Protokół 7/2007


Protokół Nr VII/2007
z siódmej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 29 marca 2007 roku


Początek sesji o godz. 10.00
Zakończenie o godz. 13.10

Podjęto uchwały Nr 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radna Krystyna Kukwa i radny Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

W sesji uczestniczyli:
1. Ludwik Ekiert – Starosta Powiatu Nidzickiego,
2. Krzysztof Dubojski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy,
3. Zygmunt Szatkowski – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej,
4. Jacek Machalski – przedstawiciel Mazowieckich Elektrowni Wiatrowych,
5. Tadeusz Wronka – Dyrektor Firmy TOPOZ z Olsztyna,
6. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo.

Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja na temat Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego.
4. Informacja na temat przewidywanego projektu budowy elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Kozłowo.
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za 2006 rok.
6. Uchwalenie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Szkotowo, Gmina Kozłowo.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali mieszkalnych położonych w obrębie Bartki,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Michałki,
- wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Rogóż,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Browina,
- nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szkotowie imienia Ks. Jana Twardowskiego,
- utworzenia Klubu Integracji społecznej w Kozłowie,
- zmiany Uchwały Nr XVII/110/2004 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie,
- zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet oraz kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy w Kozłowie,
- ustalenia miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie,
- powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku,
- zmiany uchwały Nr VI/21/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie Statutu Związku Gmin Nidzickich,
- wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich,
- zmian w budżecie Gminy na 2007 rok,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy.
9. Zapytania i wolne wnioski.

Na zapytanie Przewodniczącego Rady, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad, radny Marek Bieliński zwrócił się z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad punktów dotyczących:
- zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i wysokości diet oraz kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy w Kozłowie,
- ustalenia miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie.
Wniosek ten został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania 10 radnych opowiedziało się za wykreśleniem w/w punktów z porządku obrad.

Rada przyjęła porządek obrad do akceptującej wiadomości.

O zabranie głosu poza porządkiem obrad poprosił Pan Ludwik Ekiert – Starosta Powiatu Nidzickiego.

Pan Ludwik Ekiert – Starosta Powiatu Nidzickiego zabrał głos w sprawie budowy drogi powiatowej do Sławki Małej. Poinformował, iż Starostwo Powiatowe raczej nie otrzyma dofinansowania na w/w drogę, a jeżeli tak, to będą to bardzo znikome środki. Pan Starosta przekonał Radę Powiatu do finansowania inwestycji: 50% - Gmina, 50% Starostwo i wskazywał, że rolą Wójta i Rady Gminy jest znalezienie w budżecie gminy środków na budowę tej drogi. Stwierdził również, że droga ta nie jest dla powiatu potrzebna, i że pieniądze jakie chce wyłożyć to dobra wola powiatu. Powiatu nie stać, by budować drogi samodzielnie. Z punktu ekonomicznego jest to nieracjonalne. Dodał, że zostało podpisane porozumienie Powiat – Gmina w sprawie finansowania wspólnych inwestycji.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kozłowo - Jacek Jankowski, który odniósł się do wypowiedzi Pana Starosty i podkreślił, że Gminie zależy na wykonaniu drogi do Sławki Małej, gdyż mieszkają tam nasi mieszkańcy.
Wójt przedstawił stanowisko Komisji Rady Gminy, aby na budowę drogi w Sławce Małej przekazać będące w budżecie gminy środki w wysokości 100.000, aby na brakującą kwotę 300.000 – Starostwo Powiatowe wzięło kredyt, który w kilku ratach spłaci Gmina.
Wójt wyraził obawy, czy Gmina zaciągając kredyt na drogę powiatową, nie narazi się na zarzuty RIO.
Ponadto Wójt wskazywał, że należy minimalizować koszty własne budowy drogi poprzez pozyskiwanie środków z programów pomocowych.
Wójt zaproponował, aby skarbnicy Urzędu i Powiatu spotkali się i przedyskutowali możliwe rozwiązanie sfinansowania remontu drogi powiatowej do Sławki Małej.
Następnie wyjaśnień udzielił Pan Krzysztof Dubojski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy. Poinformował zgromadzonych, iż drogi o nawierzchni bitumicznej są w najgorszej kondycji w powiecie, i że PZD od 2004r. został pozbawiony subwencji.
W zasobach PZD jest 450 km dróg. PZD w ramach posiadanych zasobów samodzielnie może dokonać jedynie odkrzaczania przydrożnego na pozostałe zabiegi PZD zobligowany jest do organizowania przetargów z udziałem innych firm. Cała ta procedura zajmuje ok. 52 dni, a całkowite sfinalizowanie inwestycji z wejściem na roboty często trwa nawet dwa miesiące. Z uwagi na czas, apelował o szybkie podjęcie decyzji.
Pani Skarbnik – Jadwiga Łącka poinformowała, iż budżet gminy planowany jest do
15 listopada, a pismo o pieniądze na budowę drogi ze Starostwa Powiatowego przyszło po zatwierdzeniu budżetu.
Radny – Wiesław Jacyno proponował rozwiązanie, czy nie korzystniej byłoby aby Gmina Kozłowo przejęła drogę powiatową do Sławki Małej w standardach drogi gminnej.
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski zapewnił uczestników sesji, że Rada Gminy wyraża wolę współudziału w kosztach budowy drogi do Sławki Małej, ale musi to być zgodne z przepisami.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z szóstej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja na temat Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego.

Zygmunt Szatkowski Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej przedstawił informację
o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej, o jej członkach i osiągnięciach, do których należą między innymi:
- wydanie mapy Powiatu Nidzickiego ze szlakami turystycznymi,
- wydanie folderu promującego Powiat Nidzicki,
- organizacja targów rzemiosła.
Przedstawił także plany działania organizacji na przyszłość dotyczące organizacji imprez masowych takich jak: „Powitanie Lata” mające się odbyć w Jabłonce, organizacji targów rzemiosła w Nidzicy, „Pożegnanie Lata” mające odbyć się w Szkotowie oraz poinformował o pracach nad realizacją programu „Produkt markowy powiatu”.
Pan Zygmunt Dramiński członek LOT w przerwie poczęstował uczestników specjałem własnej produkcji, który jest promowany przez LOT.


do p-ktu 4. Informacja na temat przewidywanego projektu budowy elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Kozłowo.

Jacek Machalski Dyrektor projektu „Projektowania i budowy siłowni wiatrowych” przedstawił jakie warunki dotyczące ukształtowania terenu, jego szorstkości muszą być spełnione aby można było przystąpić do inwestycji. Poinformował o podpisanych z właścicielami gruntu umowach i o terenie jaki jest niezbędny dla lokalizacji jednej wieży, a mianowicie są to obszary o wielkości 110x110cm ponieważ trzon wieży zajmuje okrąg o szerokości 3,5 metra. Przedstawił także korzyści z w/w inwestycji jakie wynikają dla gminy (2% z inwestycji na terenie gminy w formie podatku dla budżetu gminy). Pan Machalski wyświetlił film pokazujący budowę i działanie elektrowni.


do p-ktu 5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za 2006 rok.

Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu RGT przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za 2006 rok.
Do sprawozdania nie wniesiono uwag.

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za 2006 rok stanowi zał. Nr 2
do protokołu.


do p-ktu 6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Bożena Judycka .
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/35/07 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.


do p-ktu 7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Szkotowo, Gmina Kozłowo.

Projekt uchwały przedstawił Henryk Klimaszewski.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie:
Uchwałę Nr VII/36/07 w sprawie Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Szkotowo, Gmina Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.


do p-ktu 8. Podjęcie uchwał.

Projekty uchwał przedstawił Henryk Klimaszewski.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/37/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali mieszkalnych położonych w obrębie Bartki - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/38/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Michałki - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.


- za 11 głosami za,
- 2 głosami wstrzymującymi się :
Uchwałę Nr VII/39/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Rogóż - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/40/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Browina
- stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.


Kolejny projekt uchwały przedstawiła Bożena Judycka.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/41/07 w sprawie nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szkotowie imienia Ks. Jana Twardowskiego
- stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.


Kolejne projekty uchwał przedstawiła Ewa Dylęgowska.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/42/07 w sprawie utworzenia Klubu Integracji społecznej w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/43/07 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/110/2004 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18.08.2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.


Kolejny projekt uchwały przedstawił Piotr Borkowski.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/44/07 w sprawie powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.


Kolejne projekty uchwał przedstawiła Bożena Judycka.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Pan Marek Bieliński na przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich zaproponował Pana Piotra Borkowskiego, który zgodził się kandydować.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/45/07 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie Statutu Związku Gmin Nidzickich - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/46/07 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich
- stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.


Kolejne projekty uchwał przedstawiła Jadwiga Łącka.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/47/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VII/48/07 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy - stanowiącą
zał. Nr 16 do protokołu.


do p-ktu 9. Zapytania i wolne wnioski.

1. Pani Romanowska Jadwiga – mieszkanka wsi Sławka Mała zapytała, kiedy będzie rozpisana uchwała w sprawie remontu drogi do Sławki Małej.
Piotr Borkowski odpowiedział, że Rada Gminy podejmie taką uchwałę po upewnieniu się, że jej podjęcie jest zgodne z prawem.

2. Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo poinformował Radę Gminy o podjęciu współpracy z firmą Operator-Doradztwo Techniczne i Finansowe w zakresie termomodernizacji budynków szkolnych w Szkotowie, Rogożu i Sarnowie.
Wyjaśnił, iż zakres termomodernizacji obejmować będzie:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie stropodachu,
- ewentualną naprawę pokrycia dachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- poprawę wentylacji w pomieszczeniach.
Poinformował również, iż termomodernizacja tych budynków prowadzona będzie z udziałem pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 20% wkładu własnego. Spłata zobowiązań bankowych pokrywana będzie z oszczędności powstałych po termomodernizacji.
Ażeby pozyskać te środki należy sporządzić audyt energetyczny i dokumentację projektową. To oczywiście wiąże się z pewnymi kosztami, więc Wójt będzie kierował do Rady Gminy wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na te prace projektowe.
Stwierdził, że przeprowadzenie termomodernizacji szkół – w ramach przystąpienia do projektu – będzie wielką szansą na poprawienie stanu bazy.
Poinformował także, iż przedstawi na najbliższych posiedzeniach Komisji projekt uchwały w tej sprawie.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia siódmej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski
Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (29 marca 2007)
Opublikował: Karol Malonek (19 kwietnia 2007, 07:15:44)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (14 września 2007, 10:25:11)
Zmieniono: poprawiono datę wytworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3461