Protokół 1/2006

Protokół Nr I/2006
z pierwszej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 22 listopada 2006 r.

Początek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 11.25

Podjęto uchwały Nr 1 i 2. W sesji uczestniczyło 15 radnych . Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
- Henryk Dzwonkowski – Wójt Gminy Kozłowo
- Henryk Klimaszewski – Zastępca Wójta Gminy
- sołtysi (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu)
- przedstawiciele prasy i telewizji .
Lista obecności osób uczestniczących w sesji stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
Na wstępie głos zabrał Piotr Borkowski – przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji, który poinformował, że zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym zwołał pierwszą sesję Rady Gminy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

Następnie poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym „Pierwszą sesje nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji” i zaszczytna rola prowadzenia dzisiejszych obrad przypada radnej Krystynie Kukwie, po czym zwrócił się do niej o prowadzenie obrad Rady Gminy.
Rada przyjęła oklaskami kandydaturę Krystyny Kukwy na przewodniczącego obrad.
Radna Krystyna Kukwa podziękowała za powierzenie jej prowadzenia obrad.
I sesję Rady Gminy w Kozłowie otworzyła Krystyna Kukwa , po czym przywitała uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad, zaproponowała następujący porządek :
  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Wręczenie zaświadczeń radnym.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  6. Informacja Wójta Gminy o stanie Gminy.
  7. Zakończenie.
Na zapytanie Przewodniczącej Obrad Krystyny Kukwy „czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?” zgłosił się radny Ireneusz Sokołowski, który powiedział, że jego zdaniem I sesja powinna odbyć się w późniejszym terminie, to jest po wyborze nowego wójta gminy.
O wyjaśnienie zwołania I sesji Przewodnicząca Obrad zwróciła się do Bożeny Judyckiej- przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej.
Bożena Judycka wyjaśniła, że pierwsza sesja nowo wybranej rady została zwołana w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników do rad na obszarze całego kraju, które Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła w Dzienniku Ustaw z dnia 20 listopada 2006r. Dodała, że kolejna sesja, z udziałem nowo wybranego wójta może być zwołana na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójtów przez Państwową Komisję Wyborczą, tak więc termin zwołania I sesji nie mógł być po wyborach nowego wójta. Dodała, że termin ten konsultowano z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.
Po tych wyjaśnieniach Przewodnicząca Obrad poinformowała, że sesja odbywać się będzie według przedstawionego porządku obrad i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

do p-ktu 2. Wręczenie zaświadczeń radnym.

Krystyna Kukwa Przewodnicząca Obrad poinformowała, że zaświadczenia o wyborze radnego Gminy Kozłowo wydaje Gminna Komisja Wyborcza i poprosiła Bożenę Judycką przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Bożena Judycka przedstawiła treść zaświadczenia i jako pierwszej wręczyła je radnej Krystynie Kukwie, a następnie
pozostałym radnym.

do p-ktu 3. Ślubowanie radnych.

Przewodnicząca Obrad zapoznała radnych z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym
który mówi, że „Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie”. Poinformowała, że ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Dodała, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała tekst roty:„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, po czym wyczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie.

do p-ktu 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodnicząca Obrad poinformowała, że zgodnie z art.19 ust.1 Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Następnie poinformowała, że zgodnie z § 37 Regulaminu Rady Gminy „ w głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, przy czym każdorazowo Rada Gminy ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. Karty z oddanymi głosami i protokół Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik z obrad sesji. Zaproponowała, aby w pierwszej kolejności przystąpić do zgłaszania kandydatur wraz z uzasadnieniem , a następnie powołać Komisję Skrutacyjną.Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy :

Radny Kazimierz Pieckowski zgłosił kandydaturę Piotra Borkowskiego, uzasadniając że radny ten posiada doświadczenie, gdyż był przewodniczącym poprzedniej kadencji, a ponadto otrzymał najwięcej głosów wyborców. Radny Piotr Borkowski wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Marek Bieliński zgłosił kandydaturę Alicji Eidtner. Radna Alicja Eidtner nie wyraziła zgody na kandydowanie. Radny Marek Klęcan zgłosił kandydaturę Ireneusza Sokołowskiego uzasadniając, że jest to odpowiedni kandydat do tej funkcji. Radny Ireneusz Sokołowski wyraził zgodę na kandydowanie.
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Rada Gminy wybrała jednogłośnie 3 osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Wiesław Jacyno
2. Marek Bieliński
3. Alicja Eidtner

Przewodnicząca Obrad Krystyna Kukwa zapoznała radnych z zasadami głosowania przy wyborze przewodniczącego Rady Gminy: głosowanie jest tajne;radni głosują na kartkach, które rozda Komisja Skrutacyjna;nazwiska kandydatów umieszczone są w układzie alfabetycznym;głos jest ważny, gdy radny głosuje tylko na jednego kandydata stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska,głos jest nieważny, gdy radny odda głos na więcej niż jednego kandydata lub nie postawi znaku „x” w żadnej kratce;za wybranego uznaje się tego kandydata, który uzyska bezwzględną większość głosów.
Następnie zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenia głosowania. Zaproponowała, aby na sali pozostali tylko radni, a dla gości ogłosiła 5 minutową przerwę.

Po przerwie - protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy przedstawiła Alicja Eidtner - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej . Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie wybrany został Piotr Borkowski. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 4 do protokołu obrad. Przewodnicząca Obrad przedstawiła Radzie: Uchwałę Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie – stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu. Przewodnicząca Obrad Krystyna Kukwa pogratulowała Piotrowi Borkowskiemu wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i poprosiła go o dalsze prowadzenie obrad. Gratulacje z wyboru wraz z wiązanką kwiatów wręczył nowo wybranemu Przewodniczącemu Wójt Gminy Henryk Dzwonkowski. Piotr Borkowski podziękował Radzie za wybór i obdarzenie go zaufaniem. W tym miejscu wstał radny Marek Bieliński i zapytał, czy może zadać kilka pytań Wójtowi. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski odpowiedział, że porządek obrad nie przewiduje innych spraw na tej sesji, aniżeli przedstawione na początku sesji przez Przewodniczącą Obrad. Radny Marek Bieliński nie zrezygnował z zabrania głosu, w tym samym momencie ktoś z uczestników sesji włączył magnetofon z nagraniem. Na sali obrad zrobiło się głośno, Przewodniczący przywoływał do porządku radnego Bielińskiego, następnie odebrał mu głos. Uczestnicy sesji spoza Rady zachowywali się głośno, nie chcieli zastosować się do zaleceń Przewodniczącego Rady Gminy, który zakomunikował, że wezwie Policjęw celu usunięcia osób zakłócających porządek. Obecni na sesji radni i sołtysi zareagowali na zakłócanie porządku. Pani Danuta Sadowska – sołtys ze Szkudaja okazała swoje oburzenie na zachowanie części radnych i osób spoza Rady przybyłych na sesję, którzy zakłócali porządek . Powiedziała, że wydają oni o sobie złe świadectwo na pierwszej sesji; co mają o nich sądzić sołtysi i pozostali radni? Po przywróceniu porządku , Przewodniczący kontynuował obrady.

do p-ktu 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy , Rada Gminy wybiera jednego Wiceprzewodniczącego. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego : Radny Jan Skwarski zgłosił Alicję Eidtner , która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów na funkcję Wiceporzewodniczącego nie zgłoszono.
Następnie Rada Gminy powołała jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Wiesław Jacyno
2. Kazimierz Pieckowski
3. Danuta Meredyk

Przed rozdaniem kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Wiesław Jacyno przedstawił zasady głosowania: karta do głosowania zawiera tylko jedno nazwisko kandydata z kratkami na głos na ‘tak’ lub ‘nie’;głos jest ważny, jeśli radny postawi znak „x’ w kratce „TAK’ lub ‘NIE” ;głos jest nieważny, gdy radny postawi znak „x”’ w obydwu kratkach lub nie postawi żadnego znaku „x”;kandydat zostaje wybrany, gdy uzyska bezwzględną większość głosów. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Jacyno przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej , w którym Komisja stwierdza, że Alicja Eidtner została wybrana na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Uchwałę Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzwodniczącego Rady Gminy stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu. Następnie pogratulował pani Alicji Eidtner wyboru i zaprosił do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym. Gratulacje wraz z wiązanką kwiatów nowo wybranej Wiceprzewodniczącej Rady Gminy złożył Wójt Gminy Henryk Dzwonkowski. Nowo wybrana Wiceprzewodnicząca Alicja Eidtner podziękowała za wybór. Powiedziała, że otrzymała kredyt zaufania i postara się nie zawieść . Dodała, że jest osobą otwartą, szczerą, chce, aby w Radzie łagodzić napięcia, żeby nie zniechęcać się i nie uprzedzać do siebie. Uważa, że do radnych należy, aby działać dla ludzi i gminy, aby było jak najlepiej.

do p-ktu 6. Informacja Wójta Gminy o stanie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy Henryka Dzwonkowskiego o złożenie nowej radzie informacji o stanie Gminy Kozłowo.
Wójt Henryk Dzwonkowski przedstawił radzie informację o stanie Gminy, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. do p-ktu 7. Zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski przedstawił 2 komunikaty: Zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym radni obowiązani są złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym. Pierwsze oświadczenie radni składają Przewodniczącemu Rady Gminy w ciągu 30 dni od dnia objęcia mandatu. Formularz oświadczenia radni otrzymali w kopertach. Zgodnie z § 49 regulaminu Rady Gminy, na jednej z pierwszych sesji, Rada podejmuje uchwałę ustalającą składy osobowe komisji Rady, a zgodnie z § 45 ust.1 radny obowiązany jest być członkiem przynajmniej jednej stałej komisji. Informację o działających komisjach radni otrzymali w kopertach. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zastanowienie się, w jakiej komisji chcą pracować i przed następną sesją zgłosili swój udział do odpowiedniej komisji.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i wobec wyczerpania punktów porządku obrad dokonał zamknięcia I Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski

Protokołowała - Bożena Judycka

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (19 grudnia 2006)
Opublikował: Piotr Radziewicz (19 grudnia 2006, 16:15:26)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (19 grudnia 2006, 17:01:10)
Zmieniono: sformatowano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3197