Protokół 45/2010


Protokół Nr XLV/2010
z czterdziestej piątej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 27 maja 2010 rokuPoczątek sesji o godz.8.45
Zakończenie o godz. 9.20

Podjęto uchwały Nr 334, 335, 336, 337 i 338.
 
W sesji uczestniczyło 10 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski, Roman Pergoł, Bogdan Kowalik, Danuta Meredyk i Marek Klęcan.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Bożena Judycka - Sekretarz Gminy Kozłowo
2. Teresa Wiecińska - Skarbnik Gminy Kozłowo
3. Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
 
oraz dyrektorzy szkół (lista obecności stanowi zał. Nr 2 do protokołu).
 
 
              Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Projekty uchwał w sprawie:
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Zakrzewko,
- warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Kozłowo,
- zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
4. Rozpatrzenie skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo.
5. Wolne wnioski
 
 
Następnie Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy w Kozłowie poinformował, że po sesji o godz. 1000 odbędzie się uroczyste spotkanie z Arcybiskupem Wojciechem Ziembą Metropolitą Warmińskim.
 
   
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.
 
 
do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z czterdziestej czwartej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


 
do p-ktu 3. Podjęcie uchwał.
 
Pan Henryk Kliaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo wraz z załącznikami.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLV/334/2010 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.
 
Następnie Pan Henryk Kliaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Zakrzewko.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLV/335/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Zakrzewko - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.
 
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Kozłowo wraz z Regulaminem przyznawania stypendium oraz wzorem wniosku.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLV/336/2010 w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wraz
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy. Poinformowała o zmianach w zakresie następujących działów: rolnictwa i łowiectwa, działalności usługowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLV/337/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
 
do p-ktu 4. Rozpatrzenie skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo.
 
Pani Krystyna Kukwa – Radna z Kownatek odczytała treść skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo, którą w/w złożył w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie.
Następnie Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie wstrzymującym :
Uchwałę Nr XLV/338/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Wojtyry na działalność Wójta Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.
 
 
do p-ktu 5. Wolne wnioski.
 
   Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała przesłane na adres Urzędu Gminy życzenia dla pracowników urzędu i radnych od Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz od Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłowie z okazji Dnia Pracownika Samorządowego oraz 20-dziestolecia Samorządu.
Następnie Pani Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła apel Marszałka Województwa dotyczący udzielenia pomocy powodzianom.
 
   Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski przypomniał
o zaplanowanym na godzinę 1000 uroczystym spotkaniu z Arcybiskupem Wojciechem Ziembą Metropolitą Warmińskim, następnie dokonał zamknięcia czterdziestej piątej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.
 
 
                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                         Piotr Borkowski
 
Protokołowała:   
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (27 maja 2010)
Opublikował: Karol Malonek (20 sierpnia 2010, 09:49:38)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (25 sierpnia 2010, 10:16:19)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3415