Protokół 8/2007

Protokół Nr VIII/2007
z ósmej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 17 kwietnia 2007 roku

Początek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 12.25

Podjęto uchwały Nr 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, tj. 100%.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. asp. sztab. Robert Radzymiński – Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
2. sierż. Grzegorz Pietrzak – Dzielnicowy z Kozłowa
3. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo
4. Maciej Prażmo – Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar

sołtysi z gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) oraz mieszkańcy z Gminy Kozłowo (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).

Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :

1.Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Informacja o celach działania Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożeniach przestępczością w gminie Kozłowo w 2006 roku.
5. Informacja Wójta Gminy Kozłowo.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
za rok 2006.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
- wystąpienie Skarbnika Gminy,
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku lecznicy dla zwierząt w Szkotowie,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- przystąpienia Gminy Kozłowo do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
- zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy
na rok 2007,
- zaciągnięcia kredytu na budowę drogi w Sławce Małej,
- zmieniająca uchwałę Nr XXI/140/2005 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kozłowo.
9. Zapytania i wolne wnioski.

do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z siódmej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja o celach działania Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo
non omnis moriar.

Maciej Prażmo – Prezes Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar poinformował, iż w dniu 08.03.2007r. Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonał rejestracji w/w organizacji wpisując ją do KRS, a 26.03.2007r. zakończono mocowanie formalno-prawne. Przedstawił główne cele Stowarzyszenia oraz formy realizacji zadań. Zaprosił do współpracy oraz do członkowstwa w organizacji. Poinformował o ofercie zorganizowania obchodów Święta Niepodległości. Zaprezentował logo Stowarzyszenia.
Informacja o celach działania Stowarzyszenia Promujmy Kozłowo non omnis moriar stanowi zał. Nr 4 do protokołu.


do p-ktu 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożeniach przestępczością w gminie Kozłowo w 2006 roku.

W/w informacje przedstawił aspirant sztabowy Robert Radzymiński z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożeniach przestępczością w gminie Kozłowo w 2006 roku stanowi zał. Nr 5 do protokołu.


do p-ktu 5. Informacja Wójta Gminy Kozłowo.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr 6 do protokołu.


do p-ktu 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie za rok 2006.

Sprawozdanie przedstawiła Pani Ewa Dylęgowska – Kierownik GOPS. Omówiła organizację Ośrodka Pomocy Społecznej, rodzaje świadczeń realizowanych przez GOPS w 2006 roku oraz przedstawiła współpracę z innymi instytucjami i organizacjami. Poinformowała również, iż od marca do zadań realizowanych przez GOPS doszły takie zadania jak organizacja prac społeczno-użytecznych dzięki którym w chwili obecnej zatrudnienie znalazło – 109 kobiet
i 65 mężczyzn, a w okresie od marca do listopada będzie to 65 osób oraz roboty publiczne dzięki którym zatrudnienie otrzyma 7 osób długotrwale bezrobotnych. Poinformowała, że prawie w każdej miejscowości będą osoby skierowane do prac społeczno-użytecznych, którym pracę wskażą sołtysi lub radni z tego terenu.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
za rok 2006 stanowi zał. Nr 7 do protokołu.


do p-ktu 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok rozpatrywane było przez wszystkie Komisje Rady Gminy.

- Wystąpienie Skarbnika Gminy

Następnie poprosił o zabranie głosu Panią Jadwigę Łącką – Skarbnika Gminy
i przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Rada wysłuchała sprawozdania i dodatkowych informacji o realizacji budżetu, których udzieliła Pani Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy.

- Wniosek Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym wykonanie budżetu gminy opiniuje Komisja Rewizyjna, która występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Zgodnie z procedurą – wniosek Komisji Rewizyjnej – został przesłany do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Zespół w Elblągu.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok – przedstawiła Krystyna Kukwa - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Wniosek stanowi zał. Nr 8.

Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił:
- Uchwałę Nr 68/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
- Uchwałę Nr 193/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

- Dyskusja

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

- Podjęcie uchwały

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawił Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy, który następnie poddał go pod głosowanie.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i w głosowaniu jawnym - 15 głosami „za” – udzielili absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

Rada liczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Udzielenie absolutorium stwierdza przyjęta jednogłośnie
Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - stanowiąca zał. Nr 9 do protokołu.


do p-ktu 8. Podjęcie uchwał.

Projekt uchwały przedstawił Henryk Klimaszewski.
Wyjaśnień udzielił Pan Marek Wolszczak, który poinformował, że lokal jaki do tej pory zajmował pod działalność weterynaryjną nie spełnia wymogów Izby Weterynaryjnej. Poinformował również iż nie jest w stanie utrzymać się tylko z działalności gospodarczej jaką jest świadczenie usług weterynaryjnych i w związku z tym może świadczyć usługi te tylko popołudniami.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VIII/50/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku lecznicy dla zwierząt w Szkotowie
- stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

Projekty uchwał przedstawił Sławomir Klimek.
Pan Ryszard Doliński – Sołtys wsi Pielgrzymowo zapytał czy przy wywozie szamb są dodatkowe koszty?
Wyjaśnień udzielił Pan Sławomir Klimek – Kierownik ZGKiM, który poinformował o kosztach wywozu nieczystości. Do kosztów dochodzi opłata za dojazd.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VIII/51/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VIII/52/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

Kolejny projekt uchwały przedstawiła Olga Zych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VIII/53/07 w sprawie przystąpienia Gminy Kozłowo do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.


Kolejne projekty uchwał przedstawiła Jadwiga Łącka.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VIII/54/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VIII/55/07 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy - stanowiącą
zał. Nr 15 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VIII/56/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.


Kolejny projekt uchwały przedstawiła Bożena Judycka.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr VIII/57/07 zmieniającą uchwałę Nr XXI/140/2005 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.


do p-ktu 9. Zapytania i wolne wnioski.

Pani Jadwiga Romanowska – Sołtys wsi Sławka Mała podziękowała za udzielenie pomocy w remoncie drogi.
Pan Marek Wolszczak poinformował, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych po nowelizacji ustawy będą wypełniane bezpłatnie.
Pani Alicja Eidtner poinformowała, że Izba Rolnicza 12 maja 2007r. organizuje bal dla rolników.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia ósmej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski
Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (17 kwietnia 2007)
Opublikował: Karol Malonek (14 września 2007, 10:06:02)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (14 września 2007, 10:51:56)
Zmieniono: wyjustowano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3872