Protokół 12/2007

Protokół Nr XII/2007
z dwunastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 10 października 2007 roku

Początek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 11.30

Podjęto uchwały Nr 90, 91, 92, 93.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Bogdan Kowalik.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

  1. Grażyna Jabłońska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy.
  2. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo.
oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu).

Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy na temat Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, kierownictwa Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Rozpatrzenie skargi Pana Janusza Dregera na Wójta Gminy Kozłowo.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie,
- zmian w budżecie gminy na 2007r,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy.
8. Zapytania i wolne wnioski.


do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dziesiątej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy na temat Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pani Grażyna Jabłońska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Nidzicy przedstawiła ofertę szkoleń organizowanych przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego:
- 16-17 października – kurs dla osób wykonujących zabiegi naziemne,
- jesienią (w połowie listopada, jeżeli zbierze się grupa chętnych, około 40 osób) planowany byłby kurs dla kombajnistów, odpłatność ok. 400,00 zł od osoby. Chętni zainteresowani w/w szkoleniem powinni posiadać prawo jazdy kategorii B oraz muszą to być osoby pełnoletnie,
- 23 października w Nidzicy odbędzie się szkolenie pilotowane przez Urząd Marszałkowski pt. „Agrosmak” – uczące jak zarejestrować produkt lokalny,
- w grudniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa planowane jest czterodniowe szkolenie dotyczące zgodności funkcjonowania gospodarstw rolnych.
Pani Barbara Krauze – Sołtys z Turówka zapytała czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych na terenie Gminy Kozłowo.
Odpowiedzi udzieliła Pani Grażyna Jabłońska, która poinformowała, że nie ma najmniejszego problemu w przeprowadzeniu takiego szkolenia na terenie Gminy Kozłowo. Dodatkowo poinformowała, że ubezpieczenia te obowiązywać będą od 01 lipca 2008r.
Ponadto Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy dodał, że firmy uprawnione do ubezpieczania rolników na pewno same też będą organizowały szkolenia dotyczące ubezpieczeń.
Ponadto poinformował, że jeżeli rolnicy posiadający gospodarstwa rolne poniżej 300 ha nie ubezpieczą ponad 50% swoich upraw to mogą mieć problemy z uzyskaniem dopłat.


do p-ktu 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności międzysesyjnej i realizacji uchwał Rady Gminy za okres od 24 września do 10 października 2007 roku stanowiącą zał. nr 3 do protokołu.


do p-ktu 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, kierownictwa Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Informację o oświadczeniach majątkowych złożonych do Wójta Gminy Kozłowo przedstawił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo. Informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Informację o oświadczeniach majątkowych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy przedstawił Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.


do p-ktu 6. Rozpatrzenie skargi Pana Janusza Dregera na Wójta Gminy Kozłowo.

Skargę złożoną przez Pana Janusz Dregera przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Eidtner – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy jednym głosie wstrzymującym :
Uchwałę Nr XII/90/07 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Dregera na bezczynność Wójta Gminy Kozłowo
- stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.


do p-ktu 7. Podjęcie uchwał.

Projekt uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XII/91/07 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.


Następne projekty uchwał przedstawiła Pani Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XII/92/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XII/93/07 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2007
- stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.


do p-ktu 8. Zapytania i wolne wnioski.

1. Pan Jan Skwarski – Radny ze Sławki Wielkiej zapytał jak daleko posunięte są plany związane z budową boiska w miejscowości Sławka Wielka.
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo. Poinformował, że jako gmina spełniliśmy wszystkie wymogi o przejęciu działki na potrzeby zorganizowania boiska, sporządzono też plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Aby można było zacząć inwestycję potrzebna jest zgoda dzierżawcy – Pani Woycickiej, z którą prowadzone są rozmowy na temat udostępnienie terenu.
Pani Alicja Eidtner – Radna z Turówka poinformowała, że Pani Woycicka stawia sprzęt na naszym terenie, to w zamian za to można by było z nią pertraktować w sprawie boiska.
2. Pan Ryszard Doliński – Sołtys z Pielgrzymowa zapytał, czy została już sporządzona dokumentacja na wykonanie oświetlenia na kolonii w Pielgrzymowie.
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo. Poinformował, że jeżeli są tam słupy oświetleniowe nie ma potrzeby sporządzania dokumentacji. Dodał, że wykonana jest dokumentacja modernizacji oświetlenia ulicznego. Modernizacja ta polega na zamontowaniu energooszczędnych lamp i założeniu nowych kloszy. Zamontowaliśmy już ok. 15 nowych opraw. Jeżeli na kolonii są słupy to niepotrzebna jest dokumentacja, ponieważ można zamontować oświetlenie na istniejących już słupach.
Pan Ryszard Doliński zapytał czy Pan Wójt rozmawiał już z Panem Komarem na temat organizacji boiska do siatkówki na działce nr 98 w Pielgrzymowie?
Pan Wójt poinformował, iż prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych odnośnie przejęcia danej działki.
3. Pan Jerzy Strawa – Sołtys z zapytał kiedy sołectwa, które zgłosiły zapotrzebowanie na tablice informacyjne je otrzymają.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który poinformował, że jest na etapie wyłaniania producenta, który za rozsądną cenę wykona funkcjonalne tablice.
4. O udzielenie głosu poprosił przedstawiciel Firmy Telecolor z Mławy, który przedstawił ofertę pracy dotyczącą zatrudnienia w charakterze montera sprzętu RTV/AGD.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia jedenastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski

Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (10 października 2007)
Opublikował: Karol Malonek (6 listopada 2007, 11:59:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2539