Protokół 10/2007

Protokół Nr X/2007
z dziesiątej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 31 lipca 2007 roku

Początek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 11.20

Podjęto uchwały Nr 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.

W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni byli radni Marek Głogowski, Bogdan Kowalik i Jan Skwarski.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo.
  2. Dorota Raczkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie,
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu).

Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
4. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Pielgrzymowo,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Browina,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Zaborowo,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2007.
6. Zapytania i wolne wnioski.

do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z ósmej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani – Jadwiga Łącka Skarbnik Gminy.
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości wykonanie budżetu.
Uwag do złożonej informacji nie wniesiono.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. stanowi zał. nr 3 do protokołu.


do p-ktu 4. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie.

Projekt uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Dorota Raczkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr X/65/07 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.


do p-ktu 5. Podjęcie uchwał.

Projekty uchwał przedstawił i wyjaśnień udzielił Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr X/66/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr X/67/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr X/68/07 w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.

Kolejne projekty uchwał przedstawił i wyjaśnień udzielił Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej w Kozłowie.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr X/69/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Pielgrzymowo - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr X/70/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Browina - stanowiącą
zał. Nr 9 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr X/71/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Zaborowo - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr X/72/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.

Kolejny projekt uchwały przedstawiła Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr X/73/07 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2007
- stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

do p-ktu 6. Zapytania i wolne wnioski.

1. Pani Ewa Dylęgowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przejściem na emeryturę podziękowała radnym i sołtysom za wieloletnią współpracę.

2. Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przekazał następujące informacje:
1) W dniu 15 czerwca 2007r. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Kozłowie o powierzchni 1749 m. Cena wywoławcza wynosiła 12.000 zł – osiągnięta w przetargu 16.200 zł.
2) Zlecono wydzielenie geodezyjne 2 działek pod budownictwo mieszkalne w Kozłowie (za Pocztą) oraz 4 działek w Szkotowie w pobliżu lecznicy weterynaryjnej.
3) Przystąpiono do montażu przepompowni ścieków w miejscowości Kownatki przy bloku 18-rodzinnym umożliwiającej przesył ścieków do oczyszczalni w Szkotowie.
4) Trwa budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kozłowie o długości 360 mb. 5) W najbliższym czasie rozpocznie się budowa chodnika w Kozłowie od drogi wojewódzkiej do Zespołu Szkół.
6) Trwa przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na stołówkę szkolną w Szkotowie.
7) Na ukończeniu jest komisyjne szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych długotrwałą suszą. Zgodnie z wykazami rolników sporządzonych przez sołtysów szacunkiem na dzień dzisiejszy objęto 303 gospodarstwa rolne.
8) Gmina Kozłowo stanęła do I edycji konkursu o „Laur Edukacji Samorządowej”.
Decyzją kapituły konkursowej Urząd Gminy w Kozłowie zdobył Srebrny Laur Edukacji Samorządowej. Konkurs organizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem konkursu było promowanie idei ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych. Gmina Kozłowo była oceniana w kategorii gmin małych razem z 19 jednostkami samorządowymi.
9) W Urzędzie Gminy wprowadzono system elektronicznego podpisu.
10) W październiku zostaną przeprowadzone szkolenia dla rolników dotyczące obsługi komputera.
11) Przedstawił nową Panią Kierownik GOPS w Kozłowie wyłonioną w drodze konkursu Panią Elżbietę Świgoń.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia dziesiątej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski

Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (31 lipca 2007)
Opublikował: Karol Malonek (2 listopada 2007, 14:47:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2473