Protokół 3/2006

Protokół Nr III/2006
z trzeciej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 15 .12.2006 r.

Początek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 10.55

W sesji uczestniczyło 15 radnych , tj.100%. Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli :
1.Jacek Jankowski - Wójt Gminy

sołtysi z gminy Kozłowo ( lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) i mieszkańcy gminy ( lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu.

Sesję Rady Gminy w Kozłowie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji , stwierdził prawomocność obrad i zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie: - powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy, - powołania Komisji Rewizyjnej,
- wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy, - ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy, - zmian w budżecie gminy na 2006 rok,
- przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami w budżecie
gminy na 2006 rok.
4. Zapytania i wolne wnioski.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.

do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z drugiej sesji nie wniesiono uwag. Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

do p-ktu 3. Podjęcie uchwał

- powołanie Komisji Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował, że zgodnie z § 46 Statutu Gminy – „do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy powołuje 3 stałe Komisje problemowe, to jest: Komisję Finansów, Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia. Natomiast § 49 ust.1 stanowi, że Rada Gminy podejmuje uchwały określające składy liczbowe i osobowe każdej Komisji. Dodał, że informacje o komisjach i zakresach ich działania zostały przekazane radnym, a także skierowana była prośba o zadeklarowanie sie do odpowiednich Komisji. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do składu Komisji Finansów zgłosiło się 10 radnych, do Komisji Rolnictwa - 6 radnych, zaś do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia – 11 radnych. Następnie Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wyraża wolę zmiany przynależności do Komisji. Propozycji zmian nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że składy Komisji zostaną powołane według zgłoszeń radnych. Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy przedstawiła Bożena Judycka. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie :

Uchwałę Nr III/3/2006 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy, Komisje podlegają Radzie Gminy i działają na podstawie rocznych planów pracy przedkładanych radzie Gminy.

- powołanie Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że stałą Komisją powoływaną przez Radę Gminy jest Komisja Rewizyjna. Zgodnie ze Statutem Gminy w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w liczbie 3, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Dalej, Przewodniczący powiedział, że zgodnie z art.18 b ustawy o samorządzie gminnym członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być radni pełniący funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Podstawowym działaniem Komisji jest funkcja kontrola działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i opiniująca wykonanie budżetu gminy. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy. Komisja Rewizyjna może wykonywać inne zadanie zlecone przez Radę. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski prosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej, poinformował przy tym ,że w przypadku zgłoszenia więcej niż 3 kandydatów, zostanie przeprowadzone głosowanie, aby do składu Komisji powołać tylko 3 członków. Radni zgłosili następujących kandydatów do Komisji Rewizyjnej:

1. Kukwa Krystyna
2. Jacyno Wiesław
3. Bieliński Marek – jako przedstawiciel Klubu Radnych „Młodzi”

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przedstawiła Bożena Judycka. Rada , w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwalę Nr III/4/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej -stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady Piotr Borkowski poinformował radnych, że pierwsze posiedzenie wszystkich Komisji zwołał na dzień 18 grudnia 2006. Termin ten podyktowany jest mnogością spraw, które maja rozpatrzyć Komisje, a które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji.
- wyznaczenie dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem Związku, Gminę reprezentuje Wójt i jeszcze jeden przedstawiciel wyznaczony przez Radę Gminy.
Projekt uchwały przedstawiła Bożena Judycka.
Proponowany do Zgromadzenia radny Ireneusz Sokołowski wyraził zgodę .
Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwałę Nr III/5/2006 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.

- ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art.18 ust.2 pkt.2 ustawy o samorządzie gminnym, ustalanie wynagrodzenia wójta należy do Rady Gminy, a zasady wynagradzania wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,.... Piotr Borkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Rada, w wyniku głosowania przyjęła – przy 1 głosie wstrzymującym:

Uchwałę Nr III/6/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy- stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.

Następnie Rada Gminy przyjęła jednogłośnie :

Uchwałę Nr III/7/2006 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta
Gminy - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

Radny Kazimierz Pieckowski zapytał, jak wynagrodzenie proponowane dla nowego wójta ma się do poborów poprzedniego wójta. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, proponowane pobory są niższe o 2000 zł od poborów poprzedniego wójta. Dodał także, że tak ustalone pobory, to kredyt zaufania od Rady dla nowego Wójta.

- zmiany w budżecie gminy na 2006 rok

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przedstawiła i omówiła Jadwiga Łącka – skarbnik gminy. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwałę Nr III/8/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok- stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.

- przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Jadwiga Łącka – skarbnik gminy.
Radna Alicja Eidtner – zapytała, na co są przeznaczone pieniądze - określone w projekcie uchwały jako „wynagrodzenia”, bo są to duże kwoty. Na to zapytanie odpowiedzi udzieliła Jadwiga Łącka , a następnie Ewa Dylęgowska – kierownik GOPS. Ewa Dylęgowska powiedziała, że za prowadzenie zasiłków rodzinnych, GOPS ma do wykorzystania 3 % kwoty na płace i utrzymanie ośrodka. Jeśli kwota ta nie będzie wykorzystana, musi być zwrócona. Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami
i paragrafami w budżecie gminy na 2006 rok – stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.

1. Ewa Dylęgowska – kierownik GOPS zwróciła się do radnych i pozostałych uczestników sesji o dobrowolne składki na paczki dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Do apelu Kierownik GOPS właczył się Ryszard Doliński – sołtys z Pielgrzymowa, który zwrócił się do radnych, aby dali składki, gdyż za poprzednią sesję wzięli diety, a nic nie uchwalili.
2. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski przekazał komunikat o terminach kolejnych sesji Rady Gminy. Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie , po czym dokonał zamknięcia III sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Protokołowała : Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Judycka Piotr Borkowski

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (2 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Radziewicz (2 stycznia 2007, 17:43:53)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (2 stycznia 2007, 18:24:00)
Zmieniono: zmieniono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3091