinformowała o warsztatach jakie będą organizowane dla członków Klubu oraz o działaniach Klubu. Trzecie działanie powstało z inicjatywy samych zainteresowanych, a jest to projekt Kobiety dla Kozłowa – Kozłowo Kobiet. Jest to projekt skierowany do Pań, które chcą czynnie organizować swój wolny czas w formie różnorodnych warsztatów. Projekt realizowany będzie od lipca do grudnia 2010 r.
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy dodała, że Festiwal Letni Kultury Szkockiej SKOTTAU 2010 będzie odbywał się równolegle z imprezą Powitania Lata organizowaną przy współudziale Lokalnej Organizacji Turystycznej z Nidzicy. Impreza ta będzie poszerzona o Festiwal.
 
 
do p-ktu 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiła Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej
w Kozłowie. Uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie stanowi
zał. Nr  8 do protokołu.
 
 
do p-ktu 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie przedstawiła Pani Dorota Pietrzak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie. Uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie stanowi
zał. Nr  9 do protokołu.
 
                                
do p-ktu 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok rozpatrywane było przez wszystkie Komisje Rady Gminy.
 
- Wystąpienie Skarbnika Gminy
 
Następnie poprosił o zabranie głosu Panią Teresę Wiecińską – Skarbnika Gminy
i przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
 
Rada wysłuchała sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, które przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy.
 
- Wniosek Komisji Rewizyjnej
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym wykonanie budżetu gminy opiniuje Komisja Rewizyjna, która występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 
Następnie poprosił Panią Krystynę Kukwę – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
o przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kozłowie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2009 z tytułu wykonania budżetu. Wniosek stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
 
 
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie przedstawiła:
-        Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-214/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kozłowie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2009 z tytułu wykonania budżetu. Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
 
- Dyskusja
 
Na zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie wykonania budżetu, nikt z radnych i obecnych na sali uczestników sesji nie zabrał głosu.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
 
Przewodniczący podsumował działania Rady zmierzające do udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy: zarówno wniosek Komisji Rewizyjnej, jak i uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażają pozytywną opinię o realizacji budżetu gminy za 2009 rok i opowiadają się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
Przypomniał, że absolutorium udzielane jest w związku z prowadzoną działalnością finansową gminy i zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i w głosowaniu jawnym - 11 głosami „za” – udzielili absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
 
Rada liczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
 
- Podjęcie uchwały
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawiła Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie.
Następnie Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIV/325/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - stanowiąca zał. Nr 12 do protokołu.
 
Podsumowując Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy.
 
 
do p-ktu 11. Rozpatrzenie skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo
 
Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca rady Gminy w Kozłowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo wraz z uzasadnieniem.
Pan Wojciech Wojtyra zapytał dlaczego Rada Gminy nie uchwaliła jego odwołania ze stanowiska sołtysa?
Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący rady gminy poinformował, że nie ma takich procedur żeby Rada Gminy w formie uchwały odwoływała ze stanowiska sołtysa.
Pan Tomasz Kucmus zapytał, czy Pan Wojciech Wojtyra powinien wnieść skargę na Radę Gminy, na działalność Rady Gminy?
Pan Piotr Borkowski - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że skarga powinna być złożona na działalność zebrania wiejskiego.
Pan Tomasz Kucmus zapytał, dlaczego nie ma kolejnych wyborów sołtysa?
Pan Piotr Borkowski - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że organizowanie wyborów sołtysa nie należy do kompetencji Rady Gminy. Wybory powinny się odbyć w ciągu pół roku od odwołania sołtysa.
Pan Wojciech Wojtyra poinformował, że on się nie upiera przy pełnieniu funkcji sołtysa, domaga się tylko demokratycznego odwołania.
Następnie Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Alicję Eidtner – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie wstrzymującym :
Uchwałę Nr XLIV/326/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.
 
 
do p-ktu 12. Podjęcie uchwał.
 
Pani Monika Kowalik – Referent d/s gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sławka Mała.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIV/327/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sławka Mała - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.
 
Następnie Pani Monika Kowalik – Referent d/s gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szkudaj.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIV/328/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szkudaj - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.
 
    Pani Monika Kowalik – Referent d/s gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/320/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia
9 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zakrzewko.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIV/329/2010 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLIII/320/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zakrzewko - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.
 
Pani Monika Kowalik – Referent d/s gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie wraz z załącznikiem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIV/330/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.
 
Pani Monika Kowalik – Referent d/s gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie wraz z załącznikiem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIV/331/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 18 do protokołu.
 
Pani Monika Kowalik – Referent d/s gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych, których właścicielem jest Gmina Kozłowo wraz
z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLIV/332/2010 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych, których właścicielem jest Gmina Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 19 do protokołu.
 
 
  Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wraz
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy. Poinformowała
o zmianach w zakresie następujących działów: transportu i łączności, administracji publicznej, obsługi długu publicznego, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  oraz kultury fizycznej i sportu.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie:
Uchwałę Nr XLIV/333/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 - stanowiącą zał. Nr 20 do protokołu.
   
do p-ktu 13. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 
     Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo w odpowiedzi dla Pana Wojtyry poinformował, że Pan Wojtyra został odwołany ze stanowiska sołtysa uchwałą jaką podjęło zebranie wiejskie, a nie decyzją wójta.
Odnośnie pytania na temat drogi Pan Wójt poinformował, że remont drogi był planowany dużo wcześniej, zlecenie zostało wydane także dużo wcześniej, a wypadek nie był spowodowany stanem nawierzchni.  
 

 
                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                  Piotr Borkowski


Protokołowała:
Olga Zych 

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (28 kwietnia 2010)
Opublikował: Karol Malonek (29 czerwca 2010, 09:42:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2408