Protokół 9/2007

Protokół Nr IX/2007
z dziewiątej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 30 maja 2007 roku

Początek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 11.55

Podjęto uchwały Nr 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

W sesji uczestniczyło 11 radnych.
Nieobecni byli radni Wiesław Jacyno, Roman Pergoł, Bogdan Kowalik i Marek Klęcan.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Marek Trepka – Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Pełnomocnik Zarządu Nowa Energia Sp. z o. o.,
  2. Rafał Siwiec, Jakub Kubańda i Wojciech Lisiński – przedstawiciele firmy Nowa Energia Sp. z o. o.,
  3. Dorota Raczkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie,
  4. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo.
oraz sołtysi z gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu) oraz mieszkańcy Gminy Kozłowo (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).

Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Pełnomocnika Zarządu Spółki „Nowa Energia” o elektrowniach wiatrowych.
4. Informacja Wójta Gminy Kozłowo.
5. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo.
6. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez K. Prażmo.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu
w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie – jednostce organizacyjnej Gminy Kozłowo,
- wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich,
- zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2007.
8. Zapytania i wolne wnioski.

do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z ósmej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Pełnomocnika Zarządu Spółki „Nowa Energia” o elektrowniach wiatrowych.

Marek Trepka – Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Pełnomocnik Zarządu Nowa Energia Sp. z o. o. przedstawił informację na temat budowy farm wiatrowych w Gminie Kozłowo. Przedstawił historię firmy, projekty realizowane w Gminie Kozłowo, korzyści dla gminy i społeczności lokalnej z budowy elektrowni.
Informacja na temat budowy farm wiatrowych w Gminie Kozłowo stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Pan Zygmunt Doliński – Sołtys wsi Pielgrzymowo zapytał, jaki areał jest potrzebny do wybudowania jednego wiatraka?
Odpowiedzi udzielił Pan Marek Trepka, który poinformował, iż jest to od 0,3 ha do 0,8 ha.
Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy zapytała, kiedy przewiduje się postawienie pierwszego wiatraka na terenie gminy?
Pan Marek Trepka poinformował, że może to trwać około dwóch lat.

do p-ktu 4. Informacja Wójta Gminy Kozłowo.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy Kozłowo stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Pan Kazimierz Pieckowski zapytał, dlaczego w planach budowy wodociągu pominięta jest miejscowość Dziurdziewo?
Pan Wójt poinformował, iż przedstawił plany inwestycji wykonywanych w tym roku, natomiast budowa wodociągu w miejscowości Dziurdziewo ujęta jest w strategii rozwoju gminy.

Następnie Pani Dorota Raczkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie poinformowała osoby zgromadzone na sesji o imprezie pt. „Dzień Dziecka Dniem Całej Rodziny” organizowanej przez pracowników GOKiKF.
Poprosiła o poinformowanie mieszkańców z poszczególnych miejscowości, rozdała plakaty
i zaprosiła wszystkich chętnych do wzięcia udziału w/w imprezie.
Plakat z informacją o imprezie pt. „Dzień Dziecka Dniem Całej Rodziny” stanowi zał. Nr 6 do protokołu.


do p-ktu 5. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo.

Projekt uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr IX/58/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo
- stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.


do p-ktu 6. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez K. Prażmo.

Wniosek z dnia 10 kwietnia 2007r. oraz projekt uchwały przedstawiła Krystyna Kukwa – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr IX/59/07 w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Krzysztofa Prażmo z dnia 10 kwietnia 2007r. o przekazanie Komisji Rewizyjnej zbadania działań Wójta Gminy i Dyrektora Zespołu Szkół w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

Następnie Pani Krystyna Kukwa – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła kolejny wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Prażmo dotyczący skargi na działalność Wójta Gminy Kozłowo oraz projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr IX/60/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.


do p-ktu 7. Podjęcie uchwał.

Projekt uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Dylęgowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kozłowie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr IX/61/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu
w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie
– jednostce organizacyjnej Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.


Następny projekt uchwały przedstawiła Olga Zych.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr IX/62/07 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kozłowo do Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.

Kolejne projekty uchwał przedstawiła Jadwiga Łącka.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr IX/63/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr IX/64/07 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2007
- stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.


do p-ktu 8. Zapytania i wolne wnioski.

Pani Alicja Eidtner przedstawiła zaproszenie od Pani Doroty Soliwody – Dyrektor Zespołu Szkół w Szkotowie na VI Warmińsko-Mazurski Festiwal Piosenki Religijnej, który ma się odbyć 16.06.2007r. w Kościele Parafialnym w Szkotowie.
Zaproszenie na VI Warmińsko-Mazurski Festiwal Piosenki Religijnej stanowi zał. Nr 14 do protokołu.

Pani Bożena Magun – Sołtys wsi Wola poinformowała o problemach związanych z brakiem wodociągu w miejscowości, brakiem kontenerów na śmieci.
Również Pan Adam Granica – Sołtys wsi Browina zgłosił problem związany
z barkiem wodociągu w miejscowości Browina.
Wyjaśnień udzielił Pan Wójt, który poinformował, że w tej chwili nie można skorzystać
z funduszy unijnych, a inwestycje te będą realizowane z budżetu gminy. Odnośnie braku kontenerów Pan Wójt poinformował, że część kontenerów trzeba było na sezon letni ustawić na plażach nad jeziorami, część jest remontowana i po remoncie będą ustawiane na terenie gminy.

Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej przedstawił pismo z Urzędu Statystycznego w Olsztynie z informacją, że w dniach od 1 do 30 czerwca 2007r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych. Pismo z Urzędu Statystycznego stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dziewiątej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski
Protokołowała :
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (30 maja 2007)
Opublikował: Karol Malonek (14 września 2007, 10:35:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3950