Protokół 13/2007

Protokół Nr XIII/2007
z trzynastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 29 października 2007 roku

Początek sesji o godz.10.05
Zakończenie o godz. 11.20

Podjęto uchwały Nr 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Jan Skwarski.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Młodszy inspektor Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Nidzicy.
2. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo.

oraz sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu).

Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T
w Olsztynie,
- odpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Sławka Mała,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Kozłowo,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Szkotowo,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kownatki i Szkotowo, gm. Kozłowo,
- zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015,
- ustalenia ceny ciepła dostarczanego do celów grzewczych z kotłowni lokalnych na terenie gminy Kozłowo,
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,
- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie,
- uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie,
- zmian w budżecie gminy na 2007r,
- zmiany uchwały w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy.
5. Zapytania i wolne wnioski.

do p-ktu 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z dwunastej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności międzysesyjnej i realizacji uchwał Rady Gminy za okres od 10 października 2007 roku
do 29 października 2007 roku stanowiącą zał. nr 3 do protokołu.


do p-ktu 4. Podjęcie uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski poinformował, że obecnie Rada przystąpi do podjęcia uchwał.
Pan Przewodniczący dodał, że projekty uchwał były przedmiotem obrad Komisji Rady Gminy gdzie były szczegółowo omawiane i rozpatrywane przez radnych.
Projekty uchwał przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Jan Borkowski – Inspektor
d/s gospodarki nieruchomościami.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/94/07 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/95/07 w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Sławka Mała - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/96/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 6 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/97/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Szkotowo - stanowiącą zał. Nr 7 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/98/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kownatki i Szkotowo, gm. Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.

Kolejny projekt uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Sławomir Klimek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/99/07 w sprawie ustalenia ceny ciepła dostarczanego do celów grzewczych z kotłowni lokalnych na terenie gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.

Następny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015 przedstawiła Pani Joanna Krystkiewicz-Hablutzel – Inspektor d/s pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych.
W dyskusji radni uznali, że Strategia powinna obejmować budowę wodociągów we wszystkich miejscowościach gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby projekt Strategii ponownie omówić na posiedzeniu Komisji, przy czym zaakcentował, że najważniejszą potrzebą mieszkańców jest posiadanie bieżącej wody, a zatem budowa wodociągów powinna znaleźć się w Strategii.
Przewodniczący Rady Gminy – przy akceptacji Rady Gminy – postanowił, aby nie głosować nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015.

Projekt uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/100/07 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
- stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

Kolejne projekty uchwał przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Dorota Raczkowska
– Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/101/07 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/102/07 w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.


Następne projekty uchwał przedstawiła Pani Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/103/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XIII/104/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93/2007 z dnia 10 października 2007 roku w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2007 - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.


do p-ktu 5. Zapytania i wolne wnioski.
1. Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Urząd Skarbowy przesłał analizę złożonych oświadczeń majątkowych. U większości radnych Urząd dopatrzył się drobnych nieprawidłowości. Poprosił, aby radni indywidualnie zapoznali się z uwagami dotyczącymi ich oświadczeń. Dodatkowo Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z ustawą istnieje obowiązek przedstawiania Radzie informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników urzędu. Informacje takie złożone zostały na poprzedniej sesji (10.10.2007r.). Zawarte zostały w niej odniesienia do wielu osób składających oświadczenia, ponieważ oświadczenia były bardzo skrupulatnie sprawdzane. W międzyczasie wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych sporządzona przez Urząd Skarbowy. U wielu osób stwierdzono nieprawidłowości. Osoby te zostaną zapoznane z uwagami dotyczącymi ich oświadczeń.
2. Pani Alicja Eidtner – poinformowała, że w dniu 22.11.2007r. o godz. 1000 w Nidzicy w sali Restauracji pod Zamkiem odbędzie się jednodniowe szkolenie na temat „Ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie”, którego organizatorem będzie Biuro Samorządu Rolniczego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Oddział Terenowy w Szczytnie. W związku z ograniczoną ilością osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu poprosiła o telefoniczne potwierdzenie obecności.
3. Wojciech Wojtyra – sołtys z Kozłowa zapytał, ile jest czasu na odpowiedź na podanie, bo nie otrzymał odpowiedzi na pismo.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt – Jacek Jankowski, który poinformował, że zgodnie z przepisami Urząd ma 30 dni na odpowiedź. Po sesji sprawdzi, kiedy wpłynęło pismo od Pana Wojciecha Wojtyry i jak dalej zostało załatwione.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia trzynastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski

Protokołowała:
Olga Zych


metryczka


Wytworzył: Olga Zych (29 października 2007)
Opublikował: Karol Malonek (21 grudnia 2007, 12:37:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2240