Protokół 11/2007

Protokół Nr XI/2007
z jedenastej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 24 września 2007 roku

Początek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 12.00

Podjęto uchwały Nr 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli radni Bogdan Kowalik i Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

  1. Młodszy inspektor Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy.
  2. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo.
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu).


Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych dla Gminy Kozłowo,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na północ od wsi Januszkowo, Gmina Kozłowo,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 112/4 i 115/4 w obrębie geodezyjnym Górowo, Gmina Kozłowo,
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie,
- uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki,
- uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Zaborowo, Zalesie, Niedanowo, Pielgrzymowo, Sarnowo, Zakrzewo i Zakrzewko,
- odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- uchylenia uchwały Rady Gminy Kozłowo,
- postawienia w stan likwidacji Związku Gmin Nidzickich,
- uchylenia uchwały Nr XXIX/205/06 Rady Gminy w Kozłowie dot. przystąpienia Gminy Kozłowo do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy na kadencję 2008-2012,
- zmian w budżecie gminy na 2007r,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy.
4. Zapytania i wolne wnioski.


do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dziesiątej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Podjęcie uchwał.

Projekty uchwał przedstawił i wyjaśnień udzielił Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej.
Pan Wiesław Jacyno zapytał, czy jeżeli radni przyjmą projekt uchwały Nr XI/79/07 w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki, to jeśli rolnicy mający tam swoją ziemię zwrócą się z propozycją zmiany zagospodarowania przestrzennego tego terenu, to czy Konserwator Przyrody wyda postanowienie negatywne?
Pan Henryk Klimaszewski poinformował, że nie powinno być przeszkód.
Do pozostałych projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/74/07 w sprawie aktualności uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych dla Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 3 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/75/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 4
do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/76/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na północ od wsi Januszkowo, Gmina Kozłowo - stanowiącą
zał. Nr 5 do protokołu.

Projekt uchwały przedstawiła Olga Zych, a wyjaśnień udzielił Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie wstrzymującym :
Uchwałę Nr XI/77/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 112/4 i 115/4 w obrębie geodezyjnym Górowo, Gmina Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.

Projekty uchwał przedstawił i wyjaśnień udzielił Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej.
Do pozostałych projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/78/07 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.

- przy jednym głosie wstrzymującym :
Uchwałę Nr XI/79/07 w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/80/07 w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/81/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Kozłowo, Zaborowo, Zalesie, Niedanowo, Pielgrzymowo, Sarnowo, Zakrzewo
i Zakrzewko - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

Kolejne projekty uchwał przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Bożena Judycka – Sekretarz Gminy.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie wstrzymującym :
Uchwałę Nr XI/82/07 w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/83/07 w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/84/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/85/07 w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Gmin Nidzickich - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/86/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/205/06 Rady Gminy w Kozłowie dot. przystąpienia Gminy Kozłowo do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” - stanowiącą
zał. Nr 15 do protokołu.

Projekt uchwały przedstawiła Bożena Judycka – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski poinformował, że pomimo braku prawidłowych zgłoszeń kandydatów na ławników, Rada Gminy obowiązana jest podjąć stosowną uchwałę, gdyż zwrócił się o to Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że zgłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego nie spełnia wymogów określonych w przepisach, a ponadto kandydaci podani w zgłoszeniu nie wyrażają zgody na kandydowanie. Wobec takiej sytuacji, nie zachodzi potrzeba powoływania Zespołu Opiniującego kandydatów.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/87/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy na kadencję 2008-2012 - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.

Następne projekty uchwał przedstawiła Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo w nawiązaniu do projektu uchwały
Nr XI/89/07 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2007 dodatkowo poinformował, że za zgodą Rady Gminy chciałby przekazać 15 tyś. złotych na pomoc Panu Miękusowi z Szyman, który w wyniku pożaru stracił dach nad głową. Środki te pozwoliłyby na odremontowanie części domu i przetrwanie zimy przez w/w wymienionego. Dodatkowo poinformował też, iż Pan Miękus otrzymał jednorazową pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie w wysokości 3 tyś. złotych.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/88/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XI/89/07 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2007
- stanowiącą zał. Nr 18 do protokołu.

do p-ktu 4. Zapytania i wolne wnioski.

1. Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przekazał następujące informacje:
- w dniu 28 września 2007r. w Zespole Szkół w Szkotowie odbędzie się nadanie imienia szkole Ks. Jana Twardowskiego,
- w trakcie opracowywania jest Strategia Rozwoju Gminy Kozłowo,
- prowadzone są prace nad przystosowaniem toalet w Szkole Podstawowej w Sarnowie,
- zakończono budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kozłowie,
- rozpoczęto prace nad kanalizacją w Sątopiu,
- powstał projekt zaadoptowania pomieszczeń na stołówkę w Szkole Podstawowej
w Szkudaju,
- został zakończony remont budynku lecznicy w Kozłowie,
- ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Januszkowo, Michałki, Sławka Wielka, kanalizacji w Rogożu i Lipowie,
- planuje się podłączyć kolektor prowadzący do oczyszczalni ścieków w Sławce Wielkiej do Szkotowa,
- planuje się dokończenie kanalizacji pozostałej części Kownatek,
- w opracowaniu jest studium wykonalności modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo.
Poza tym Pan Wójt podziękował radnym i sołtysom za udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbyły się w Kozłowie w dniu 16.09.2007r.
Ponadto poinformował o działalności Klubu Integracji Społecznej, którego prace można zobaczyć na wystawie przed salą narad.

2. Pan Wojciech Wojtyra - Sołtys z Kozłowa zapytał czy istnieje możliwość wystosowania pism do rolników w sprawie niezaorywania dróg gminnych (polnych) przez właścicieli przyległych do nich gruntów.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który wyjaśnił, że samo wysyłanie pism nic nie daje, wyrywanie znaków granicznych jest przestępstwem i należy ten fakt zgłaszać na policję.

3. Pan Adam Granica – sołtys wsi Browina zapytał dlaczego w strategii rozwoju pominięto miejscowość Browina; nie jest ujęta kanalizacja.
Pan Wójt poinformował, że to ze względu na środki jakimi dysponuje budżet gminy.

4. Pan Kazimierz Pieckowski zapytał, czy można w Kamionce i Dziurdziewie postawić znaki z ograniczenia prędkości, gdyż przez te miejscowości przejeżdżają ciężkie samochody powodujące hałas.

5. Odpowiedzi udzielił Pan Dariusz Załoga – z-ca Komendanta Powiatowego Policji
w Nidzicy. Poinformował, że poruszające się samochody na tej trasie jeżdżą
z dozwoloną prędkością, co potwierdzają przeprowadzane kontrole, a hałas jaki wywołują sprawia, że mieszkańcy mają wrażenie, że kierowcy jeżdżą zbyt szybko. Poinformował także, że Policji nie stać na to aby ustawić tam patrole, a postawienie znaków nic nie daje, jeśli się tego nie egzekwuje.
Pan Kazimierz Pieckowski powiedział, że jeżdżące tam samochody mają duży ładunek
i powinny bardzo wolno jeździć przez miejscowość.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia jedenastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski

Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (24 września 2007)
Opublikował: Karol Malonek (2 listopada 2007, 15:10:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3618