Protokół 4/2006

Protokół Nr IV/2006
czwartej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 22.12.2006 r.

Początek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 12.30

Podjęto uchwały Nr 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.
W sesji uczestniczyło 13 radnych .Nieobecni byli radni : Bogdan Kowalik i Jan Skwarski. Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu. W sesji uczestniczyli :
1. Kazimierz Kordecki – Przewodniczący Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
2. Jacek Jankowski – Wójt Gminy
3 Jadwiga Łącka - Skarbnik Gminy
4. Henryk Klimaszewski - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
5. Ewa Dylęgowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sołtysi z gminy Kozłowo. Lista obecności sołtysów stanowi zał.Nr 2 do protokołu. Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :
1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” o działalności Związku.
4. Rozpatrzenie skarg na działalność Wójta Gminy Kozłowo.
5. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 rok.
6 Podjęcie uchwał w sprawie :
- podatku od nieruchomości,
- zwolnień w podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku do ustalenia podatku rolnego na 2007 rok,
- ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobierania, - zmian w budżecie gminy na 2006 rok,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2006 rok 7. Wyznaczenie przedstawiciela Gminy Kozłowo do rady Społecznej działającej przy ZOZ w Nidzicy.
8.Zapytania i wolne wnioski.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.

do p-ktu 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzeciej sesji nie wniesiono uwag. Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

do p-ktu 3. Informacja Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Informację z działalności Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, którego Gmina Kozłowo jest członkiem, przedstawił Kazimierz Kordecki Przewodniczący Zarządu Związku. Podkreślił, że Związek zajmuje się gospodarką odpadami dla gmin, które są członkami Związku. Wyjaśnił, że gospodarka śmieciowa to ciąg działań od siebie zależnych i składają się na nie:
1. Prewencja.
2. Powtórne zużycie.
3. Recykling.
4. Kompostowanie.
5.Składowanie. Związek funkcjonuje od 1998 roku , obejmuje swym działaniem teren 526 km kw. i 94 tys. mieszkańców. Związek prowadzi selektywną gospodarkę odpadami . Aktualnie są 2 składowiska odpadów w miejscowości Zakrzewo i Ciechanówek. Kolejne powstaje w miejscowości Kolgartowo. Zgodnie z potrzebami uruchomiono zbiórkę zużytych baterii, leków przeterminowanych, szkła i plastyku. Związek podjął uchwałę o działaniu w zakresie turystyki, szczególnie gospodarki wodno-ściekowej na rzekach Wel i Wkra. Związek zajmuje się także nieodpłatnym odbiorem padłych zwierząt. W 2007 roku wprowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów w gminie Kozłowo. Przewodniczący Zarządu powiedział, że zachodzi potrzeba uregulowania spraw Statutu i przynależności Gminy Kozłowo do Związku Gmin Nidzickich. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o uregulowanie tej sprawy w styczniu 2007 roku. Następnie Kazimierz Kordecki złożył uczestnikom sesji życzenia świąteczne i noworoczne. Piotr Borkowski Przewodniczący Rady Gminy w Kozłowie powiedział, ze zaprosi Przewodniczącego Zarządu na posiedzenia Komisji Rady Gminy, na których omawiana będzie zmiana Statutu. Pani Miłosława Idziak – sołtys wsi Cebulki zapytała, co będzie z odpadami z azbestu. Pan Kordecki wyjaśnił, że z tymi odpadami będzie problem, bo utylizacja azbestu jest droga i Związek nie ma na to pieniędzy Przewodniczący Rady Gminy podziękował Kazimierzowi Kordeckiemu -Przewodniczącemu Zarządu Związku za przybliżenie radnym i sołtysom spraw , którymi zajmuje się Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

do p-ktu 4.Rozpatrzenie skarg

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował, że Rada Gminy ma do rozpatrzenia 2 skargi na działania Wójta Gminy Kozłowo. Zgodnie z art.229 ust.3 kodeksu postępowania administracyjnego skargi na Wójta Gminy rozpatruje Rada Gminy. I tak: Wpłynęło postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody działającego z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazujące według właściwości skargę Pana Zygmunta Dramińskiego na działania Wójta Gminy Kozłowo, których skutkiem miało być zniszczenie środowiska przyrodniczego jeziora Szkotowskiego. Treść skargi przeczyta Bożena Judycka. Następnie Henryk Klimaszewski kierownik referatu rolnictwa i gospodarki terenowej przedstawił pisma, odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące działań Wójta Gminy w zakresie stwierdzonych ubytków lustra wody jeziora Szkotowskiego. Wyjaśnił, że w żadnym razie nie można mówić o umyślnym działaniu Wójta Gminy prowadzącym do zniszczenia środowiska przyrodniczego jeziora Szkotowskiego, gdyż dokumenty świadczą o działaniach interwencyjnych w sprawie podejrzenia o uszkodzenie jazu . Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że skarga rozpatrywana była na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, które wstępnie opowiedziały się za uznaniu skargi za bezzasadną. Uczestniczący w sesji Zygmunt Dramiński powiedział, że pod potrzeby działki p. Biłki przeprojektowano działkę. Twierdzi, że przepust był zepsuty; było to umyślne działanie, aby oddalić lustro wody. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zygmunta Dramińskiego na działania Wójta Gminy Kozłowo przedstawiła Bożena Judycka. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwałę Nr IV/10/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zygmunta Dramińskiego na działania Wójta Gminy Kozłowo – stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że druga skarga przesłana została do Rady Gminy w Kozłowie przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji działającego z upoważnienia Wojewody, który zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego przesłał według właściwości skargę Pani Urszuli Jabłonowskiej zam. Rogóż 23/1. Zarzuty w skardze odnoszą się działalności Wójta Gminy Kozłowo gospodarującego mieniem komunalnym. Treść skargi przeczyta Bożena Judycka. Następnie Henryk Klimaszewski kierownik referatu rolnictwa i gospodarki terenowej przedstawił wyjaśnienia dotyczące opisywanych spraw w skardze. Przytoczył przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów... , które nie zabraniają posiadania mieszkania komunalnego osobie posiadającej mieszkanie własnościowe w innej miejscowości. Kierownik referatu rolnictwa dodał, że sprawa wykupu mieszkania przez lokatorów budynku Nr 23 w Rogożu, w tym Panią Urszulę Jabłonowską jest otwarta. Rada Gminy może podjąć uchwałę o sprzedaży tych mieszkań i ustalić bonifikatę dla ich lokatorów. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski powiedział, że skargę Pani Jabłonowskiej rozpatrywały Komisje Rady Gminy, które wstępnie opowiedziały się za oddaleniem tej skargi i uznaniu jej za bezzasadną. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Urszuli Jabłonowskiej przedstawiła Bożena Judycka. O głos poprosiła Pani Urszula Jabłonowska , która powiedziała, że z przepisów ustawy wynika, że jeśli ktoś posiada mieszkanie własnościowe, to nie może jednocześnie posiadać komunalnego. Dodała, że od kilku lat prowadzi starania o remont, czy sprzedaż lokalu. Powinno być tak, że to Wójt powinien wystąpić do Spółdzielni Mieszkaniowej i sprawdzić, czy Pani Leśniewska posiada lokal własnościowy. Pani Jabłonowska powiedziała, że Pani Leśniewskiej nie należy się lokal komunalny. W podobnej sytuacji w Nidzicy, toczy się postępowanie o odebranie najemcy lokalu komunalnego. Jest po konsultacji z radcą prawnym i uważa, zajmowanie lokalu komunalnego przez Panią Leśniewską jest nieprawne. Następnie złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne. Wójt Gminy Jacek Jankowski powiedział, że przykład, który podała Pani Jabłonowska, a który ma miejsce w Nidzicy, nie jest tożsamy z rozpatrywanym dzisiaj. Przepisy stanowią, ze nie można zajmować lokalu komunalnego w tej samej miejscowości, gdzie posiada się lokal własnościowy. Dodał, że Rada nie będzie stawiała problemów przy wykupie mieszkań. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwałę Nr IV/11/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Urszuli Jabłonowskiej na działalność Wójta Gminy Kozłowo- stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.

do p-ktu 5. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował, że zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, Rada Gminy jako organ prowadzący szkoły, ma obowiązek corocznego ustalania regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. Poinformował także, że projekt „ Regulaminu” był przedmiotem analizy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy , a ponadto zgodnie z zasadą art.30 ust.6a Karty Nauczyciela projekt został przesłany do uzgodnienia do związków zawodowych nauczycieli działających w szkołach na terenie naszej gminy, tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący poinformował, że obydwa związki nie wniosły uwag do projektu Regulaminu. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag. Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie :

Uchwałę Nr IV/12/06 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołąch prowadzonych przez gminę Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu

do p-ktu 6 Podjęcie uchwał.

Projekty uchwał podatkowych i finansowych - przedstawiła Jadwiga Łącka - skarbnik gminy. Uwag do projektów uchwał nie wniesiono. Rada, w wyniku głosowania przyjęła - jednogłośnie : Uchwałę Nr IV/13/2006 w sprawie podatku od nieruchomości - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu ,
- jednogłośnie: Uchwałe Nr IV/14/2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu,
- jednogłośnie : Uchwałę Nr IV/15/06 w sprawie podatku od środków transportowych - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu ,
- jednogłośnie : Uchwałę Nr IV/16/2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku do ustalenia podatku rolnego na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.
- jednogłośnie : Uchwałę Nr IV/17/2006 w sprawie ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobierania– stanowiącą zał Nr 10 do protokołu.
- jednogłośnie: Uchwałę Nr IV/18/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.
- jednogłośnie : Uchwałę Nr IV/19/2006 w sprawie przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2006 rok - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

do p-ktu 7. Wyznaczenie przedstawiciela Gminy Kozłowo do rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z pismem Starosty Nidzickiego o wyznaczenie przedstawiciela Gminy Kozłowo do składu rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, proponuje, aby przedstawicielem do Rady Społecznej była radna Mariola Ścisłowska. Innych propozycji nie zgłoszono. Rada, jednogłośnie opowiedziała się, aby przedstawicielem do Rady Społecznej przy ZOZ w Nidzicy była radna Mariola Ścisłowska.

do p-ktu 8. Zapytania i wolne wnioski.,

1. Ewa Dylęgowska – kierownik GOPS w Kozłowie podziękowała radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, Banku Spółdzielczego, przedsiębiorcom i wszystkim osobom, które dały dobrowolne datki na paczki dla dzieci. Poinformowała, że za zebrane pieniądze zakupiono paczki ze słodyczami dla 74 dzieci.
2. Ryszard Doliński – sołtys z Pielgrzymowa zgłosił, że interweniował w Zakładzie Energetycznym w Nidzicy w sprawie oświetlenia ulicznego. Odpowiedź ZE była taka, że Urząd Gminy zalega z płatnościami i ZE nie będzie naprawiał oświetlenia.
3. Andrzej Kowalewski – sołtys z Krokowa- zapytał, czy nowy Wójt będzie stosował umorzenia 2 rat podatku od nieruchomości w stosunku do emerytów i rencistów. Dodał, że było to do tej pory tradycją. Ponadto zapytał, czy w dalszym ciągu będą stosowane umorzenia ( 500 zł ) dla sołtysów ( co było niepisaną umową z poprzednim Wójtem) za ponoszone koszty związane ze świadczeniem przez sołtysa różnych usług dla mieszkańców. Na zapytania sołtysów odpowiedział Wójt Jacek Jankowski. Powiedział, że z Zakładem Energetycznym podpisana jest do końca roku umowa na świadczenie usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego , a Urząd Gminy nie ma zaległości w płatnościach dla ZE. Następnie odniósł się do zapytań sołtysa z Krokowa. W stosunku do rencistów i emerytów umorzenia będą stosowane, jeśli podanie będzie uzasadnione. Natomiast w stosunku do sołtysów będzie utrzymana forma umorzeń. Pani Miłosława Idziak – sołtys z Cebulek – zaproponowała, aby ustalić dietę dla sołtysów. Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za udział , a następnie złożył życzenia świąteczne. Życzenia złożył także Wójt Gminy Jacek Jankowski. Następnie Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia IV sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Protokołowała : Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Judycka Piotr Borkowski

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (2 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Radziewicz (2 stycznia 2007, 19:39:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3920