Protokół 46/2010


Protokół Nr XLVI/2010
z czterdziestej szóstej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 29 czerwca 2010 rokuPoczątek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 10.20

Podjęto uchwały Nr 339, 340, 341 i 342.
 
W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski, Roman Pergoł, Bogdan Kowalik i Marek Bieliński.
Statutowa liczba radnych – 15.
 
Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
 
1. Bożena Judycka - Sekretarz Gminy Kozłowo
2. Teresa Wiecińska - Skarbnik Gminy Kozłowo
3. Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
4. Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
 
oraz mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 2 do protokołu).
 
 
    Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:
 
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Projekty uchwał w sprawie:
- przystąpienia Gminy Kozłowo do realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja
i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”,
- wyrażenia zgody na wydzielenie z zasobów gruntowych Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie części działki z przeznaczeniem pod drogę gminną oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne jej przejęcie,
- zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- przekazania środków finansowych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
Na prośbę Pana Piotra Borkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy wprowadzono
do porządku obrad pkt 3 – zapytania i wolne wnioski.
 
 
do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.

do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z czterdziestej piątej sesji nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


 
do p-ktu 3. Zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Maciej Prażmo – Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar poinformował, iż jego Stowarzyszeniu udało się pozyskać 2 tony odzieży używanej od szwedzkiej organizacji Lion Club z Ystad, która do jego Stowarzyszenia trafiła za pośrednictwem  olsztyńskiej fundacji „Pomóż mi”. Dodał, iż ma jeszcze do rozdania część pozyskanej odzieży i poprosił chętnych o zgłaszanie się z zapotrzebowaniem.
 
 
do p-ktu 3. Podjęcie uchwał.
 
Pan Henryk Kliaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kozłowo do realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLVI/339/2010 w przystąpienia Gminy Kozłowo do realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.
 
Następnie Pan Henryk Kliaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z zasobów gruntowych Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie części działki
z przeznaczeniem pod drogę gminną oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne jej przejęcie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XLVI/340/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z zasobów gruntowych Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie części działki z przeznaczeniem pod drogę gminną oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne jej przejęcie - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.
 
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy. Poinformowała o zmianach w zakresie następujących działów: rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, turystyki, administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, różnych rozliczeń finansowych, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie:

Uchwałę Nr XLVI/341/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.
 
Następnie Pani Teresa Wiecińska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wraz z uzasadnieniem.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie:
Uchwałę Nr XLVI/342/2010 w sprawie przekazania środków finansowych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
- stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.
 
 
   Kończąc sesję, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie poczym dokonał zamknięcia czterdziestej szóstej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.
 
 
 
                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    Piotr Borkowski

Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (29 czerwca 2010)
Opublikował: Karol Malonek (20 sierpnia 2010, 09:55:46)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (25 sierpnia 2010, 10:18:07)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2320