Protokół 6/2007

Protokół Nr VI/2007
z szóstej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 30.01.2007 rokuPoczątek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 12.50

Podjęto uchwały Nr 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 W sesji uczestniczyło 14 radnych . Nieobecny był radny Marek Bieliński. Statutowa liczba radnych – 15. Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu. W sesji uczestniczyli :
1. Jan Domański – z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy
2. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo oraz sołtysi z gminy Kozłowo. Lista obecności sołtysów stanowi zał.Nr 2 do protokołu. Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na lata 2007-2013.
4. Budżet gminy na 2007 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy - opinia Komisji Finansów - dyskusja - podjęcie uchwały
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) - Statutu Związku Gmin Nidzickich,
2) przyjęcia uchwały Nr XXII/30/20006 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 27 września 2006 r.
3) stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo dla terenów boisk i wielofunkcyjnych obiektów usługowych ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo”,
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo dla terenów boisk i wielofunkcyjnych obiektów usługowych,
5) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali przez najemców i dzierżawców,
6) ustalenia wysokości bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłowo,
7) oprocentowania rozłożonej na raty sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkalnych w prawo własności,
9) wyrażenia zgody na wynajem budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 18 w miejscowości Sarnowo,
10) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie,
11) zmian w uchwale Nr IV/13/06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości,
12) zmian w uchwale Nr IV/17/06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobierania,
13) odwołania Sekretarza Gminy
14) powołania Sekretarza Gminy
6. Zapytania i wolne wnioski. Na zapytanie Przewodniczącego Rady , czy są uwagi do proponowanego porządku obrad , radni nie zgłosili uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.

do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z piątej sesji nie wniesiono uwag. Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

do p-ktu 3. Informacja nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jan Domański – specjalista z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego przedstawił najpierw informację o działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, a następnie omówił zagadnienie dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pan Domański poinformował, że w Powiatowym Zespole pracuje 5 osób, które działają na obszarze powiatu. W okresie jesienno-zimowym organizowane są szkolenia; w tym roku odbywają się w Nidzicy, a uczestniczą rolnicy z terenu powiatu nidzickiego. Sygnalizował o terminach i tematach planowanych szkoleń. Poinformował, że prawdopodobnie od 15 marca br. ruszą programy obejmujące rolników i producentów rolnych, będą organizowane kursy kwalifikacyjne. Nadmienił, że w Kozłowie funkcjonuje zamiejscowy oddział Technikum Rolniczego w Jagarzewie, dzięki któremu rolnicy zdobędą wykształcenie średnie, co jest wymagane przy ubieganiu się o środki pomocowe. Następnie Pan Jan Domański omówił Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego programu rolnicy będą mogli ubiegać się o środki na rozwój swoich gospodarstw. Deklarował, że Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego będzie pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków. W dniach 27-28.02. br. w Kozłowie przewidziane jest szkolenie, które będą prowadzili specjaliści z wielu tematów, dlatego zachęcał rolników do uczestnictwa w tym szkoleniu. Rejestracji nie podlegają uprawy na użytek własny.

d p-ktu 4. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2007 rok .

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował ,że projekt budżetu gminy na 2007 rok był analizowany i opiniowany przez Komisje Rady Gminy. - wystąpienie skarbnika gminy Skarbnik gminy – Jadwiga Łącka przedstawiła projekt budżetu na 2007 rok. - opinia Komisji Finansów Przewodniczący Komisji Finansów – radny Ireneusz Sokołowski przedstawił Radzie opinię Komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok. Informacja ta stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. - dyskusja Nikt z uczestników sesji nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem budżetu . Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował ,że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i o finansach publicznych - projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przesłany został do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię w sprawie przedłożonego projektu budżetu.
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok przedstawiła Jadwiga Łącka – skarbnik gminy. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Rada , w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie: Uchwałę Nr VI/20/2007 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok stanowiącą zał. Nr 4 do niniejszego protokołu

do p-ktu 5. Podjęcie uchwał.

Projekty uchwał przedstawiła Bożena Judycka . Uwag do projektów uchwał nie wniesiono. Rada , w wyniku głosowania przyjęła :

- jednogłośnie : Uchwałę Nr VI/21/07 w sprawie Statutu Związku Gmin Nidzickich - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu,

- jednogłośnie: Uchwałę Nr VI/22/07 w sprawie przyjęcia uchwały Nr XXII/30/2006 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 27 września 2006 - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.

- jednogłośnie: Uchwałę Nr VI/23/07 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo dla terenów boisk i wielofunkcyjnych obiektów usługowych ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo” – stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.

Kolejny projekt uchwały przedstawił i zaprezentował załączone mapki Henryk Klimaszewski kierownik referatu rolnictwa. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Podczas omawiania tego projektu uchwały Ryszard Doliński – sołtys wsi Pielgrzymowo zgłosił potrzebę ujęcia w przyszłości dwóch działek w Pielgrzymowie do planu zagospodarowania przestrzennego. Rada , w wyniku głosowania przyjęła :

- jednogłośnie : Uchwałę Nr VI/24/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo dla terenów boisk i wielofunkcyjnych obiektów usługowych - stanowiącą zał.Nr 8 do protokołu , Kolejne projektu uchwał przedstawiła Bożena Judycka, a wyjaśnień do nich udzielił Henryk Klimaszewski – kierownik referatu rolnictwa. Uwag do projektów uchwał nie wniesiono. Rada, w wyniku głosowania przyjęła :

- jednogłośnie : Uchwałę Nr VI/25//2007 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali przez najemców i dzierżawców - stanowiącą zał.Nr 9 do protokołu, - jednogłośnie : Uchwałę Nr VI/26/2007 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłowo - stanowiącą zał.Nr 10 do protokołu

- jednogłośnie : Uchwałę Nr VI/27/2007 w sprawie oprocentowania rozłożonej na raty sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej - stanowiącą zał.Nr 11 do protokołu

Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności radny Ireneusz Sokołowski zaproponował, aby bonifikatę ustalić w wysokości 90%. Wyjaśnień co do zasad stosowania bonifikaty udzielił Henryk Klimaszewski. Powiedział, że przekształcenie w prawo własności następuje na indywidualny wniosek zainteresowanego, a Rada Gminy jest upoważniona do ustalania wielkości bonifikaty. Dodał, że dawniej bonifikaty mogły być większe, ale użytkownik wpłacał całą kwotę przy zawieraniu aktu notarialnego. Uważa, ze projekt uchwały jest rozważny, stworzy też możliwość zasilenia budżetu gminy . Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby projekt uchwały poddać pod głosowanie. Dodał, że jeśli uchwała ta będzie krzywdząca użytkowników, to Rada może podjąć uchwałę zmieniającą wielkość bonifikaty. Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
-jednogłośnie: Uchwałę Nr VI/28/2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności. – stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

Kolejny projekt uchwały przedstawiła Bożena Judycka, a wyjaśnień udzielił Henryk Klimaszewski. Rada, w wyniku głosowania przyjęła

-jednogłośnie: Uchwałę Nr VI/29/2007 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie – stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.

Dwa kolejne projekty uchwał przedstawiła Jadwiga Łącka – skarbnik gminy. Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała pewne zapisy w podjętych przez Radę Gminy uchwałach w sprawie podatku od nieruchomości i w sprawie ustalenia opłaty miejscowej oraz jej pobierania, dlatego zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w tych uchwałach. Uwag do projektów uchwał nie wniesiono. Rada, w wyniku głosowania przyjęła:

- jednogłośnie: Uchwałę Nr VI/31/2007 w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/13/06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości – stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu i

- jednogłośnie: Uchwałę Nr VI/32/2007 w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/17/06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobierania – stanowiącą zał.Nr 15 do protokołu

Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie: Uchwałę Nr VI/33/2007 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Jackowi Jankowskiemu, który przedstawił wniosek o powołanie Bożeny Judyckiej na stanowisko sekretarza gminy i umotywował zgłoszoną kandydaturę. Projekt uchwały w sprawie powołania sekretarza gminy przedstawił Piotr Borkowski. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Rada, w wyniku głosowania przyjęła:

-jednogłośnie: Uchwałę Nr VI/34/2007 w sprawie powołania Sekretarza Gminy - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.

Po podjęciu uchwały – Bożenie Judyckiej złożono gratulacje. Bożena Judycka – powołana na sekretarza gminy - podziękowała za powierzenie jej tego stanowiska. Powiedziała, że postara się sprostać zadaniom, jakie czekają na tym stanowisku, wspierać działania Wójta i tworzyć dobry klimat do współpracy z Radą Gminy i sołtysami.

do p-ktu 6. Zapytania i wolne wnioski.

1. Łukasz Krzyżewski – mieszkaniec wsi Kozłowo zapytał, kiedy odbędą się wybory sołtysów. Odpowiedzi na to zapytanie udzielił Wójt Jacek Jankowski. Wyjaśnił, że wybory sołtysów odbywają się w 6 miesięcy po wyborach samorządowych i przewiduje się je odbyć wczesną wiosną
2. Alicja Eidtner – wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie – zaproponowała, aby dzieci szkolne z poszczególnych miejscowości gminy Kozłowo miały możliwość uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Dom Kultury w Kozłowie w okresie ferii zimowych. Dodała, że należy zorganizować dojazd z poszczególnych miejscowości. Zwróciła się do radnych i sołtysów, aby zorientowali się co do ilości dzieci z ich miejscowości chętnych do przyjazdu do Kozłowa i podania tych informacji do piątku – 2.02.2007 r. Wyraziła inicjatywę zajęcia się tą sprawą.
3. Henryk Klimaszewski – poinformował o mających się odbyć – w dniu 4 lutego br. wyborach do Izb Rolniczych . Dodał, że prawo głosowania mają płatnicy podatku rolnego. Lokal wyborczy będzie jeden na całą gminę - w Domu Kultury w Kozłowie- czynny w godz.8-18.
4. Ireneusz Sokołowski – radny z Kozłowa – wyszedł z propozycją, aby radni i sołtysi złożyli dobrowolne datki na paczki dla dzieci szkolnych , które będą organizowane podczas choinki szkolnej. Zadeklarował, że zebrane pieniądze przekazane zostaną na Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkół w Kozłowie. Uczestniczący w sesji radni i sołtysi poparli tę inicjatywę i zadeklarowali po sesji złożyć dobrowolne składki na ten cel.
5.Jan Domański – przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy zgłosił propozycję na wypromowanie miejsca w gminie, jakim jest początek rzeki Wkra ( okolice Januszkowa). Uważa, że dobrym przykładem promocji gminy Kozłowo jest gmina Nidzica, która otworzyła szlak pn. Źródła rzeki Łyna. Kozłowo też ma źródła rzeki i jest to nie wykorzystany do tej pory walor gminy. Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia szóstej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.Protokołowała : Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Judycka Piotr Borkowski

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (30 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Radziewicz (22 lutego 2007, 17:27:07)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (22 lutego 2007, 17:40:14)
Zmieniono: Poprawiono błąd w nazwisku osoby, która wytworzyła informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3977