Protokół 14/2007


Protokół Nr XIV/2007
z czternastej sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 23.11.2007 roku


Początek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 12.55

Podjęto uchwały Nr 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.

W sesji uczestniczyło 15 radnych , co stanowi 100% składu Rady Gminy.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

W sesji uczestniczyli:
1. mł.insp.Dariusz Załoga – zastępca komendanta powiatowego Policji w Nidzicy
2. asp. Zbigniew Maksym – z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy
3. Jacek Jankowski - - wójt gminy
4. Bożena Judycka – sekretarz gminy
5. Jadwiga Łącka - skarbnik gminy
6. Elżbieta Świgoń - kierownik GOPS

oraz dyrektorzy szkół i sołtysi z gminy Kozłowo.

Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu.

Sesję Rady Gminy w Kozłowie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i stwierdził prawomocność obrad.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski zaproponował
następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Policji o zagrożeniach wynikających z ujawnienia niewybuchów i niewypałów.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
5. Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kozłowo na 2008 rok.
6. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo w formie
bezprzetargowej,
- wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Górowo,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Kozłowo,
- kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego gminy Kozłowo,
- podatku od nieruchomości,
- zwolnień w podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku do ustalenia podatku rolnego na 2008 rok,
- uchylenia uchwały Nr XIII/101/2007 roku Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie,
- uchylenia uchwały Nr XIII/102/2007 roku Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie,
- podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie na dwie instytucje kultury: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozłowie,
- powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku,
- zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
- przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok 8. Zapytania i wolne wnioski.

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.
Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z trzynastej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.


do p-ktu 3. Informacja Policji o zagrożeniach wynikających z ujawnienia niewybuchów i niewypałów

Informację na temat zagrożeń wynikających z ujawnienia niewybuchów i niewypałów przedstawił asp. Zbigniew Maksym w Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Radni i sołtysi zapoznali się z zasadami zachowania się i postępowania w przypadku znalezienia niewypałów.

Na pytanie, czy ktoś z uczestników sesji ma jakieś pytania do przedstawicieli Policji, głos zabrał radny Kazimierz Pieckowski, który powiedział, że były zgłoszenia o zaklejaniu przystanków plakatami wyborczymi, a nawet ich nieszczeniu.

Zastępca komendanta powiatowego Policji w Nidzicy mł.insp. Dariusz Załoga odpowiedział, że na rozklejanie plakatów potrzebna jest zgoda właściciela obiektu. Komitetu wyborcze ponoszą odpowiedzialność finansową za nieusunięcie plakatów. Te sprawy nie są w kompetencji Policji, chyba, że nastąpi zniszczenie mienia ( trwałe uszkodzenie) na kwotę co najmniej 250 zł.

Wójt Gminy Jacek Jankowski powiedział, że jeśli komitety wyborcze nie usuną plakatów, to wystąpi do ich pełnomocników o przywrócenie przystanków do stanu pierwotnego, a jeśli to nie poskutkuje, to przewiduje doniesienie do Policji.

Mł.insp.Dariusz Załoga nawiązał także do wystąpienia kolegi, który informował o zagrożeniach w przypadku znalezienia niewypałów i zaapelował do mieszkańców o pomoc w zabezpieczeniu niebezpiecznych znalezisk.
Ponadto powiedział, że zbliża się okres świąteczno-noworoczny, w którym następuje nasilenie kradzieży, w tym sprzętu rolniczego. Apelował o właściwe zabezpieczenie mienia, budynków, zwierząt .
Następnie zaproponował, aby Gmina przyłączyła się do rządowego programu „Razem bezpieczniej – bezpieczna droga” poprzez zakupienie i wyposażenie dzieci szkolnych w opaski odblaskowe.
Wójt Jacek Jankowski odpowiedział, że popiera pomysł na wyposażenie dzieci w opaski odblaskowe , dlatego podejmie ten temat na Komisji Rady Gminy.


do p-ktu 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Wójt Gminy Jacek Jankowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej , stanowiącą zał Nr 3 do protokołu.


do p-ktu 5. Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowyumi

Projekt Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kozłowo na 2008 rok wraz z projektem uchwały w tej sprawie przedstawiła Joanna Krystkieiwcz-Hablutzel - inspektor ds pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski powiedział, że projekt ten był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Rada , w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwałę Nr XIV/102/2007
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy samorządu gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kozłowo na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 4 do protokołu.


do p-ktu 6 Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015 przedstawiła Joanna Krystkiewicz-Hablutzel – inspektor ds pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych.

Na zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do przedstawionego projektu strategii, głos zabrał radny Kazimierz Pieckowski, którego zdaniem wodociągi powinny być realizowane w pierwszej kolejności- jako „Priorytet”, a nie inne inwestycje jak np. chodnik. Powiedział, że jest przeciw tej strategii.

Do wypowiedzi radnego Pieckowskiego odniósł się Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski, który powiedział, że wodociągi i kanalizacja będą traktowane jako zadania priorytetowe, tak zakłada strategia , a jest to dokument , który może być uaktualniany . Dodał, że Komisje Rady Gminy wyraziły aprobatę projektu strategii i należy ją teraz uchwalić.

Następnie głos zabrał radny Wiesław Jacyno, który powiedział, że choć na posiedzeniach Komisji był przeciwny takiej kolejności zadań ujętych w strategii, to uważa, że projekt ten należy poprzeć .
Uważa, że jeśli w strategii nie zapiszemy innych działań niż wodociągi, to nic nie zrealizujemy, a tak, otwieramy drogę na realizację różnych zadań z udziałem środków unijnych.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- przy 1 głosie „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”
Uchwałę Nr XIV/106/2007
w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Kozłowo na lata 2007-2015 - stanowiącą zał. Nr 5 do protokołu.


do p-ktu 7 Podjęcie uchwał .

Przewodniczący Rady Gminy w Kozłowie Piotr Borkowski powiedział, że aktualnie Rada przystąpi do podjęcia kilku uchwał. Dodał, że wszystkie projekty uchwał zostały dostarczone radnym i były przez nich dokładnie rozpatrzone na posiedzeniach Komisji.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR O/T w Olsztynie przedstawił Jan Borkowski – inspektor ds gospodarki nieruchomościami. Wyjaśnił, że omawianą nieruchomość stanowi składowisko śmieci. w Kozłowie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Rada , w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie :

Uchwałę Nr XIV107/2007
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie -stanowiącą załącznik Nr 6 do protokołu .

Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo przedstawił Jan Borkowski – inspektor ds gospodarki nieruchomościami.

Wójt Jacek Jankowski poinformował obecnych, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości dla przedsiębiorstwa CIECHBUD, które podejmie się budowy bloku na potrzeby naszych mieszkańców.
Wójt poinformował również, że wpłynął do niego protest mieszkańców bloku 64 w Kozłowie, którzy sprzeciwiają się budowie tego bloku i podają kilka powodów, które według nich powinny zaważyć na zaniechaniu budowy, m.in. brak miejsc parkowania, zagrożenie niedogrzania mieszkań, zniszczenie drogi dojazdowej do osiedla, a także zagrożenie zalewania powodziowego.
Wszystkie argumenty niezadowolenia mieszkańców zostały sprawdzone i są do zrealizowania, zatem nie dyskwalifikują tego przedsięwzięcia.

Z sali padły głosy, że blok jest potrzebny i słuszne są działania zmierzające do jego wybudowania, a protest mieszkańców bloku 64 nie powinien być przeszkodą.
Wojciech Wojtyra sołtys z Kozłowa pytał, czy nie można wybudować 2 bloków.

Wójt odpowiedział, że są szanse na wybudowanie kolejnych dwóch bloków.

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwałę Nr XIV/108/2007
w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo w formie bezprzetargowej stanowiącą zał.Nr 7 do protokołu .

Następne dwa projekty uchwał przedstawił i omówił Jan Borkowski.- inspektor ds gospodarki nieruchomościami.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła:
- jednogłośnie

Uchwałę Nr XIV/109/2007
w sprawie wyrażania zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Górowo - stanowiącą zał.Nr 8 do protokołu.

- jednogłośnie

Uchwałę Nr XIV/110/2007
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Kozłowo - stanowiącą zał.Nr 9 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego przedstawiła Jadwiga Łącka – skarbnik gminy.

Wójt Jacek Jankowski uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały; podjęcie tej uchwały jest nieodzowne w procedurze modernizacji oświetlenia.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwałę Nr XIV/111/2007
w sprawie kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego gminy Kozłowo - stanowiącą zał.Nr 10 do protokołu .

Kolejne projekty uchwał zostały przedstawione przez Jadwigę Łącką – skarbnik gminy i dotyczyły podatków na 2008 rok.

Pierwszy projekt uchwały dotyczył podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski powiedział, że proponowane stawki podatku są większe aniżeli w 2007 roku, ale dodał, że Rada obniża stawki proponowane przez ministerstwo.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:

Uchwałę Nr XIV/112/2007
w sprawie podatku od nieruchomości – stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu ,

Do projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w sprawie podatku od środków transportowych uwag nie wniesiono

Rada, w wyniku głosowania przyjęła
- jednogłośnie :


Uchwałę Nr XIV/113/07
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – stanowiącą zał.Nr 12 do protokołu
- jednogłośnie

Uchwałę Nr XIV114/07
w sprawie podatku od środków transportowych – stanowiącą zał.Nr 13 do protokołu

Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego przez Jadwigę Łącką, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski wyjaśnił, że wysokość ceny żyta do wymiaru podatku rolnego obniżona zostaje z 58 zł do 30 zł.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Następnie , w głosowaniu Rada przyjęła jednogłośnie :

Uchwałę Nr XIV/115/07
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku do ustalenia podatku rolnego na 2008 rok – stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.

Kolejne trzy projekty uchwał przedstawiła i podjęcie ich uzasadniła Bożena Judycka – sekretarz gminy.

Do przedstawionych projektów uchwał nie wniesiono uwag i zapytań.

Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie

Uchwałę Nr XIV/116/2007
w sprawie uchylenia uchwały r XIII/101/2007 r. Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury
Fizycznej w Kozłowie – stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu

- jednogłośnie

Uchwałę Nr XIV/117/2007
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/102/2007 roku Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu

- jednogłośnie

Uchwałę Nr XIV/118/2007
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie na dwie instytucje kultury: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozłowie – stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.


Kolejny projekt uchwały przedstawiła Alicja Eidtner – wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Rada, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie:


Uchwałę Nr XIV/119/2007
w sprawie powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku – stanowiąca zał. Nr 18 do protokołu.


Projekty uchwał budżetowych przedstawiła Jadwiga Łącka – skarbnik gminy.

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada, w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie:


Uchwałę Nr XIV/120/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – stanowiącą zał. Nr 19 do protokołu,

- jednogłośnie

Uchwałę Nr XIV/121/2007
w sprawie przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok - stanowiącą zał. Nr 20 do protokołu .


do p-ktu 8. Zapytania i wolne wnioski.,

1.Jan Skwarski – radny ze Sławki wielkiej zapytał, czy 6 sześć rodzin w Sławce Wielkiej będzie objętych kanalizacją.

Wójt Gminy Jacek Jankowski odpowiedział, że oczyszczalnia ścieków w Sławce Wielkiej ma krótki okres legalności, należy zrobić magistralę do Szkotowa. Aktualnie , niestety , plan nie obejmuje niektórych posesji, natomiast docelowo możliwe jest ich doprojektowanie.

Ponadto radny Jan Skwarski zaproponował, aby Komisje Rady Gminy, a w szczególności Komisja Oświaty zorganizowała wyjazdowe posiedzenia do szkół. Jest taka potrzeba, aby radni zapoznali się z funkcjonowaniem szkół, obejrzeli powstałe w tym roku zmiany.

2. Pomysł zorganizowania wyjazdowych posiedzeń Komisji poparli pozostali radni.
Alicja Eidtner – wiceprzewodnicząca Rady Gminy uważa za zasadne, aby radni zapoznali się z problemami szkół na miejscu.
Następnie radna Alicja Eidtner poinformowała o szkoleniu organizowanym przez Izbę Rolniczą i zachęcała do uczestnictwa.

3. Ryszard Doliński – sołtys z Pielgrzymowa powiedział, ze nie ma odpowiedzi w sprawie remontu świetlicy w Pielgrzymowie. Uważa, że potrzebny jest kierownik ZGKiM, żeby sprawdzić co potrzeba wykonać.
Wójt Jacek Jankowski odpowiedział, że zlecił tę pracę, jednakże Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma obecnie inne pilne prace w terenie, natomiast prace
w świetlicy będą wykonywane dopiero w okresie zimy.

4. Bożena Judycka przekazała zaproszenie na szkolenia dla rolników organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy.

Kończąc sesję Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie , zaprosił uczestników sesji na spotkanie informacyno-organizacyjne na temat utworzenia stowarzyszenia, po czym dokonał zamknięcia czternastej sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

Protokołowała:
Bożena Judycka

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (23 listopada 2007)
Opublikował: Karol Malonek (28 grudnia 2007, 07:58:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2352