Protokół 2/2006

Protokół Nr II/2006
z drugiej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 5 .12.2006 r.

Początek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 10.20

W sesji uczestniczyło 15 radnych , tj.100 %. Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.
W sesji uczestniczyli :
1. Ewa Krzyżewska – radna Rady Powiatu w Nidzicy
2.Ludwik Ekiert – Starosta Nidzicki
3.Jacek Jankowski - Wójt Gminy
sołtysi z gminy Kozłowo ( lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu), dyrektorzy szkół i mieszkańcy gminy ( lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu.

Sesję Rady Gminy w Kozłowie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji , stwierdził prawomocność obrad i zaproponował następujący porządek sesji :
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ślubowanie Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
- przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2006 rok.
5. Zapytania i wolne wnioski.

Na zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy , czy ktoś z radnych wnosi uwagi do zaproponowanego porządku obrad, radny Ireneusz Sokołowski zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 4, gdyż radni nie otrzymali projektów uchwał i nie mogli zapoznać się z nimi. Przewodniczący Piotr Borkowski wyjaśnił, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przeniesień w budżecie gminy przed sesją i proponował, aby Rada zapoznała się z nimi i podjęła ją z uwagi na terminowe wywiązywanie się Gminy ze zobowiązań. Na prośbę Przewodniczącego potrzebę podjęcia uchwały wyjaśnił Piotr Radziewicz zastępca skarbnika. Przedstawił w skrócie czego dotyczą proponowane w uchwale przeniesienia. Następnie o głos poprosił nowo wybrany Wójt Gminy Jacek Jankowski, który zaproponował, aby uchwały podjąć na następnej sesji, aby mógł zapoznać się z budżetem gminy. Przewodniczący Rady Gminy przychylił się do przełożenia p-ktu. 4 na następną sesję i poprosił Radę o przegłosowanie wniosku radnego Sokołowskiego, aby zdjąć z porządku obrad punkt 4. Rada, w głosowaniu jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem. Rada Gminy obradowała przy następującym porządku obrad:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ślubowanie Wójta Gminy.
4. Zapytania i wolne wnioski.

do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z pierwszej sesji nie wniesiono uwag. Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

do p-ktu 3. Ślubowanie Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował, że art. 29 a ust. 2 ustawy o samorządzie stanowi, że w celu złożenia przez wójta ślubowania przewodniczący rady zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów ukazało się w Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2006 r. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Bożenę Judycką – przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie o wręczenie panu Jackowi Jankowskiemu zaświadczenia o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Kozłowo. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej przeczytała treść zaświadczenia, w którym Gminna Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 26 listopada 2006 r. Pan Jacek Jankowski wybrany został Wójtem Gminy Kozłowo, a następnie wraz z gratulacjami - wręczyła Panu Jackowi Jankowskiemu zaświadczenie . Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że art.29 a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że „ objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania”.
Następnie poprosił wszystkich o powstanie. Pan Jacek Jankowski złożył wobec Rady Gminy ślubowanie następującej treści:
„ Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będą tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski – złożył gratulacje Jackowi Jankowskiemu i wręczył mu wiązankę kwiatów. Gratulacje wraz z kwiatami Jackowi Jankowskiemu złożyli także :
Ludwik Ekiert – Starosta Nidzicki i Ewa Krzyżewska radna Rady Powiatu w Nidzicy. Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy złożyła panu Jackowi Jankowskiemu gratulacje z wyboru na Wójta Gminy oraz życzyła , aby współpraca z Radą Gminy przebiegała w dobrym klimacie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jacek Jankowski , który powitał Starostę Nidzickiego, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół i pozostałych uczestników sesji. Skierował propozycje do sołtysów, aby naradzili się z mieszkańcami w sprawie ich potrzeb i zgłosili w tej sprawie wnioski. Zadeklarował, że od dzisiaj zabiera się do pracy. Powiedział, że wierzy, że uda mu się zrobić wiele dla tej gminy, a mieszkańcom będzie się żyło dobrze.

do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował radnych zasiadających w Radzie po raz pierwszy, że zwykle ostatnim punktem porządku obrad są zapytania i wolne wnioski. Zapytania i wolne wnioski składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytania powinny być formułowane jasno i zwięźle.

1.Radny Marek Klęcan – zgłosił wniosek, aby uchwały Rady Gminy i protokół były umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że o ile to tylko będzie możliwe technicznie, to będzie to spełnione.

2.Radna Jolanta Maciąg – zgłosiła wniosek, aby sesje Rady Gminy odbywały się w sali w Domu Kultury. Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że jest za organizowaniem posiedzeń Rady Gminy na sali w Domu Kultury, przypuszcza jednak, że nie wszystkie sesje będą z tak licznym udziałem, jak dzisiaj.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujące komunikaty:
1. Poinformował, że zgodnie, z art.24 j ustawy o samorządzie gminnym -radni są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy. Obowiązani są też do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących. Oświadczenia te składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, w trakcie pełnienia funkcji – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia. Druki oświadczeń otrzymali Radni przed sesją i po wypełnieniu należy je złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy.

2.Skierował prośbę do Radnych, aby zgłosili swój akces do pracy Komisjach Rady Gminy.

3. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał list – od ustępującego Wójta Gminy Henryka Dzwonkowskiego - skierowany do radnych i sołtysów. List ten stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie , po czym dokonał zamknięcia II sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski
Protokołowała : Bożena Judyckametryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (19 grudnia 2006)
Opublikował: Piotr Radziewicz (19 grudnia 2006, 16:44:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (19 grudnia 2006, 17:03:06)
Zmieniono: formatowano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3221