Protokół 15/2007

Protokół Nr XV/2007
z piętnastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie
odbytej w dniu 20 grudnia 2007 roku


Początek sesji o godz.10.00
Zakończenie o godz. 12.10

Podjęto uchwały Nr 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Roman Pergoł.
Statutowa liczba radnych – 15.

Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Młodszy inspektor Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy.
2. Lech Obara – Radca Prawny.
3. Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo.
4. Bożena Judycka – Sekretarz Gminy Kozłowo.

sołtysi z Gminy Kozłowo (lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu), dyrektorzy szkół i mieszkańcy gminy (lista obecności stanowi zał. Nr 3 do protokołu).

Sesję Rady Gminy otworzył przewodniczący Rady Gminy - Piotr Borkowski, który przywitał uczestników sesji i po stwierdzeniu prawomocności obrad zaproponował następujący porządek sesji :

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Informacja dotycząca obrony prawnej przed niemieckimi roszczeniami rewindykacyjnymi.
4.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja z działalności Klubu Integracji Społecznej.
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok.
7. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Januszkowo,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo,
- udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej,
- zmian w Statucie Gminy Kozłowo.
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze,
- zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zgody na ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty,
- przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy.
9. Zapytania i wolne wnioski.

Dodatkowo Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Borkowski poinformował, że w zaproszeniach na dzisiejszą sesję proponowany był do uchwalenia Regulamin wynagradzania nauczycieli, ale ze względu na brak opinii związków zawodowych nauczycieli punkt ten zostaje zdjęty z obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag. Rada przyjęła zaproponowany porządek do akceptującej wiadomości.


do p-ktu 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Do protokołu z piętnastej sesji nie wniesiono uwag.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

Poza porządkiem obrad o udzielenie głosu poprosił młodszy inspektor Dariusz Załoga – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy, który poinformował, że z uwagi na obowiązki nie może uczestniczyć w dalszej części sesji. Podziękował za zaproszenie na sesję. Poinformował, że okres noworoczny to okres podsumowań i analiz działalności za 2007 rok. Przeprosił za wszelkie nieporozumienia i niedogodności ze strony pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Poprosił, abyśmy wszyscy dbali o nasze bezpieczeństwo. Wypowiedź zakończył przesłaniem Papieża Jana Pawła II „dobrem zło zwyciężaj”.
Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy przekazał najserdeczniejsze życzenia od zgromadzonych na sesji dla wszystkich pracowników Komendy Powiatowej Policji
w Nidzicy.


do p-ktu 3. Informacja dotycząca obrony prawnej przed niemieckimi roszczeniami rewindykacyjnymi.

Pan Lech Obara – Radca Prawny przedstawił informację dotyczącą obrony prawnej przed niemieckimi roszczeniami rewindykacyjnymi - stanowiącą zał. nr 4 do protokołu.
Ponadto odpowiadał na pytania uczestników sesji.


do p-ktu 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności międzysesyjnej i realizacji uchwał Rady Gminy za okres od 23 listopada 2007 roku do 20 grudnia 2007 roku - stanowiącą zał. nr 5 do protokołu.
Do informacji uwag nie wniesiono.


do p-ktu 5. Informacja z działalności Klubu Integracji Społecznej.

Pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie przedstawiła informację z działalności Klubu Integracji Społecznej- stanowiącą zał. nr 6 do protokołu.do p-ktu 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok.

Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przechodzimy do punktu, jakim jest uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok.
Przypomniał, że projekt budżetu był rozpatrywany i opiniowany przez Komisje Rady Gminy.

projekt budżetu

Następnie poprosił o wystąpienie Panią Jadwigę Łącką - Skarbnika Gminy, która przedstawiła projekt budżetu gminy na 2008 rok.

Wypowiedź uzupełnił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który dodatkowo poinformował, że wszystkie nadwyżki w budżecie będą wykorzystywane na projektowanie i wykonywanie wodociągów.

opinia Komisji Finansów

Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansów Przewodniczącego tej Komisji – Ireneusza Sokołowskiego. Opinia stanowi zał. nr 7 do protokołu.

dyskusja

Następnie Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy zaproponował dyskusję i zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu budżetu na 2008 rok.

W związku z brakiem pytań dotyczących projektu budżetu na 2008 rok poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i finansach publicznych :
- projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przesłany był do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię w sprawie przedłożonego projektu budżetu,
- oraz pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Wójta Gminy Kozłowo.

podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obecnie Rada przystąpi do podjęcia uchwały.
O przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok poprosił Panią Jadwigę Łącką – Skarbnika Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy 2 głosach przeciwko ;
- 1 głosie wstrzymującym :
Uchwałę Nr XV/122/2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok - stanowiącą zał. Nr 8 do protokołu.do p-ktu 7. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo.

Projekt uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XV/123/2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 9 do protokołu.


do p-ktu 8. Podjęcie uchwał.

Projekty uchwał przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XV/124/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Januszkowo - stanowiącą zał. Nr 10 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XV/125/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo - stanowiącą zał. Nr 11 do protokołu.

Kolejny projekt uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej.
Poinformował, że cena gruntu wynosi 14.800,00 zł, a po udzieleniu bonifkaty wynosiłaby 1480,00 zł
Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał jaka jest gwarancja, że firma po uzyskaniu bonifikaty sprzeda o tyle taniej mieszkania.
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który wyjaśnił że mamy taką gwarancję. Dodatkowo poinformował, że w pierwszej kolejności mieszkania będą mogli nabyć mieszkańcy gminy.
Pan Wojciech Wojtyra –Sołtys z Kozłowa zapytał, czy będzie to gwarancja na piśmie.
Pan Wójt poinformował, że tak, będzie to gwarancja na piśmie. Wypowiedź Pana Wójta potwierdził Pan Lech Obara – Radca Prawny, który poinformował, że wszystko będzie zrobione na piśmie.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy 1 głosie wstrzymującym :
Uchwałę Nr XV/126/2007 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości - stanowiącą zał. Nr 12 do protokołu.


Kolejny projekt uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Henryk Klimaszewski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Terenowej. Poinformował dodatkowo, że chodzi o zbycie nieruchomości leżącej na działce Pani Małgorzaty Kowalewskiej z Krokowa.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XV/127/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej - stanowiącą zał. Nr 13 do protokołu.

Następny projekt uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że zmiany w Statucie Gminy Kozłowo mają na celu ustalenie miesięcznej diety dla sołtysów, a nie tak jak dotychczas za udział w sesji.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XV/128/2007 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kozłowo - stanowiącą zał. Nr 14 do protokołu.

Kolejny projekt uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Bożena Judycka – Sekretarz Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XV/129/2007 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze - stanowiącą zał. Nr 15 do protokołu.

Następny projekt uchwały przedstawiła Pani Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy.
Pan Ryszard Doliński – Sołtys z Pielgrzymowa zapytał, jakie jest oprocentowanie zaciąganego kredytu.
Odpowiedzi Udzieliła Pani Jadwiga Łącka – Skarbnik Gminy, która poinformował, że jest to 3,8%.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.
Rada , w wyniku głosowania przyjęła :
- przy 2 głosach wstrzymujących :
Uchwałę Nr XV/130/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zgody na ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty - stanowiącą zał. Nr 16 do protokołu.

- jednogłośnie :
Uchwałę Nr XV/131/2007 w sprawie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2007 - stanowiącą zał. Nr 17 do protokołu.

do p-ktu 9. Zapytania i wolne wnioski.

Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że mieszkańcy sołectwa Turówka otrzymali grant.
1. Alicja Eidtner – radna z Turówka poinformowała, że spośród 389 wniosków dofinansowanie uzyskało 38 wniosków – w tym wniosek sołectwa Turówko.
Pan Wojciech Wojtyra – sołtys z Kozłowa zapytał, że jeżeli był składany wniosek to chyba było zapisane na co.
Odpowiedzi udzieliła Pani Alicja Eidtner, która poinformowała, że na kury zielononóżki i stare drzewa owocowe.
2. Pan Wojciech Wojtyra – sołtys z Kozłowa zapytał, dlaczego na stronie internetowej Gminy Kozłowo nie ma protokołów z dwóch ostatnich sesji oraz czy zdjęcia gospodarstwa agroturystycznego Pana Zygmunta Dramińskiego zamieszczone na stronie internetowej są to zdjęcia mające promować gminę i czy nie było lepszych zdjęć.
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że z uwagi iż w ostatnim czasie przeprowadzaliśmy w Urzędzie Gminy inwentaryzację nie zdążyliśmy jeszcze zamieścić ostatniego protokołu, ale postaramy się to uzupełnić. Natomiast jeżeli chodzi o zamieszczone zdjęcia, to są to zdjęcia jedynego w gminie gospodarstwa agroturystycznego.
3. Pan Andrzej Jastrzębowski – Sołtys wsi Ważyny zapytał, czy z osób obecnych na sali ktoś ma wodę gminną, czy sam sobie zakładał. Następnie sam udzielił sobie odpowiedzi wyjaśniając o co chodzi.
4. Jako kolejny o zabranie głosu poprosił Pan Dariusz Motacki – najemca lokalu „Relaks” w Kozłowie. Zapytał Pana Wójta, czy na dalsze użytkowanie lokalu zostanie ogłoszony przetarg. Dodał, że musimy wspierać lokalną działalność gospodarczą. Powiedział, że nie pozwoli żeby to był konkurs, chciał, aby to był przetarg na zasadach, kto da więcej. Powiedział także, że przed imprezą organizowaną na stadionie w Kozłowie (Dni Ziemi Kozłowskiej) wystąpił do Wójta o zezwolenie na handel piwem na tej imprezie, a Pan Wójt wydał mu to zezwolenie dopiero w przeddzień imprezy. Dokonał opłaty, ale nie zdecydował się handlować. Ma pretensje o to, że zezwolenie otrzymał Pan Dreger, który ma duże zadłużenie wobec gminy. Kiedyś, za Wójta Dzwonkowskiego kilku otrzymywało zezwolenia.
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że Pan Motacki zalega z podatkiem i zalega z czynszem dzierżawnym. Natomiast jeżeli chodzi o wydanie zezwolenia na handel piwem podczas Dni Ziemi Kozłowskiej Wójt poinformował, że Pan Motacki otrzymał zezwolenie. Co do dalszego wynajmu lokalu Pan Wójt poinformował, że zostanie ogłoszony konkurs.
Odpowiedź Wójta uzupełnił Pan Lech Obara – Radca Prawny, który poinformował, że zostanie powołana bezstronna komisja, która stworzy regulamin i podejmie demokratyczną decyzję o wyborze najlepszego oferenta.
Następnie Pan Dariusz Motacki przekazał do zapoznania się Przewodniczącemu Rady Gminy listę z podpisami osób, które chcą aby lokal dalej dzierżawił Pan Motacki.
Pan Lech Obara – Radca Prawny dodał jeszcze, że prawnie wygasła Panu Motackiemu umowa najmu.
Pani Alicja Eidtner stwierdziła, że skoro Pan jest najlepszy i zna się na rzeczy to ma bardzo duże szanse w konkursie.
5. Pan Wojciech Wojtyra – sołtys z Kozłowa zapytał, kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie drogi wzdłuż Kozłowa
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Jankowski – Wójt Gminy Kozłowo, który poinformował, że przekaże Panu Sławomirowi Klimkowi, aby jego pracownicy uprzątnęli teren wzdłuż drogi.
6. Pan Piotr Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy przypomniał zainteresowanym
o obowiązku złożenia ponownie oświadczeń lustracyjnych.

Po czym wobec wyczerpania punktów porządku obrad - Piotr Borkowski podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia piętnastej Sesji Rady Gminy w Kozłowie.


Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Borkowski

Protokołowała:
Olga Zych

metryczka


Wytworzył: Olga Zych (20 grudnia 2007)
Opublikował: Karol Malonek (5 lutego 2008, 09:26:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2437