Protokół 5/2006

Protokół Nr V/2006
z piątej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 29.12.2006 roku


Początek sesji o godz.10.40
Zakończenie o godz.11.15

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecnych było 2 radnych: Bogdan Kowalik i Jan Skwarski. Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu. W sesji uczestniczyli :
1. Jacek Jankowski - wójt gminy
2. Aleksandra Nowogórska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.

Sesję Rady Gminy w Kozłowie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i stwierdził prawomocność obrad. Następnie Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski wyjaśnił, że w zaproszeniach na sesję był punkt dotyczący odwołania i powołania sekretarza gminy, jednakże z pewnych przyczyn punkt ten nie może być zrealizowany na tej sesji. Przyczyny wyjaśnił wójt Jacek Jankowski. Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesja ma charakter roboczo-świąteczny.

do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z czwartej sesji nie wniesiono uwag. Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

do p-ktu 3.Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.

Informację o sytuacji w zakresie bezrobocia w powiecie nidzickim i działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przedstawiła Aleksandra Nowogórska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. Dyrektor PUP poinformowała na wstępie, że rok 2006 był wyjątkowy, ponieważ w powiecie odnotowano najwyższy od 6 lat spadek bezrobocia, a ponadto od 2004 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej poprawiła się sytuacja w związku z pozyskaniem funduszy strukturalnych. Następnie przedstawiła dane dotyczące ruchu bezrobotnych w okresie od stycznia do listopada 2006 r. W powiecie odnotowanych jest 1631 bezrobotnych kobiet i 1116 mężczyzn. Pani dyrektor wyjaśniła, że kobiety są w gorszej sytuacji niż mężczyźni, gdyż dla nich jest mniej ofert pracy, choć właśnie kobiety więcej się doskonalą. Poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy prowadzi następujące formy przeciwdziałania bezrobociu: - szkolenia dla bezrobotnych ( duża efektywność szkoleń, wiele osób znajduje zatrudnienie po ich ukończeniu ), - prace interwencyjne, - roboty publiczne ( skierowane do specjalnej grypy bezrobotnych o długim bezrobociu, po odbyciu kary w więzieniu), - dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - stypendia, - staże. Następnie przedstawiła programy realizowane w 2006 roku przez Powiatowy Urząd Pracy. Na koniec Pani Nowogórska powiedziała, że gminy muszą wspierać przedsiębiorców,a młodych ludzi zachęcać do podejmowania pracy po ukończeniu przez nich szkoły. W omawianiu problematyki bezrobocia głos zabrała Ewa Dylęgowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, która powiedziała, że na 208 osób, które skorzystały w powiecie z prac społeczno-użytecznych, tylko 8 pochodziło z naszej gminy. Wyjaśniła przyczyny takiej sytuacji. Dodała, że trzeba stworzyć odpowiedni front pracy i zapewnić środki w budżecie gminy. Następnie głos zabrał Wojciech Wereszczyński – mieszkaniec Kozłowa, który powiedział, że obecnie jest taka sytuacja, ze młodzi ludzie uciekają za pracą. Uważa, że Powiatowy Urząd Pracy wysyłając bezrobotnych do pracy powinien zbadać, czy ten zakład ma środki na płace, czy są tam odpowiednie warunki pracy. Są takie zakłady pracy, w tym także w Kozłowie, w których łamie się normy pracy. Pracownicy pracują po kilkanaście godzin, nie otrzymują na czas wynagrodzenia, a jeśli je otrzymują, to w kilku ratach. Aleksandra Nowogórska odpowiedziała, że o nieprawidłowościach w zakładach pracy muszą zgłaszać sami zainteresowani. Te sprawy może rozwiązać Państwowa Inspekcja Pracy lub Sąd Pracy , a Powiatowy Urząd Pracy nie ma takiego prawa, aby kontrolować zakłady pracy. Dodała, że niektóre zakłady mają przejściowe problemy i to nie może zakłócać współpracy z PUP, natomiast jeśli występują one nagminnie, to potrzebne są kontrole z zewnątrz. Pani Miłosława Idziak powiedziała, że jako przedsiębiorca zatrudnia ponad 100 osób, w tym osoby bezrobotne kierowane przez Urząd Pracy. Zgłosiła uwagę do PUP w Nidzicy, że kieruje do pracy osoby bezrobotne, które mają problemy z alkoholem. Do dyskusji włączyła się Ewa Dylęgowska, która powiedziała, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie miała kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, podczas której zapytała, czy pracodawca może łamać przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Inspektor odpowiedział, że często tak bywa, iż pracodawca woli zapłacić karę , aniżeli przestrzegać przepisów.

do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.

Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono. Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski serdecznie podziękował radnym, sołtysom, panu Wójtowi , pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy za współpracę w 2006 roku, a następnie złożył wszystkim serdeczne życzenia na 2007 rok , po czym dokonał zamknięcia piątej sesji Rady Gminy w Kozłowie.
Protokołowała : Przewodniczący Rady Gminy
Bożena Judycka Piotr Borkowski

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka - Sekretarz Gminy (29 grudnia 2006)
Opublikował: Piotr Radziewicz (22 lutego 2007, 17:19:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2866